Retningslinjer Sørlia IL håndball

Retningslinjer
Sørlia IL håndball
Besluttet av årsmøtet i Sørlia IL 9/3 2017
Innholdsfortegnelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Innledning
Målsettinger/Sportslig tilbud
Organisering av håndballgruppa
Retningslinjer i håndballen
Overganger
Roller rundt lagene
Dommere
Deltagelse på turneringer
Forsikringer/medlemsregistrering
Utstyr
Økonomi
1. Innledning
Håndballgruppa i Sørlia IL har utarbeidet et dokument som viser hvilke retningslinjer som gjelder for de som er
involvert i håndballen i klubben, dvs for spillere, trenere, oppmenn, foreldre og tillitsvalgte.
Styret i håndballgruppa må sikre seg at dette dokumentet gjøres kjent blant alle som har verv i idrettslaget.
Sørlia IL håndball er i hovedsak foreldredrevet. Sørlia IL håndball er helt avhengig av at foreldre bidrar som
trenere og oppmenn for at man i det hele tatt skal kunne stille lag i flest mulig årsklasser.
2. Målsettinger/Sportslig tilbud
Sørlia IL ønsker å tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle barn og unge i Lø skolekrets.
Dette skal skje i et trygt og godt miljø med engasjerte voksenpersoner, som er opptatt av å ta vare på alle som
deltar i aktiviteten.
Sørlia IL er opptatt av breddeidretten, der alle barn skal kunne utfolde seg og utvikle seg etter sine ønsker og i sitt
eget tempo.
Sørlia IL ønsker flest mulig av våre barn og unge, lengst mulig i fysisk aktivitet.
Sørlia IL har et konkret mål om å oppfordre barna til å være allsidig og å drive med flere idretter/aktiviteter.
Idrettslagets trenere skal også ha en positiv innstilling til dette, og aktivt søke samarbeid med andre idretter, for
med dette å bidra til å motivere barna til allsidighet.
Håndballgruppa skal tilrettelegge for organisert håndball primært for barn og ungdom i skolekretsen.
Håndballgruppa skal ta initiativ overfor skolestarterne for å avklare hvordan håndballaktiviteten skal organiseres,
og hvilke ressurspersoner som finnes i foreldregruppa. Det skal gjøres i forbindelse med oppstartsmøtet for
skolestarten på høsten.
For aldersgruppen 6-9 år er rekruttering hovedfokuset, slik at man får flest mulig med i aktiviteten. Det sosiale
miljøaspektet må ha høyeste prioritet.
Det er naturlig at håndballen inngår som en del av allidrettstilbudet i gymsalen på Lø for 1. klasse. Gymsalen er
utstyrt sånn at det er mulig å ha fullverdige håndballtreninger der. Senest fra 3. klasse er det en klar målsetting
om å ha et rent håndballtilbud med treningstid i Steinkjerhallen.
3. Organisering
Håndballgruppa består av;
• Leder
• Kasserer
• Arrangements- og utstyrsansvarlig
Disse blir valgt på idrettslagets årsmøte.
Man blir valgt for 2 år av gangen.
4. Retningslinjer i håndballen
Alle trenere i Sørlia IL skal følge prinsippene til Norges Idrettsforbund når det gjelder barneidrett. Mer om disse
prinsippene kan leses her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
Sørlia IL ønsker at alle trenere og oppmenn skal bruke disse heftene og følge de råd som står i de. Heftene
beskriver hvordan Sørlia IL ønsker at trenere, oppmenn og foreldre skal opptre. Heftene skal gjøres kjent for alle
trenere/oppmenn og foreldre.
Sørlia IL har stor deltakelse blant skolekretsens barn, men likevel er det et lite idrettslag, og kullene kan variere
mhp antall som deltar i aktiviteten. Dette gjør at det ofte er behov for samarbeid mellom årsklasser. Det må også
vurderes muligheter for treningssamarbeid med lag fra nadre klubber i nærområdet.
Slike samarbeid er ikke statiske, og aktuelle trenere må sammen med håndballstyret, fra år til år vurdere hvordan
man kan gjøre det, for å danne gode og solide treningsgrupper.
Klubbens trenere skal følge disse momentene:
•
All aktivitet i klubbens regi skal gjelde for hele årskullet.
•
Sørlia IL ønsker at flere årsklasser samarbeider der det er behov for å danne gode felles
treningsgrupper. Fordelen er større trenertetthet, en større treningsgruppe og derved lettere mhp
differensiering i enkelte øvelser.
•
Hvis egen årsklasse er for få spillere for å danne en god treningsgruppe, skal hele laget flyttes opp og
inngå i denne treningsgruppen. Laget kan likevel delta i kamp/serie på sitt eget årstrinn. (Om
enkeltspillere ikke ønsker dette må det løses ved at disse har et tilbud på årskullet under).
