Årsrapport TTK 2016

ÅRSRAPPORT TTK 2016
Dato: 08.03.2017
ÅRSRAPPORT
Trondhjems Tennisklub
2016
Vedlegg:
Aktivitetskalender 2017
Årsmøteinnkalling
1. Organisasjon
Styret har i 2016 bestått av
Styreleder:
Nestleder/Sekretær:
Økonomileder:
Sportslig leder:
Anleggskoordinator:
Audun Ø. Thorshaug
Jon A. Svenningsen
Iskra Pashova Corcelli
Anne-Marie Berg
Christian Wike
Varamedlemmer:
Joachim Haugen, Bjørn Myskja, Marte Skarland, Kari Tiller.
(Varamedlemmene har ikke vært brukt aktivt i perioden.)
Valgkomite:
Reinert Sannerud og Åshild Børset
Regnskapsfører:
Revisor:
Per Arve Nordbø
Tor Helge Hansen
ÅRSRAPPORT TTK 2016
Dato: 08.03.2017
2. Medlemsoversikt
2000: 279 (hvorav 143 innendørs vår og 135 innendørs høst)
2001: 237 (hvorav 139 innendørs vår og 115 innendørs høst)
2002: 217 (hvorav 129 innendørs vår og 135 innendørs høst)
2003: 203 (hvorav 137 innendørs vår og 115 innendørs høst)
2004: 218 (hvorav 118 innendørs vår og 133 innendørs høst)
2005: 159 (hvorav 87 innendørs vår og 88 innendørs høst)
2006: 177 (hvorav 99 innendørs vår og 75 innendørs høst)
2007: 377 (hvorav 105 innendørs vår og 116 innendørs høst)
2008: 380 (hvorav 92 innendørs vår og 121 innendørs høst)
2009: 367 (hvorav 117 innendørs vår og 116 innendørs høst)
2010: 351 (hvorav 124 innendørs vår og 110 innendørs høst)
2011: 385 (hvorav 126 innendørs vår og 122 innendørs høst)
2012: 385 (hvorav 136 innendørs vår og 110 innendørs høst)
2013: 363 (hvorav 138 innendørs vår og 124 innendørs høst)
2014: 353 (hvorav 153 innendørs vår og 148 innendørs høst )
2015: 371 (hvorav 171 innendørs vår og 164 innendørs høst )
2016: 372 (hvorav 168 innendørs vår og 136 innendørs høst )
I medlemstallet for 2016 inngår 142 med kursmedlemskap. Kursmedlemskap ble innført
høsten 2006 og gjelder alle som går på kurs. Kursmedlemskap er obligatorisk for alle
kursdeltakere og gir bl.a. rett til å delta i turneringer.
Æresmedlemmer:
Arnold Haabeth
Æresmedlem Tor Engan gikk dessverre bort 01.07.2016
3. Styrets beretning
Generelt
Nåværende styre i TTK har gjennomført 6 ordinære styremøter og behandlet 44 saker i 2016.
De viktigste sakene som har vært tatt opp i styret i 2016 er opprettelse og deltagelse i
selskapet Lade Tennisarena AS, oppfølging av leieforhold i tennishallen Nidarø, ny
reguleringsplan for Nidarø ifm storhallutbygging, samt løpende spørsmål som følge av
klubbdriften og oppfølging av ansettelsesforhold.
Trenerstatus:
Henrik Selin er ansatt som hovedtrener i tilnærmet fulltidsstilling. Øystein Glåmseter har
fungert i stadig større grad som hans høyre hånd og stedfortreder. Klubben engasjerer også
flere andre hjelpetrenere for å assistere hovedtrener med instruksjon for kurs.
