Innbetaling av medlemskontingent for 2017

Oslo Skøiteklub
Postboks 5129 Majorstua
0302 Oslo
Oslo, 13.02.2017
Til
Oslo Skøiteklubs medlemmer
Innbetaling av medlemskontingent for 2017
Tiden er inne for å betale medlemskontingenten for 2017. Medlemskontingenten er en
forutsetning for å ta del i Oslo Skøiteklubs aktiviteter og for å ha stemmerett i klubbens
bestemmende organer. Medlemskontingent er kr. 200.
Oslo Skøiteklubs årsmøte holdes mandag 27. mars og medlemskontingenten må være
innbetalt innen årsmøtet.
Medlemskontingenten, kr 200 betales til:
Oslo Skøiteklub, postboks 5129 Majorstua, 0302 Oslo
Kontonummer: 6049 05 03601
NB!
Merk innbetalingen med navn og kontingent 2017
Med vennlig hilsen
Oslo Skøiteklub
Tore Gleditsch (sign)
sekretær