Tore Killingland - Norskehavskonferansen

Hvordan kan den norske petroleumsindustrien bidra
til å nå klimamålene?
Tore Killingland
Norskehavskonferansen 2017
Hva inngår i denne diskusjonen?
1.
2.
3.
4.
Hva gjør vi på norsk sokkel? (Nasjonale utslippsmål)
Hva betyr norske petroleumsprodukter i verden og hva kan endres?
Målet er 30 år fram, - hvordan bør veien bli?
Petroleumskompetansen for framtidige løsninger.
MEN HVA ER RAMMEBETINGELSENE I GLOBAL FORSTAND?
2
Global elkraftproduksjon etter kilde
TWh. 2-graders scenario
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2013 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Havkraft
Geotermisk
Vind offshore
Vind onshore
Sol (CSP)
Sol (PV)
Vannkraft
Atomkraft
Biomasse m/CCS
Biomasse/søppel
Olje
Gass m/CCS
Gass
Kull m/CCS
Kull
Kilde: IEA Energy Technology Perspectives 2016
3
4
5
Næringen har avgjørende betydning
Prosentandeler 2015
Andel av samlet verdiskaping
Statens inntekter*
16,9%
20,1%
Samlede bruttoinvesteringer
Samlet eksport
42,1%
26,4%
Kilde: SSB og Finansdepartementet
* Regjeringens anslag til Nasjonalbudsjettet 2016
6
7
Hva inngår i denne diskusjonen?
1.
2.
3.
4.
Hva gjør vi på norsk sokkel?
Hva betyr norske petroleumsprodukter i verden og hva kan endres?
Målet er 30 år fram, - hvordan bør veien bli?
Petroleumskompetansen for framtidige løsninger.
8
Felles bransjeprosjekt energiledelse og
energieffektivisering 2015 - 2016
Innhold
•
•
•
•
•
•
•
•
Energikartlegging og prioriteringer
Hvordan identifisere og implementere energieffektiviseringstiltak
Hva er gode KPI’er?
Bevisstgjøring og forankring
Veiledning, verktøy og metoder og dokumentasjon ift energiledelse
Rapportering av gjennomførte tiltak
Tiltaksdatabase/erfaringsdatabase
Veiledning ift virkemiddelapparatet :
• Støtte til å utløse prosjekter/utvikle teknologi Enova, Nox fondet,
Forskningsrådet
• Prosjekt Support:
•
Videre arbeid gjennom oppfølging av Veikart for norsk sokkel
Veikart norsk sokkel
2030 mål
•
Klima: Gjennomførte tiltak tilsvarende
2.5 million tonn unngåtte CO2 utslipp
pr år innen 2030
•
Produksjon: Opprettholde lønnsom og
sikker produksjon på dagens nivå
Utslippsreduksjoner
kommer i tillegg til 2020
mål på 1 mill + 400 000
tonn CO2
Ambisjoner for
2050
•
Klima: Ledende i utslipp per
produserte enheter og betydelig
reduksjon i forhold til 2030
•
Produksjon: utvinningsgrad på 60%
https://www.norskoljeoggass.no/no/Publikasjoner/MIljorapporter/Veikart-fornorsk-sokkel/
10
Verdens
gjennomsnitt
11
Hva inngår i denne diskusjonen?
1.
2.
3.
4.
Hva gjør vi på norsk sokkel? (Nasjonale utslippsmål)
Hva betyr norske petroleumsprodukter i verden og hva kan endres?
Målet er 30 år fram, - hvordan bør veien bli?
Petroleumskompetansen for framtidige løsninger.
12
Hva betyr norske petroleumsprodukter i verden og
hva kan endres?
•
Kull og gass
•
LNG for transport
•
Samspill fornybar
13
14
Den store hemmeligheten i Norge:
15
16
17
Hva inngår i denne diskusjonen?
1.
2.
3.
4.
Hva gjør vi på norsk sokkel? (Nasjonale utslippsmål)
Hva betyr norske petroleumsprodukter i verden og hva kan endres?
Målet er 30 år fram, - hvordan bør veien bli?
Petroleumskompetansen for framtidige løsninger.
18
Oljeselskapene med egen
fornybarsatsing
19
Systemutfordringer - in the Netherlands
20
Gassrørene nye oppgaver
•
Gradvis overgang fra naturgass til ulike andeler av biogass og hydrogen.
•
Kanskje ren hydrogen fra naturgass med CCS.
•
Hvis gass til varme reduseres og kull overtar hvis andre ikke står klare;
- CO₂-utslippene vil øke 4x
•
Gass til husvarme har samme utslipp som kull med CCS.
Riktig rekkefølge er avgjørende!
21
22
Tiltak:
Karbonfangst og lagring (CCS)
23
Aker Solutions flyttbare sea bed CCS-anlegg
24
Aker Solutions sea bed CCS-anlegg
25
Hva inngår i denne diskusjonen?
1.
2.
3.
4.
Hva gjør vi på norsk sokkel? (Nasjonale utslippsmål)
Hva betyr norske petroleumsprodukter i verden og hva kan endres?
Målet er 30 år fram, - hvordan bør veien bli?
Petroleumskompetansen for framtidige løsninger.
26
27
CCS i Europa
28
CCS – nye grep
29
Fossil eller fornybar?
Dolwin beta har blitt et nytt landemerke i Haugesund. Omformerstasjonen er knapt 100 meter lang, 90 meter høy, 74 meter bred og
veier 23.000 tonn. Foto: Øyvind Sætre
HYDROGEN: H21 LEEDS CITY GATE
Sea bed mining
32
Framtidig oljeteknologi på tre nivåer
Se også https://www.norskoljeoggass.no/no/Publikasjoner/Arskonferanse-rapporter-/Grensepsrengerne-/
Havromsteknologi
Offshore teknologi
34