ÅRSRAPPORT TTK 2016
Dato: 08.03.2017
Særskilte avtaler:
TTK har avtale om fast utleie av baner i 28 timer pr. uke til NTNUI – tennis. Fra årsskiftet
2016 leies det også ut bane en time i uka til en studentidrettsgruppe ved
utdanningsinstitusjonen BI som holder på å opprette et lag for tennis. For øvrig leier klubben
ikke ut faste tider til bedrifter, medlemmer eller andre. Noen bedrifter har en ordning med
samlet fakturering til bedriftsidrettslagene for deres medlemmer.
Anlegg:
God dugnadsinnsats ifm. klargjøring av utendørsbanene, og generell standardheving på
uteanlegget. Klubbhuset har fått ytterligere vedlikehold og en av garderobene kan nå nyttes til
omskifting. Varmtvannsbereder skiftet i 2016. For inneanlegget er det jobbet systematisk i
samarbeid med utleier Trondheim spektrum for å gjennomføre mindre med merkbare
forbedringer av fasilitetene. Det er jobbet mye med arbeidet for å bedre hallsituasjonen for
klubben. Vi følger også opp utendørsanlegget med mulighet for oppgradering til nytt dekke på
en av grusbanene som følge av at Trondheim kommune trenger å legge en ny kloakkledning
under en av banene i forbindelse med Spektrumutbyggingen. Styret jobber for at dette i minst
mulig grad skal ramme utesesongen på bane 2. Selskapet Lade tennisarena AS, hvor TTK og
NTNUI er aksjonærer, bygger i 2017 ny tennishall i Lade idrettspark. Gravetillatelse er gitt og
grunnarbeidene vil forhåpentlig starte i løpet av mars 2017. Det vises til egen orienteringssak
på årsmøtet fra ledelsen i selskapet Lade tennisarena AS.
Øvrig:
Styret sier seg godt fornøyd med det arbeidet som hovedtrener, hjelpetrenere og
regnskapsfører har utført i 2016.
Sportslig leders oppsummering av 2016
Det sportslige arbeidet tar utgangspunkt i Styrets målsetninger for TTK:
· Trondhjems Tennisklub skal representere et helårlig og bredt tennistilbud til folk i alle aldre i
Trondheimsregionen.
· Alle aktiviteter skal preges av glede, kompetanse og kvalitet.
Vi har i 2016 fortsatt å fokusere på å bedre sosiale aspekt i klubben, både i forbindelse med
sportslige arrangement og mer generelt i forhold til å skape en hyggelig møteplass for
medlemmer, kursdeltagere og gjester.
Lørdagskarusellen er et tilbud for alle medlemmer med Jim Lurie i spissen som organisator.
Målsetningen er å bidra til økt klubbfølelse og å skape et sosialt samlingspunkt hvor
deltagerne kan treffe nye medspillere. Basert på bred deltagelse anser vi dette tilbudet å være
godt i tråd med formålet.
Klubben fortsatte også med gruppespill i 2016, der deltagere får anledning til å møte spillere
på omtrent samme nivå. Også her har det vært stor oppslutning fra medlemmer, og at dette er
derfor en aktivitet som fortsetter i 2017.
Når det gjelder tenniskurs, er det en stadig økning i antall kursdeltakere.
Med målsettingen som breddeklubb har klubben ikke satset på å få frem unge spillere som
kan konkurrere på høyere nivå.
ÅRSRAPPORT TTK 2016
Dato: 08.03.2017
I løpet av året har klubben arrangert en rekke turneringer både for seniorer, juniorer og
veteraner. Det har vært avholdt regionmesterskap, klubbmesterskap og trøndersk veterantreff.
For de yngste spillerne ble det arrangert Red, Orange, Green Open, og det er gledelig å se at
deltakelsen av barn er stigende. Av sosiale turneringer ble det arrangert både Nissedouble ,
påskedouble samt Tennis for Hope.
Personalmessig har vi i 2016 hatt kontinuitet med Henrik Selin som fulltids hovedtrener. Vi
har videre hatt Øystein Glåmseter, Andreas Botelho, Thea Koren og Filip Skaugen som
hjelpetrenere.
