møteinnkalling - Tolga

TOLGA KOMMUNE
Sentraladministrasjonen
Ann Kristin L. Sandvik
Jo Esten Trøan
Jan Pallin
Kristin K. Moseng
Sigrid Vingelen
Kjell Dalløkken (vara)
Marit E. Hulbækmo (vara)
Lotte Iversen (vara)
MØTEINNKALLING
Dato: 09.03.2017
Vår ref.
17/1-8
Løpenr.
1260/17
Arkivkode
033
Saksbehandler
Dorthe Iversen 62 49 65 20
Deres ref.
RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONEHEMMEDE
Tid: 17. mars 2017
Sted: Vetlstua, kommunehuset
Sakliste: 4/17
5/17
6/17
7/17
8/17
Godkjenning av innkalling/sakliste
Gjennomgang av referat fra møte 13/ 2017
Mandat
Utkast til ny barnehage
Eventuelt
- Brosjyre ad Reiseliv og universell utforming
Forfall meldes til undertegnede (tlf 62496520/97673314) eller leder Ann Kristin Sandvik.
Vara møter etter spesiell innkalling.
Med hilsen
Dorthe Iversen
konsulent
Postadresse
Besøksadresse
2540 TOLGA
Kommunehuset
E-post: [email protected]
Telefon
62 49 65 00
Telefaks
62 49 65 97
Org.nr:
940 192 404
Bankgiro:
1885.06.01514
Bankgiro skatt: 6345 0604366
Tolga kommune
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Kopi:
Vedlegg:
Vår ref. : 17/1-8
2