Bjørnevågenlia naturreservat

6558750
Eidet
432/103
6558500
A
432/4
432/5
431/1
6558250
Bjørnevågkilen
6558000
Bjørnevågen
Bjørnevågenlia naturreservat
Fredrikstad kommune, Østfold fylke
±
Reservatgrense
A
Ferdselsforbud 15.3. - 15.5.,
jf. verneforskrift
0
50
100
150
200
6557750
Målestokk: 1 : 5 000, ekvidistanse: 5 m
250
meter
Rutenett:
ETRS 1989, UTM-sone 32N
Kartgrunnlag: N5
Kilde: © Norge digitalt
Kartproduksjon:
Fylkesmannen i Østfold
Østfold fylke
Miljødirektoratet, mars 2017
609750
610000
610250
610500