Alle har bidratt til at vi har kunnet opprettholde samme antall kurs som i tidligere år, noe som
sikrer grunnlag for videre drift.
Hovedtreners oppsummering av 2016
Trenere
Henrik Selin (alle dager), Henrik Jenssen (våren 2016), Øystein Glåmseter (vår/høst 2016),
Thorbjørn Arum (våren 2016), Andreas Botelho (høsten 2016), Thea Koren (høsten2016).
Henrik Jenssen og Thorbjørn Arum var dessverre tvungen att takke nei til fortsatt arbeid etter
sommaren då Thorbjørn børjade skole og Henrik fikk sig ett annet jobb. Vi ønsker dem begge
lykke til videre.
Nya trenere från høsten 2016 er Thea Koren og Andreas Botelho. Begge har gjort en fin
høsttermin og bidrar gott til trenerteamet.
Turneringer
Det ble avholdt mange turneringer i 2016, både sosiale, rankingbaserte og
samarbeidsturneringer med NTNUI. Det har vært gjennomgående bra deltakelse på
turneringene. Et av høydepunktene i 2016 var Red, Orange, Green Open. Deltagelsen på barn
og ungdomsturneringerne har øket veldig og det er otroligt positivt.
Herrelag
Herrelaget klarte å kvalifisere seg til opprykk denne sesongen, men det blev dessverre tap mot
Paradis tk i playoff kampen i Oslo. Men vi kommer sterkere tilbake kommende sesong.
Damelag
Damelaget spilte i likhet med Herrelaget i regionsserien, Damene krigade gott men det høll
ikke hele veien. Nytt fra høsten 2016 er att damelaget har en fast time med trener hver uke.
Jag hopper att detta ska gøra att hele laget tar ett par steg fram og att vi får en gøy sommer
med mye fin dametennis.
Mot 2017
I 2017 skal vi fortsette å jobbe for et inkluderende miljø, hvor alle, både juniorer og
mosjonister føler sterk tilhørighet. På turneringssiden kommer vi til å fortsette å arrangere
sosiale turneringer med NTNUI og BI Tennis, men også utøka tilbudet på turneringer før barn
og ungdomar. Har også lyst til å få til noen fellesturer, ikke bare for juniorer, men for ivrige
klubbspillere og herrelaget.
ÅRSRAPPORT TTK 2016
Dato: 08.03.2017
Anleggsleders vurdering
Årets første store begivenhet på anleggsfronten var arrangeringen av det første
regionsmesterskapet på nytt hardcourt dekke. De mer langsommere banene favoriserte nok
nye typer spillere, «kontroll før kraft» har aldri vært viktigere enn nå i TTK. Behovet for
flere innendørsbaner har vært stort i lang tid, både for TTKs medlemmer og medlemmene i
NTNU og CTK. Årsmøtet 16. februar 2016 vedtok TTK en rekke viktige avgjørelser med
tanke på hallprosjektet på Lade. Kulturminister Linda Helleland møtte 5. mars opp på Lade
der hallen planlegges å bygges med en gladnyhet til alle tennisfantaster i midtnorge, 6,5
millioner kroner ble tildelt hallprosjektet!
En rekke forbedringer er gjort av klubbens medlemmer. Den første jobben tok
hovedtrener, styreleder og anleggsleder fatt på 7. februar 2016. Inngangspartiet og kontoret
fikk noen etterlengtede penselstrøk slik at det stod bedre i stil med resten av hallen. For at
banene skal beholde seg i god stand og med tanke på trivsel ønsker anleggsleder seg at
klubbens medlemmer er nøye med å ta i bruk blåposer eller innesko. Grus og småstein blir
stadig funnet på banene, dette burde vi klare å unngå. 3. april kl 11.00 startet tidenes tidligste
dugnad for å stelle i stand grusbanene. Noe tidlig kunne mange fortelle anleggsleder, men til
tross for en del gjørme tok ikke banene skade av de optimistiske dugnadsheltenes ønske om
en lang utesesong. Planker og steiner på banen ble fjernet og banene renset for løv og grus,
garderobene ble fornyet og vegger og gulv ble malt. En ny fellesdugnad ble arrangert 10.
