Helseplattformen

Helseplattformen
Informasjon til rådmenn i Nord Trøndelag og Sør Trøndelag
8. Mars 2017
Hva er Helseplattformen?
• Helseplattformen – bedre kvalitet på behandlingen og bedre
mestring for pasientene
• Helseplattformen er nasjonal pilot
•
Helseplattformen representerer hele Midt-Norge
• Trondheim kommune er en av hovedaktørene i anskaffelsen
• Samtlige kommuner i Midt-Norge besitter opsjoner for kontrakten
• Helseplattformen dekker hele den midt-norske befolkning på omkring
720.000 innbyggere
• Kommunene har en sterk representasjon i programorganisasjonen og
tilhørende styringslinje
Helseplattformen representerer hele Midt-Norge
Samarbeidsråd for opsjonskommunene i Midt Norge
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Karl Audun Fagerli, Lierne
Torunn Austheim, Steinkjer
Ragnhild Holmberg Aunsmo, Verdal/Levanger samkommune
Snorre Glørstad, Ørland, (nestleder)
Bernt Tennstrand, Røros
Bjørn Buan, Orkdal-regionen
Arne Ingebrigtsen, Kristiansund, (leder)
Arne Sverre Dahl, Molde
Evelyn Haram Larsen, Søre Sunnmøre IKT
Ole Gunnar Kjøsnes møter som observatør fra KS-administrasjonen
ca. 4 møter i 2017
Fra samarbeidsrådet møter Karl Audun Fagerli som observatør i Programstyret for
Helseplattformen, med Arne Ingebrigtsen og Snorre Glørstad som vara.
Mandat for Samarbeidsrådet
1. Samarbeidsrådet skal sikre involvering og forankring i alle
opsjonskommunene i Midt Norge
2. Samarbeidsrådet skal være programledelsens medvirkende
organ i spørsmål som er av betydning for utformingen av
kommunens opsjoner på løsningen.
3. Samarbeidsrådet skal sikre at innspill fra
opsjonskommunene vurderes i programorganisasjonen
Mandat 2
4. Programorganisasjonen skal konsultere Samarbeidsrådet i
forbindelse med utarbeidelse av til programstyret av særlig
kommunal interesse, med unntak av saker som av
konkurransemessige hensyn på unntas offentlighet
5. Trondheim kommune og Samarbeidsrådet skal ha egne
møter der det er behov for kommuneinterne avklaringer.
RU’s anbefaling
• Rådmannsutvalget i KS Sør-Trøndelag anbefaler kommunene å signere
vedlagte fullmakt og samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge RHF
om forberedelse og gjennomføring av anskaffelse av nytt
pasientadministrativt system (PAS) og elektronisk pasientjournal (EPJ)
• RU i KS Nord-Trøndelag anbefaler kommunene å signere
samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge RHF om forberedelse og
gjennomføring av anskaffelse av nytt pasientadministrativt system
(PAS) og elektronisk pasientjournal (EPJ). Samarbeidsavtalen med
fullmakt vil bli sendt ut til alle kommunene innen medio mars,
svarfrist for kommunene er satt til innen 1. mai.
Oppsummering
• Husk fristen som er 1.mai 2017 for signering av
samarbeidsavtale med Helse Midt Norge.
• Blir sendt ut medio mars 2017.