Kulturdeltakelse og helse

Kulturdeltakelse og helse
Helseundersøkelsen i NordTrøndelag
Steinar Krokstad
Professor i sosialmedisin
HUNT forskningssenter
NTNU
Kulturkonferansen - helt innafor!
9.3.2017
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Helsearbeid
Nasjon
Region
Bosted
Gruppe
Individ
Organ
Cell
DNA
Tid
Kunnskap for en bedre verden
På hvilket nivå
skapes helse for
befolkning og
individ?
Helsefremmende og forebyggende
arbeid må foregå på alle nivå
Individ
Gruppe - familie
Forventet
effekt på
populasjons
helse
Organisasjons
Bosted
Nasjonalt
Kunnskap for en bedre verden
Men hva er helse?
Og hva skal vi forebygge?
Kunnskap for en bedre verden
Antall dødsfall globalt etter årsak i 2013
Kunnskap for en bedre verden
Antall år levd med uførhet globalt 2013
Kunnskap for en bedre verden
Samfunnsmedisin
Bakgrunn
Kunst, kultur og
helsepolitikk
Økonomi
Historie
kultur
Sosiale
forhold
Individ
Trygghet
Utdanning
Ernæring
Økonomi
Livskvalitet
Kulturdeltakelse
Distale åreasker
Årsaker til insidens
Kunnskap for en bedre verden
Atferd
Arv
Proximale årsaker
Årsaker til individuelle skjebner
God
helse
Sykdom
Hvor finner vi helsepotensialet?
Helse
Kulturdeltakelse
Lav
Høy
Sosioøkonomisk posisjon
Kunnskap for en bedre verden
9
Individer
Kunnskap for en bedre verden
Samfunn
Den korresponderende
forebyggingsstrategi
• Risikofaktor for
individuell sykdom
Høyrisiko-strategi
• Risikofaktor for høy
insidens
Populations-strategi
Kunnskap for en bedre verden
Høyrisiko-strategi
Intervensjonsgrense
Antall
Høyrisiko
strategi
Lav risiko
Kunnskap for en bedre verden
Middels risiko
Høy risiko
Høyrisiko-strategi
Styrker
Begrensninger
•
•
•
•
•
•
Adekvat for individet
Individet kan motiveres
“Leger” er motivert
Kost-effektiv bruk av ressurser
Fordel/ulempe ratio fordelaktig
•
•
•
Kunnskap for en bedre verden
Problemer og kostnader med screening,
medikalisering
Palliative og utsettende – ikke radikal
Angiper ikke årsakene de sårbare er
eksponert for. Begrenset potensial for
– individer
– populasjonen
Dårlig effekt på adferd
Populasjons-strategi: Påvirke alle
Antall
Populasjons
strategi
Lav risiko
Kunnskap for en bedre verden
Middels risiko
Høy risiko
Populasjons-strategi
Muligheter
Begrensninger
•
•
•
•
•
•
•
Radikal, reduserer årsakene til årsakene
Det alle er eksponert for
Stort potensial for populasjonen
Effektiv på adferd
•
•
Kunnskap for en bedre verden
Liten effekt på hvert individ
Lav motivasjon blant folk
Lav motivasjon blant
helsepersonell
Individuell frihet versus politiske
og sosiale grep
Krever modige politikere
Hvorfor spiser folk usunt når de vet hva som er sunt?
Hvorfor kjører vi når vi ganske enkelt kan gå?
• Folk gjør det som er
–
–
–
–
–
mulig ( brennevin i tax-free)
billig (billig brus, dyr melk)
behagelig (gå - sykler - kjøre)
moteriktig (røyking, klær, mat)
lovlig
• En intelligent folkehelsepolitikk tar fordel av disse enkle
prinsippene for å påvirke helserelatert adferd.
Kunnskap for en bedre verden
16
Kultur og folkehelse
Er det en sammenheng?
Kunnskap for en bedre verden
•
Kunnskap og naturvitenskap har medført mange fordeler
– Infeksjonssykdommer, hjertesykdommer, kreft …
•
•
Men mye av potensialet er utnyttet og de kaster mindre av seg og de har bivirkninger (medikalisering ..)
