innkalling til årsmøte

ÅRSMØTE 2017
7. mars 2017 kl. 1630-1700
Jernbaneverket, Stortorvet 7, Oslo
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Åpning v/leder Reza Sharkanloo
Årsrapport 2016/2017
Handlingsplan 2017-2018
Regnskap 2016 – gruppens egne midler
Kostnadsoppstilling tildelte midler fra Tekna
Behandling av innkomne forslag
a. Ingen innkomne saker
7. Valg av medlemmer til styret
Vedlegg:
Handlingsplan, budsjett og valgkomiteens innstilling fremlegges i møte.
1. Årsmelding 2016/2017
2. Årsregnskap 2016
3. Kostnadsoppstilling 2016 - tildelte midler fra Tekna
Dersom det er interesse for det inviterer vi til en sosial samling på et passende sted i etterkant
av årsmøtet.
PÅMELDINGSFRIST: 3. mars (tilsv for fagmøte)
Påmelding via websiden (følger fagmøtet)
Spørsmål rettes til Styresekretær Øystein Olsen – [email protected] tlf 22 94 75 00/90 60 51 37
Tekna Jernbane
Underlag til årsmøte 7.3.2017
Vedlegg 1 – ÅRSMELDING 2016/2017 (15.4.2016-7.3.2017)
Styret og medlemstall i perioden
Leder: Reza Sharkanloo
Kasserer: Sigmund Sunde
Styremedlem: Asgeir Lie
Styremedlem: Arent Heimsjø
Styremedlem: Henrik Eliasson
Varamedlem: Kristine Gjertsen
Bane NOR (Oslo)
Trondheim
Materiellselskapet AS (Oslo)
O J Dahl AS (Oslo)
Sporveien Oslo AS
Multiconsult (Oslo)
Sekretariatsbistand fra Tekna sentralt: Øystein Olsen
Pr. 28.2.2017 er det registrert 408 medlemmer i faggruppen Tekna Jernbane. Ved utgangen av
2015 var det 285 medlemmer. Denne svært positive utviklingen skyldes kampanjer som er
gjennomført av Tekna sentralt. Kombinert med at Tekna Jernbane har hatt svært relevante og
tidsmessig aktuelle saker i fagmøter som det også er formidlet informasjon om i etterkant av
møtene. I sum gir dette betydelig økt oppmerksomhet om gruppens aktivitet.
For medlemskapet i Tekna Jernbane kreves det ikke inn en særskilt kontingent. Tekna sentralt
setter årlig av et beløp som faggruppen kan benytte til aktiviteter.
Om årets arbeid og aktivitet i regi av Tekna Jernbane
Gruppen har hatt aktiviteter i form av foredrag og ekskursjoner. Gruppen legger vekt på det
sosiale i forbindelse med de faglige arrangementene og fokuserer på betydningen av nettverk.
Dette er viktigere enn noen gang nå som reformen i jernbanesektoren er satt ut i livet.
Styreaktivitet
Det er avholdt 5 styremøter i perioden. I tillegg kommer arbeidsmøter for planlegging av
aktivitet. Øvrig kommunikasjon mellom styrets medlemmer har foregått via e-post og telefon.
Medlemsmøter/aktivitet
Det har i perioden vært invitert til totalt 7 ulike medlemsarrangementer i tillegg til ordinært
årsmøte. Datoer og tema tilknyttet arrangementene er i tillegg til e-post gjort kjent på Teknas
hjemmeside www.tekna.no. Arrangementer kryssannonseres til andre relevante faglige
grupperinger i Tekna dersom temaer anses relevant for respektive fagmiljøer.
Styret i faggruppen har oppfattet at temaer som er tatt opp i fagmøter i perioden har vært
tidsaktuelle, relevante og at møtene har vært tilfredsstillende gjennomført. Det er mottatt
mange positive tilbakemeldinger i forbindelse med møtene. Ikke minst med hensyn til
foredragsholderne som har stilt opp. For første gang har faggruppen benyttet streaming i
fagmøter og det har vært en suksess som en ønsker å benytte også fremover.
I møtene har det både vært bredde og fagspisse temaer. Engasjementet fra de fremmøtte har
vært svært godt. Fagmøtene har hatt tidsramme på ca. en og en halv time mens befaringene
gjerne tar litt lenger tid.
Tekna Jernbane
Underlag til årsmøte 7.3.2017
Aktiviteten har til sammen hatt 220 deltakere. I tillegg kommer de som har fulgt fagmøtene
som er streamet. Dette utgjør ytterligere ca 120 deltakere til sammen for de to fagmøtene som
er gjennomført med slike sendinger.
Detaljer fremgår av nedenstående.
