Innsigelsesbefaring del 2

Innsigelsesbefaring 2.mars –del 2
Bane NORs innsigelse til
rekkefølgebestemmelse om
etterbruk
Etterbruk av dagens jernbane
• Jernbaneverket fremmet innsigelse til Hamar kommunes forslag til
rekkefølgekrav som innebærer at dagens jernbanespor skal være
avklart før reguleringsplan for nytt dobbeltspor kan vedtas
• Jernbaneverket tok ikke FMs innsigelse til følge fordi vi mener det
ikke er hjemmel for å ta dette inn som et rekkefølgekrav
• Bane NOR mener kravet om sammenheng mellom privatrettslige
forpliktelser knyttet til gammel jernbane ikke direkte kan kobles mot
båndlegging av korridor på kommunedelplannivå og vedtak av
reguleringsplan (PBL 11-9 nr 4).
• Bane NOR mener det er en fare for at bygging av nytt dobbeltspor
kan bli utsatt pga. evt uenighet om hvordan gammelt jernbanespor
skal benyttes.
• Dagens jernbanespor ligger i stor grad ikke i båndlagt korridor
Retningslinjer for eksisterende spor
• Jernbaneverket skal vurdere etterbruk av eksisterende spor i
neste planfase, dette er beskrevet i Retningslinjene:
Det skal i reguleringsplanprosessen vurderes hvordan eksisterende
jernbanespor mellom Sørli - Brumunddal kan benyttes. Ved bygging av ny
jernbane, vil de delene av gammel bane det ikke er behov for, for å ivareta
driften av det nye jernbaneanlegget kunne fristilles til andre formål. Dette
kan være gang- og sykkelveger, tilbakeføring til landbruk eller andre
formål. For strekninger der det i løpet av reguleringsfasen avklares at det
ikke lenger skal være togtrafikk skal Jernbaneverket, iht. etablert praksis,
fjerne all jernbaneteknisk infrastruktur. Terreng tilpasses nytt formål.
Kulturminner knyttet til spor og anlegg skal vurderes og ivaretas i den grad
det er mulig og hensiktsmessig. Der det er jordbruksfaglig relevant, vil
Jernbaneverket etter en konkret vurdering, som hovedregel reetablere
areal til jordbruksformål.
Samferdselsdepartementets tildelingsbrev til
Jernbaneverket 2015 og 2016
Departementet ber om at Jernbaneverket vurderer fysisk kompensasjon
for naturområder og fysisk kompensasjon for dyrket jord som går tapt
ved aktuelle utbyggingsprosjekter.
En viktig hensikt med fysisk kompensasjon er å bidra til en mer effektiv
planprosess og at kostnadene ikke øker til tross for at noe større areal
involveres.
Bane NOR mener at kompensasjon skal vurderes i neste planfase
• Slikt arbeid skal gjøres for flere av IC-strekningene
• I gang med å rigge prosess knyttet til dette i Stange med bl.a.
gårdregistrering del 2
Eksisterende jernbanespor i Stange og
Ringsaker
• Når eksisterende jernbanespor ikke lenger skal benyttes fjernes
all jernbaneteknisk infrastruktur, mens terrenget der banen ligger
tilpasses nytt formål
• Stange kommune og fylkesmannen ønsker fjerning av fyllinger og
tilbakeføring til jordbruksarealer. Dette skal vi vurdere, men
tiltaket medfører økte kostnader.
• Ringsaker ønsker i noen grad det samme, men der er det aktuelt
med mye gang – og sykkelveg. GSV medfører at fyllinger blir
liggende, og det er langt enklere og billigere.
Ny- og eksisterende jernbane i Stange
6 Ny og eksisterende jernbane i Stange
Ny- og eksisterende jernbane i Ringsaker
7 Ny og eksisterende jernbane i Ringsaker
Etterbruk av dagens jernbane –
Hamar
• I Hamar er problemstillingen hva som blir igjen til
byutviklingsformål med nye dobbeltspor
• I K1 bro og kulvert vil en del areal mellom dagens stasjon og
Åkersvika frigjøres til andre formål.
• I K3 frigjøres mer areal mellom dagens stasjon og Åkersvika til
andre formål.
• I innledningen til planarbeidet ble det avklart at verksted,
driftsbase, Jernbanemuseet og hensetting ikke skulle omfattes
av planforslaget. For hensetting igangsettes planaktivitet i
2017.