Nye epidemier
– Fedme
– Stress og psykososialt betingede helseplager
•
Folkehelsearbeidet trenger flere ben å stå på
Kunnskap for en bedre verden
18
Tilbake til Platon!
Kunnskap for en bedre verden
Kunst, kultur – estetikk!?
•
•
•
•
•
•
Platon bygger bro mellom kunst og helse
Men det moderne samfunn presser mange bort fra naturlige valg
Kreativitet er viktig fordi det balanserer de mer instrumentelle
aktiviteter som har en tendens til å dominere vår hverdag i dag
Mennesket har alltid vært engasjert i å skape, lage verktøy, male
vegger i huler, pynte seg, musikk ... som en del av den
innebygde menneskelige natur for å skape mening
I dagens ideologi synes verdien av kreativitet, kunst, kultur og
estetikk til gradvis å bli redusert til prisen i et marked
(kommersialisering) eller oppfattet som «unyttig»
Men: Det er fra vår kreativitet at løsninger på våre mest
dyptgripende problemene ofte oppstår (utopier)
Kunnskap for en bedre verden
20
Dagens ideologi
Citius, altius, fortius (raskere, høyere, sterkere)
•
•
•
•
Grenseløst jag etter mer mer mer
De vellykkede dyrkes
De beste hodene hylles
Vinnerskallene premieres (i troen på at det frelser verden)
• Naturlige behov for å være kreativ, kulturelt aktiv,
rekreasjon er under press i «utbyttingsideologien»
• To eksempler
Kunnskap for en bedre verden
21
Skolen: Kunst, kultur i skolen – bare tull eller rett og
slett litt genialt?
Instrumentelt fokus på
• Lese, skrive, regne
• Karakterer
• Krav
Knekker det geniale med
norsk skole, der vi danner
nye generasjoner med viktige
egenskaper for framtiden
• Kreativitet
• Samarbeidsevne
• Kunnskapshunger
Kunnskap for en bedre verden
22
Arbeidslivet
Flere og flere «working poor»
Vi svikter med å gi alle lønns- og
arbeidsvilkår de kan leve av
Naturlig kulturdeltakelse blir
vanskelig for folk i slike yrker
I så all, hvilke helsekonsekvenser får
det?
Kunnskap for en bedre verden
Prekatiatet
Er det greit at det vokser fram en ny
klasse, prekariatet, som jobber døgnet
rundt, til luselønn, så lenge vi får
burgern og softisen kjapt og billig?
Vil du jobbe fra kl 16-23 på Rema?
Kunnskap for en bedre verden
Kunst, kultur og individer
Individ
Gruppe - familie
Forventet
effekt på
populasjons
helse
Organisasjons
Bosted
Nasjonalt
Kunnskap for en bedre verden
Kunst og kulturaktiviteters effekt på individer
•
•
•
•
•
Emosjonelle
– Positive emosjoner, glede, energi
Fysiske
– Spenninger, hjerte-lunge
Kognitive
– Fokusering, konsentrasjon, hukommelse, læring
Sosiale
– Treffe folk, vennskap, nettverk
Meningsfulle
– Bidra, skape, oppleve, vakkert, sterke øyeblikk
Kunnskap for en bedre verden
26
Årsakskjeden for god helse
Bakgrunn
Kunst, kultur og
helsepolitikk
Økonomi
Historie
Kultur
Sosiale
forhold
Individ
Trygghet
Utdanning
Ernæring
Økonomi
Livskvalitet
Kulturdeltakelse
Distale åreasker
Årsaker til insidens
Kunnskap for en bedre verden
Atferd
Tanker
Proximale årsaker
Årsaker til individuelle skjebner
God
helse
Sykdom
Metakognitiv teori. Kunst og kultur-aktivitet påvirker
tenkning og lindrer oppmerksomhetssyndromer
Metakognitivt nivå
«Biblioteket»
«Styret»
Tankeprosessering
Oppmerksomhets
-syndromer
Mine
tanker
Atferd