april, da ble grusen lagt utover og takket være Joakim Haugen og Øystein Glåmseter fikk vi
start på valseren, den første valsejobben startet. Mange ivrige medlemmer deltok på dugnad
og disse ble belønnet med en VIP turnering 16. april, kun for deltakere. Denne ble arrangert
inne pga værforhold, men dette la liten demper på stemningen. I 2017 håper anleggsleder,
denne turneringen får enda flere deltakere og bedre vær.
17. april ble utebanene testet for første gang i 2017 og 1. mai åpnet banene offisielt for
booking av klubbens medlemmer! På grunn av den ambisiøse tidlige åpningen hadde vi nok
noe mer problemer med linjer som spratt opp, men dette begynner vi å bli gode på å ordne nå.
Mindre dugnader ble arrangert utover året, mange gamle travere som klubben ikke kunne
klart seg for uten, men også flere nye ansikter møtte opp og bidro! Muren til klubbhuset ble
malt, terrassen beiset, bane 4 fikk endelig egen lås, klubbhuset ble pyntet med gamle og nye
fotografier, barkrakker for frosne tilskuere ble handlet inn og oppdaterte bane og trivselsregler
ble hengt opp slik at alle er kjent med regler og kutyme for bruk av utebanene.
Utebanesesongen ble lang og siste dugnad gjorde klart for utesesong slutt 8. oktober.
Styreleder Audun Thorshaug engasjerer seg fortsatt i stor grad anleggsarbeidet, noe
anleggsleder er veldig takknemlig for! En stor takk rettes også til klubbens regnskapsfører Per
Arve Nordbø som bidrar med langt mer enn det man kan forvente.
Anleggsleder er godt fornøyd med året! Siden på facebook fungerer godt for å informere om
både dugnadsopplysninger og annen informasjon angående anlegget. Medlemmer bruker også
siden for å avklare om banene er tørre nok for spill. Spesielt er anleggsleder glad for at
ÅRSRAPPORT TTK 2016
Dato: 08.03.2017
medlemmer opplyser om linjer som bør fikses. For en del medlemmer er det fortsatt
nødvendig at viktig informasjon, som innkalling til dugnad også blir publisert på
hjemmesiden og fysisk i form av plakater i tennishallen.
Lade tennisarena AS
Våren 2016 stiftet TTK og NTNUI sammen aksjeselskapet Lade tennisarena AS, med formål
om å bygge, eie, drifte, og leie ut tennishall på Lade. Alt ligger til rette for at selskapet i løpet
av 2017 er godt i gang med byggingen av ny tennishall i Lade idrettspark. Styret viser til
orientering på årsmøte fra valgt styremedlem og nestleder i Lade tennisarena, Marte Skarland.
Økonomi-2016
Regnskapet for 2016 er gjort opp med et overskudd på kr 452 630.
2016 var budsjettert med et overskudd på kr 128 992. Mindre endringer i budsjett for 2017,
overskudd blir ca kr. 100 000.
Klubbens kontantbeholdning per 31.12.2016 var på kr. 1 930 435,06
De viktigste postene som påvirker resultatet positivt er mottatt midler fra flere støtte- og
tilskuddsordninger kr. 75 000 mer enn budsjettert, totalt kr. 285 845, samt økte inntekter fra
kurs. Videre har man mottatt større kommunal støtte enn budsjettert for, og regnskapsfører
har gjort en effektiv oppfølging av fordringer.
Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende ut ifra gjeldende forutsetninger. Det har ikke vært
rapportert om skader eller ulykker i klubben.
Styret anser at forutsetningene for videre drift av klubben til å være tilstede.