Dato Sted
5.4
Oslo
21.4
Oslo
9.6
Oslo/web
17.11 Oslo
24.11 Trondheim
8.12 Oslo
26. 1 Oslo
Tekna Jernbane
Arrangementets navn
Årsmøte 2016 og fagforedrag ERTMS
Fagforedrag: Eivind Skorstad
Fagmøte: Ringeriksbanen (samarbeid med NVTF
Østlandet)
Foredragsholder: Morten Klokkersveen og Gert
Myhren
Fagmøte med streaming – tema:
Tunnelboremaskiner
Foredragsholder: Leon Eide og Fredrikke Syversen
Fagmøte: Jernbanereformen
Innledere: Iain Vartain og Sven-Jöran Schrader
Førjulstreff Trondheim
Førjulstreff Oslo
Foredrag om ERTMS; Kjell Holter
Fagmøte med streaming - tema:
Digitalisering for Smart Vedlikehold
Foredragsholder: Anna Gjerstad, Bane NOR
Antall delt
15
76
37
Målt delt
online: ca 50
18
6
24
44
Målt delt
online: ca 70
Underlag til årsmøte 7.3.2017
Vedlegg 2 – Regnskap og revisors beretning 2016
.
TEKNA JERNBANE 2016
Taps- og vinningskonto 2016
2 0 15
Inn
Ut
Bidrag fra Tekna
0,00
Renter DnB NOR
1,41
Medlemsmøter
Ut
10 260,00
0,00
4 858,00
Kontor/gebyr
0,00
0,00
22,00
Kurs/Turer
0,00
3,25
0,00
0,00
2 355,06
1455,30
5 500,00
400,00
6 500,00
Renter JBF
990,71
Oppmerksomhet
Øvrige inntekter/egenandeler
600,00
Styrehonorar
Sum
Inn
Styremøter mv
0,00
Diverse
0,00
0,00
Resultat
-14 167,88
-10 076,99
1 592,12
0,00
1 592,12
2 758,31
2 758,31
Balansekonto (2013 -) 2016
Balanse pr.
31.12.13
31.12.14
31.12.15
31.12.2016
1526,20
7 676,72
744,67
1 086,08
190424,08
166 001,42
162 856,48
700,00
0,00
0,00
147 747,19
600,00
192 650,28
173 678,14
163 601,15
Resultat
-8 405,72
-18 972,14
-10 076,99
Korrigert resultat:
-8 263,83
-9947,14
-9865,99
Bankkonto DnBNOR
Jernb.pers. bank og fors.
Kasse
Sum
Sum
149 433,27
-14 167,88
Noter til regnskap 2015:
Utlegg som dekkes av Tekna sentralt er ikke med i dette regnskapet!
Revisors beretning 2016: Blir utdelt på årsmøtet.
Tekna Jernbane
Underlag til årsmøte 7.3.2017
Midler tildelt fra Tekna sentralt 2016:
Faggruppen har i tillegg tilgjengelig bidrag fra Tekna sentralt. Midlene utløses etter
behov/søknad og knyttet til faglig aktivitet. I 2016 var det stilt til disposisjon kr 100 000,-.
Av nedenstående fremgår forbruket for 2016. Av regnskapsmessige årsaker vises her
kalenderårets forbruk. Disse kostnadene blir revidert som del av Teknas hovedregnskap.
PROSJEKT 1303 - TEKNA JERNBANE - REGNSKAP 2016
Konto
Konto (T)
Tekst
4302 Reisekostnader foredragsholdere Eide, foredrag TBM Oslo 9/6
4302 Reisekostnader foredragsholdere
Id 1157, Øystein Olsen: 12.9 - Tekna Jernbane, styremiddag aug 2016
4306 Reisekostnader - utlegg
ifm igangkjøring høstsemester.
Id 2609, Øystein Olsen: 17.11 - 1303 Tekna Jernbane, fagmøte
4306 Reisekostnader - utlegg
jernbanereformen 17. nov. Gave foredrag
4306 Reisekostnader - utlegg
4306 Reisekostnader - utlegg
4401 Møtekostnader eksterne
Dolly D, bevertning stymøte 26/9
4401 Møtekostnader eksterne
Peppes, bevertning styremøte 7/11
4401 Møtekostnader eksterne
Dolly D, bevertning styremøte 2/5
4401 Møtekostnader eksterne
Dolly D, Bevertning årsmøte/fagmøte, Oslo, 5. april
4401 Møtekostnader eksterne
Dolly D, bevertning styremøte den 23. mai
4401 Møtekostnader eksterne
Dolly D, bevertning fagmøte TBM, Oslo 9. juni
4401 Møtekostnader eksterne
4403 Diverse arrangementkostnader
Skullerudstua AS, Førjulstreff m fagdrypp, 32 deltakere, Oslo 8/12
4403 Diverse arrangementkostnader
Sharkanloo, utlegg fagmøte TBM 9/6
4403 Diverse arrangementkostnader
Dolly D, bevertning ekskursjon/fagmøte, Oslo 27/1
4403 Diverse arrangementkostnader
Dolly Dimples - bevertning styremøte
4403 Diverse arrangementkostnader
Eurest, Bevertning fagmøte om Ringeriksbanen 21. april
4403 Diverse arrangementkostnader
Peppes, bevertning fagmøte, 18 deltakere, Oslo 17/11
4403 Diverse arrangementkostnader
Sum kostnader pr. 31.12.16
Tekna Jernbane
Beløp
3 328,00
3 328,00
2 900,00
800,00
800,00
4 500,00
635,38
738,00
609,60
1 561,80
687,00
4 662,30
8 894,08
27 880,00
945,00
2 756,97
585,29
13 125,00
2 252,85
47 545,11
64 267,19
Underlag til årsmøte 7.3.2017