•
Aktiviteten skal, så langt det lar seg gjøre, kunne differensieres slik at alle sammen får utfordringer på sitt
nivå. Ved å ta hensyn til dette legger man grunnlag for at flere barn og unge holder seg lengre i idretten.
•
Hvis et lag i en høyere årsklasse trenger å låne spillere til èn kamp eller flere gjennom sesongen, skal
det rulleres blant alle spillere(såfremt spilleren/forsatte ønsker det). Trenere på det yngste laget er
ansvarlig for gjennomføring/håndtering av dette.
•
Hospiteringsordninger skal som hovedregel gjelde f.o.m 12 år. Unntak fra denne regel må være at det er
åpenbare behov for at èn eller flere spillere trenger utfordringer utover sin egen årsklasse.
•
Hospiteringsordninger skal være en tidsbegrenset avtale for trening og/eller kamp. Denne avtalen inngås
mellom trenere på respektive årsklasser, der sportslig utvalg er informert og godkjenner dette.
•
Enkeltspillere under 13 år skal aldri flyttes opp en årsklasse. Med dette menes, permanent å ta spilleren
ut av sitt eget årstrinn for å spille på trinnet over.
•
Alle unntak fra retningslinjene skal besluttes av håndballgruppa/styret.
5. Overganger
Sørlia IL ønsker at det til en hver tid er lag i så mange klubber som mulig i Steinkjer og omegn.
Så lenge det er grunnlag for å ha lag i Sørlia IL i den enkelte årsklasse, skal Sørlia IL tilstrebe å stille lag. Dersom
det er akkurat med spillere, skal man undersøke muligheten for samarbeid med årsklassen under/over for å få til
lag. Dersom det ikke lar seg gjøre, skal Sørlia IL ta kontakt med klubber i Steinkjer/omegn for å få til et samarbeid
eller overganger. Før klubbskifte må det tilstrebes å få til gode treningssamarbeid med lag i andre klubber.
Sørlia IL skal ikke hente spillere fra andre klubber dersom det gjør at denne klubben ikke kan stille lag i den
årsklassen.
All forespørsel mellom klubber skal foregå på klubbnivå, og ikke på trenernivå. Dersom det er trenere som ser at
de har et tynt spillergrunnlag, skal trener ta kontakt med håndballstyret for å diskutere sammenslåing med andre
årsklasser og eventuell kontakt mot andre klubber.
Det er viktig at kartlegging av spillergrunnlag for neste sesong starter så tidlig som mulig. Helst bør dette startes
før sesongen er ferdig på våren, for å sikre en god prosess mot påfølgende sesong.
6. Roller rundt lagene.
Sørlia IL er avhengig av at det er foreldre som tar på seg trener- og oppmannsoppgaver i klubben.
Hvert lag har behov for flere personer som hjelper til med å administrere treninger, kamper, sosiale
arrangementer mm.
Det er viktig at slike tema tidlig blir tatt opp i foreldregruppen og at flere engasjerer seg. Dette bør gjøres allerede
ved oppstart på 1. trinn.
Det er viktig at alle lag holder foreldremøter. Minimum ett før sesong (informasjon om den forestående sesongen)
og ett etter sesongen (evaluering av sesongen og planlegging av neste sesong).
Ved behov kan det være aktuelt å søke trenere utenom foreldregruppen. Honorar til trenere på disse
alderstrinnene skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Trøndelag håndballkrets arrangerer jevnlig trenerkurs. Sørlia IL ønsker at alle som tar på seg treneroppgaver i
klubben minimum gjennomfører kurset “Minihåndballtrener” som kretsen arrangerer. Sørlia dekker utgiftene i
forbindelse med trenerkurs i regi av kretsen. Les mer om kurstilbudene her:
https://www.handball.no/regioner/region-midt-norge/utvikling/trenerutvikling/
Alle som er trenere/oppmenn eller innehar andre verv som medfører deltakelse i organisert aktivitet i Sørlia IL
fotball, må søke om politiattest(vandelsattest) hvert 3.år.
Politiattest(vandelsattest) må forevises styret i fotballgruppa som skal føre en oppdatert oversikt over dette.
Det blir arrangert trener/oppmann–møte både i forkant (august/september) og etterkant av håndballsesongen
(april). På høstmøtet blir følgende tema tatt opp; gjennomgang og utlevering av ABC fra kretsen, treningstider,
utstyr, drakter etc. På vårmøtet er temaene; evaluering av sesongen, opplegg for kommende sesong etc. Disse
møtene skal være et felles forum for alle trenere der aktuell informasjon, problemstillinger og erfaringer skal
utveksles og diskuteres.
