Frigivelse av laserdata og omløpsfotografering

Nasjonal detaljert høydemodell
Geovekst-forum har besluttet at data innsamlet igjennom NDHprosjektet frigis. Se mer informasjon i linken under.
http://kartverket.no/globalassets/arkiv/kart/geovekst/geovekst-forum/november-2016/sak-60-16-nasjonalhoydemodell_frigivelse-av-detaljerte-data.pdf
Omløpsfotografering
Endring i kostnad eller hyppighet
• Slik så planen ut for de neste 5- årene for
omløpsfotografering.
• Kun ett av prosjektene startes i år grunnet en økonomisk
dårlig situasjon.
• Planen for 2018 er uklar. Ny omløpssyklus vurderes satt til
8 år.
• Nye inntektskilder eller innhold i omløpsfotograferingen
må vurderes