svar på spørsmålet

NOTAT
Til fylkestinget
Dato:
06.03.2017
SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA EINAR ENDRESEN (FrP)
Einar Endresen (FrP) har stilt fylkesordføreren følgende spørsmål:
«Bakgrunn:
I protokoll fra fylkesutvalgets møte tirsdag 21.02.17 kan man under FU-24/17 og FU25/17 lese at fylkesutvalget har oppnevnt fylkeskommunens representanter til
styringsgruppene for hhv. Regionalplan for Jæren og Regionalplan for samordnet
arealbruk og transport i Dalane. Det er de samme representantene som er oppnevnt i
begge styringsgruppene, som begge skal ledes av fylkesordføreren.
Den kjønnsmessige balansen i begge styringsgruppene er slik at de består av 6 kvinner
og 2 menn. Kommunelovens §26 pkt. 2 sier blant annet: «Skal det velges seks til åtte
medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre».
Spørsmål:
Mener fylkesordføreren at oppnevningen av styringsgrupper i FU-24/17 og FU25/17 er
i overenstemmelse med kommunelovens bestemmelse om kjønnsfordeling i
folkevalgte organer?»
Det første spørsmålet det må tas stilling til er om styringsgruppen er å anse som et
«folkevalgt organ» i lovens forstand, da bestemmelsene om kjønnsfordeling gjelder
valg til «folkevalgte organ», jf. koml. § 29 (3).
I rettsdatas note 576 til bestemmelsen avgrenses det mot «administrative
utredningsutvalg, nedsatt av administrasjonen som ledd i dennes arbeid». Videre slås
det fast at det «trekkes en ganske vid ramme for hva som anses som folkevalgt organ».
I vurderingen skal det blant annet vektlegges «kven som har peikt ut det aktuelle
organet, kven som sit i det og kva oppgåver det har».
I den aktuelle saken er «fylkeskommunens representanter» valgt av fylkesutvalget, og
det er tale om folkevalgte. Jeg forstår det slik at det også fra kommunene vil bli valgt
folkevalgte. Dette taler for at lovens krav kom kjønnsbalanse kommer til anvendelse.
Det følger av forarbeidene (Ot.prp. nr. 96 (2005-2006) s. 46 at arbeidsutvalg (uten
avgjørelsesmyndighet) er å anse som et «folkevalgt organ». En naturlig analogisering
fra dette vil være at også en styringsgruppe for et regionalplanarbeid, vedtatt av
folkevalgt(e) organ, er å anse som et folkevalgt organ.
Arkivsak 16/8403-13 Løpenummer: 19404/17 Arkivnr:033 &29
1
NOTAT
Jeg er etter dette kommet til at styringsgruppen er et folkevalgt organ, slik at lovens
regler om kjønnsbalanse kommer til anvendelse, jf. koml. §§ 38a (3) og 36 (2). Regelen
hitsettes (se bort fra dette med «liste», det gjelder valg etter § 36):
«Skal det velges to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert på den
enkelte liste. Skal det velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være
representert med minst to. Skal det velges seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn
være representert med minst tre. Skal det velges ni medlemmer, skal hvert kjønn være
representert med minst fire, og skal det velges flere medlemmer, skal hvert kjønn være
representert med minst 40 prosent (…)».
Unntak fra lovens hovedregel kan gjøres ved «valg til folkevalgte organer som etter lov
bare består av medlemmer av kommunestyret eller fylkesting, og ved valg til
arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse reglene følges så langt det er mulig»
(min understreking). Da jeg tidligere har analogisert fra arbeidsutvalg, er det naturlig å
gjøre det samme også for unntaksbestemmelsen. Ordlyden om at reglene skal følges
«så langt det er mulig» taler for at det skal mye til for å gjøre unntak fra hovedregel.
Av rettsdatas note 696 til bestemmelsen fremgår det at:
«Denne unntaksregelen vil bare helt sjelden komme til anvendelse. Det forutsetter at
det er en så kjønnsmessig skjev fordeling i vedkommende organ at man ikke i det hele
tatt har mange nok valgbare medlemmer av det ene kjønn til å oppfylle lovens krav om
kjønnsmessig balanse. Parti- eller gruppetilhørighet er ikke relevant i denne
sammenheng, og det kan heller ikke være tilstrekkelig at man ikke «får kabalen til å gå
opp» fordi et parti eller en gruppe ikke har nok medlemmer i det organ det skal velges
fra til å fylle «sin kvote» av vedkommende kjønn, og ingen av de andre partiene er villig
til å kompensere for dette. Det at gruppene ikke kommer frem til enighet om en fordeling
som oppfyller lovens krav, er ikke en slik «umulighet» at lovens krav om kjønnsmessig
balanse kan fravikes» (min understreking).
Det er vanskelig å se at det ved valg av slik styringsgruppe det her er tale om ikke er
mulig å oppfylle lovens krav om kjønnsbalanse. Jeg forstår regelverket slik at lovgivers
ønske om kjønnsbalanse veier tyngre enn fylkeskommunens ønske om å velge
gruppelederne som styringsgruppe. For det tenkte tilfelle at alle gruppeledere var
menn ville det neppe vært lovgivers vilje at alle/mange folkevalgte organ i
fylkeskommunen kun bestod av menn, med henvisning til at man ønsket å velge
gruppelederne.
Det er på det rene at kravet gjelder for organet samlet, ikke kun for de representantene
som velges av fylkeskommunen. Vedtakene i FU-sakene 24/17 og 25/17 er dermed
ikke i seg selv lovstridige, det sentrale er at styringsgruppen totalt sett oppfyller lovens
krav til kjønnsfordeling. Reglene gjelder også for vara-medlemmer, men slik at
fordelingen vurderes separat for medlemmer og vara-medlemmer.
For ordens skyld presiseres det at reglene om kjønnskvotering ikke gjelder det enkelte
møtet i organet. Det vil derfor ikke være i strid med regelverket om det ved forfall
innkalles en vararepresentant fra det andre kjønn enn det den som har forfall
representerer. Ved varig forfall eller uttreden, skal det foretas suppleringsvalg, selv om
det er valgt varamedlemmer, og da skal man ta hensyn til reglene om kjønns-kvotering,
jf. koml. § 16 nr. 3.
Arkivsak 16/8403-13 Løpenummer: 19404/17 Arkivnr:033 &29
2
NOTAT
Fylkesordføreren vil ta initiativ til å gjennomgå sammensetningen av styringsgruppene samlet sett, for å forsikre meg om at de er i samsvar med lovens krav om
kjønnsbalanse.
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
Arkivsak 16/8403-13 Løpenummer: 19404/17 Arkivnr:033 &29
3