Trondheim 08.03.2017
Sign
(s)
Sign
(s)
Sign
(s)
Sign
(s)
Christian Wike Iskra Pashova
Jon A. Svenningsen
økonomiansvarlig nestleder/sekretær sportslig leder
Sign
(s)
Audun Ø. Thorshaug
styreleder
Anne-Marie Berg anleggsleder
ÅRSRAPPORT TTK 2016
Dato: 08.03.2017
Vedlegg:
Aktivitetskalender 2017
Uke
1
2
3
4
JANUAR – Aktiviteter
Ansvarlig
Sted/Klubb
RM inne Junior og Senior 13-15 jan
Henrik Selin
TTK
Uke
5
6
7
8
FEBRUAR – Aktiviteter
Ansvarlig
Sted/Klubb
Nybegynner Voksen turnering 18 feb
Vinterferie (camp konk/rekrutt)
TTK/NTNUI/BI
Henrik Selin
TTK
TTK
Uke
9
10
11
12
13
MARS – Aktiviteter
Ansvarlig
Sted/Klubb
Red/Orange/Green Open
Trenerseminar ?
Henrik Selin
NTF - PTR
TTK
Oslo
Tennisarena
Uke
14
15
APRIL – Aktiviteter
Ansvarlig
Sted/Klubb
8 april Påskedouble
10-15 april (camp før konk /rekrutt
Henrik Selin
Henrik Selin
TTK
TTK
Uke
18
19
20
21
MAI – Aktiviteter
Ansvarlig
Sted/Klubb
19-21 Trondheim Junior Open
Henrik Selin
TTK
Uke
22
23
24
JUNI – Aktiviteter
Rekrutering av nya spillere 12-15
Ansvarlig
Sted/Klubb
TTK
23-25Klubbmesterskap ute
Henrik Selin
TTK
25
Sommertennisuke 1 26-30 juni
TTK
TTK
Uke
JULI – Aktiviteter
Ansvarlig
Samling før konk/rekrutt 4tim+lunch
en søndag (10.00-15.00)
Kommentar
Utført?
Kommentar
Utført?
Kommentar
Utført?
Kommentar
Utført?
Kommentar
Utført?
Kommentar
Utført?
Kommentar
Utført?
TTK
.Fellestur?
16
17
Sted/Klubb
ÅRSRAPPORT TTK 2016
Dato: 08.03.2017
26
27
28-29
30
Uke
31
32
33
34
34
AUGUST – Aktiviteter
Sommertennisuke 2
Sommertennisuke 3
Ansvarlig
TTK
TTK
Sted/Klubb
TTK
TTK
Rekrutering av nya spillere
Lørdagskarusell double turnering
Henrik Selin
TTK
TTK
Uke
35
36
37
38
38
SEPTEMBER – Aktiviteter
25-27 /8 Trøndersk Veterantreff
1-3 RM ute junior/senior
Ansvarlig
Henrik Selin
Henrik Selin
Uke
39
40
41
42
OKTOBER – Aktiviteter
Fellestur Jæmtsmachen
Kommentar
Utført?
Sted/Klubb
TTK
TTK
Kommentar
Åpen (35+)
Utført?
Ansvarlig
TTK/Henrik S
Sted/Klubb
Østersund
Kommentar
Utført?
Tennis for hope
TTK/NTNUI
TTK
Uke
43
44
45
46
NOVEMBER – Aktiviteter
Ansvarlig
Sted/Klubb
Kommentar
Utført?
18 nov Red; Orange, Green Open
Hnerik Selin
TTK
Uke
47
48
49
50
DESEMBER – Aktiviteter
1-3 des Klubbmesterskap inne
16 des Nissedouble
Ansvarlig
Henrik Selin
Henrik Selin
Sted/Klubb
TTK
TTK
Kommentar
Utført?
Samling før konk/rekrutt 4tim +lunch
en søndag (10.00-15.00)
ÅRSRAPPORT TTK 2016
Dato: 08.03.2017