Årsmøteinnkalling 2017

NANNESTAD JEGER- OG FISKERFORENING
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NANNESTAD JFF
Klubbhuset i Sjonken
Torsdag 23. mars 2017, kl. 19.00
SAKSLISTE
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Årsmelding fra 2016
6. Regnskap fra 2016
7. Kontingent til foreningen
8. Styrets budsjettforslag og arbeidsprogram for 2017
9. Valg og godgjøring av tillitsvalgte
Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 14 dager før møtet.
Hilsen
Styret