7. Dommere
Sørlia IL har som mål å ha egne dommere som representerer klubben. Klubben er forpliktet til å stille med antall
dommere i forhold til antall påmeldte lag i seriespill, og får bot fra kretsen dersom vi ikke har tilstrekkelig antall
dommere.
Håndballkretsen arrangerer dommerkurs. Deltakerne må være 15 år for å delta på det laveste kursnivået
(barnekamplederkurs). Sørlia betaler kostnadene med å gjennomføre dommerkurs. Les mer om kurstilbudene
her: https://www.handball.no/regioner/region-midt-norge/utvikling/dommerutvikling/
8. Deltakelse på turneringer
For aldersgruppen 6-9 år er det lokale minihåndballturneringer gjennom hele sesongen. Lagene kan delta på de
turneringene det er ønskelig å delta på rundt Steinkjer og omegn. Sørlia IL dekker eventuell påmeldingsavgift.
Alle i det aktuelle årskull skal få tilbud om å delta.
Det er viktig å reflektere over antall cuper gjennom sesongen, som må vurderes mhp totale kostnader og
familienes tidsbruk( les; mange helger på rad).
Fra 10 år og oppover er seriespill den primære kampformen. I tillegg er det for disse lagene aktuelt å delta på en
større turnering. Hvert lag får økonomisk støtte fra Sørlia IL til å delta på èn større turnering. Bidrag fra klubben
kan variere fra år til år ut fra den økonomiske situasjonen klubben er i, men klubben skal tilstrebe å dekke inntil en
viss sum per spiller. Eksakt bidrag vil være påvirket av totalkostnadene laget har for å delta på turneringen.
Bidraget fra klubben skal det informeres om i god tid før sesongen starter.
9.Forsikringer/Medlemsregistrering
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller
som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.
For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i
bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av
NIF. Les mer om dette her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/
Alle håndballspillere må betale lisens det året de fyller 13 år. Les med om forsikringsordningen her:
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/
Alle aktive i Sørlia IL må være medlemmer av idrettslaget. Medlemsregistrering gjøres via www.minidrett.no
Foresatte må lage en bruker i «minidrett», og knytte til seg sine aktive familiemedlemmer. Idrettslaget vil da kunne
administrere medlemmene, og sende ut medlemskontingent årlig. Les mer om medlemsregistrering her:
http://sorliail.no/bli-medlem/kontingent/?avdeling=hovedlaget
10. Utstyr
Klubben skal sørge for at det er drakter, vester, isposer, tape og annet aktuelt utstyr tilgjengelig for det enkelte
lag. Felles utstyr oppbevares i utstyrsbod i Steinkjerhallen.
Drakter blir delt ut før sesongstart, og disse draktene blir samlet inn etter sesongen er slutt. Da har klubben
oversikt over draktene som eksisterer. Trenere/oppmenn blir varslet om utlevering/innlevering.
Det benyttes samme drakt som for fotballen i Sørlia. Følgende antrekk benyttes som utgangspunkt for Sørlia
håndball:
• Rød trøye
• Rød shorts
Sørlia-genser er av merket Umbro, og er rød. Innkjøp av utstyr blir gjort gjennom Malmo Sport AS, og det er 25%
rabatt på alt av klubbutstyr også for foreldre/spillere.
Dersom en trener/oppmann har behov for å hente ut utstyr hos Malmo Sport, skal det klareres med håndballstyret
i forkant.
11. Økonomi
Hovedinntektene til håndballgruppa er treningsavgifter og arrangementsinntekter, samt overføring fra hovedlaget.
De største kostnadene er leie av treningstid i Steinkjerhallen og kostnader for påmelding av lag til seriespill.
Treningsavgiftene sendes ut i november, og nivået pr alderstrinn bestemmes ut fra aktivitetsnivået (bruk av
Steinkjerhallen, seriespill i regi av kretsen og deltakelse på turneringer).
Sørlia Håndball får tildelt arrangøransvar for kamper i Steinkjerhallen. Dette omfatter sekretariat, salg av
inngangsbilletter og kiosksalg. Dugnadsarbeidet fordeles på de lagene som deltar i seriespill. I tillegg må alle
medlemmene påregne å delta på en eller flere av hovedlaget sine arrangementer i løpet av året (Sørlia-cup, 17.
mai, martnasdugnad og nattcupen).
Sørlia IL fører regnskap som hvert år blir lagt frem på Sørlia IL sitt årsmøte for godkjenning. Håndballgruppa har
eget delregnskap.
Trenere/oppmenn som har utlegg i forbindelse med sitt lag, må levere bilag m/kvitteringer til kasserer i
håndballstyret.