Kropp
Følelsesliv
Kunnskap for en bedre verden
28
Kunst, kultur og samfunn
Individ
Gruppe - familie
Forventet
effekt på
populasjons
helse
Organisasjons
Bosted
Nasjonalt
Kunnskap for en bedre verden
Samfunnsmedisin
Bakgrunn
Kunst, kultur og
helsepolitikk
Økonomi
Historie
Kultur
Sosiale
forhold
Individ
Trygghet
Utdanning
Ernæring
Økonomi
Livskvalitet
Kulturdeltakelse
Distale åreasker
Årsaker til insidens
Kunnskap for en bedre verden
Atferd
Tanker
Proximale årsaker
Årsaker til individuelle skjebner
God
helse
Sykdom
Kunnskap for en bedre verden
31
Design
•
•
•
•
HUNT2 (1995-97)
Koblet med Dødsårsaksregisteret
14 års follow up, n=36 911 voksne 20–69 år
Livsstilsfaktor index
–
–
–
–
–
–
Inaktivitet
Kosthold
Sitting
Søvnmønster
Alokoholbruk
Lav sosial deltakelse
Kunnskap for en bedre verden
32
Lineær [dose respons ] økt risiko med økende antall
livsstilsfaktorer [for alle årsaker og hjerte-dødelighet
Kunnskap for en bedre verden
Folk med lav sosial deltakelse hadde 42 % overdødelighet!
Kunnskap for en bedre verden
Helsearbeid
Kunnskap
-
Sannhet
Vitenskap
Estetikk, kultur
-
Kreativitet
Visjoner
Håp
Sosiale relasjoner
Bærekraft
Etikk
-
Kunnskap for en bedre verden
Rettferdighet
Moral
Empati
HUNT
Følger
helseutviklingen i
en norsk
befolkning og
samler inn data for
forskning
Kunnskap for en bedre verden
36
HUNT3
Kunnskap for en bedre verden
Ung-HUNT
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Aktiv
Kunnskap for en bedre verden
Nytt Ph.D. project:
«Leisure time cultural activities in the population;
mortality, morbidity, sickness absence and use of
health care - cohort analyses from the HUNT3
Survey (2006-08). The HUNT Study, Norway.»
Kunnskap for en bedre verden
Andre grunner til å investere
i kunst og kultur
i folkehelsearbeidet
«Bivirkningene» er ofte
positive!
Kunnskap for en bedre verden
Mange effekter av kulturaktiviteter
Individuell involvering
Kunnskap for en bedre verden
Publikumsdeltakelse
Kunnskap for en bedre verden
Artister, organisasjoner, samfunn
Kunnskap for en bedre verden
Stedsutvikling, bolyst
Stiklestad
Kunnskap for en bedre verden
Kunst og kultur i arbeidslivet
https://www.youtube.com/watch?v=OoV-ayboWsE
Arbeidsmiljø, trivsel, samhold, effektivitet, sykefravær
Sykehusdirektøren
!
Kommunikasjonssjefen
Kunnskap for en bedre verden
Kunst, kultur i skolen – bare tull eller rett og slett
litt genialt?
Kunnskap for en bedre verden
54
Litteratur
•
•
•
•
•
•
•
•
Krokstad S. Grunnleggende strategivalg i forebyggende helsearbeid. Utposten
2009;38(4):13.17.
http://www.healthdata.org/gbd
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=162829&a=2
Hanlon P, Carlisle S, Hannah M, Lyon A, Reilly D. Learning our way into the future
public health: a proposition. J Public Health (Oxf). 2011 Sep;33(3):335-42.
Kolaas, SS. Kunnskapsminister på feil kurs? T-A 7.4.2015
Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter
Meld. St. 34 (2012–2013) Folkehelsemeldingen. God helse, felles ansvar
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/folkehelse/Documents/Strategi%20for%20folkehelse
arbeidet%20i%20Nord-Tr%C3%B8ndelag%202011-2014.pdf
Kunnskap for en bedre verden
55