Følgeskriv, delrapport 2

Utredning av fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen
Følgeskriv til leveranse 2
Den 15. november var leveranse 2 fra prosjektet som utreder fremtidig regional struktur i
Arbeids- og tjenestelinjen til drøfting i sentralt MBA. Leveranse 2 handler om roller,
oppgaver og en overordnet struktur på regionnivået, og den var behandlet i prosjektets
styringsgruppe. Drøftingen viste at partene pr november 2016 har svært ulike synspunkter på
hvordan det regionale nivået i Arbeids- og tjenestelinjen bør være fra 2020. Det var enighet
om at man lager et følgeskriv som partene er enige om, som kan følge informasjonen som gis
om leveranse 2 og den videre utredning.
Utredningsprosessen
Mandatet til prosjektet som skal utrede fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen,
er utformet slik at det skal være åpenhet rundt tre leveranser før man i mars 2017 sender et
helhetlig utkast på en bred høring (leveranse 4). Leveranse 2 er derfor et grunnlag for den
videre prosessen, men det er IKKE noen endelige konklusjoner som skal trekkes ut fra de tre
første leveransene. Innspillene som kommer til de tre første leveransene vil være med inn i
arbeidet.
Etter høringsrunden vil det lages et nytt dokument (leveranse 5) som blir det dokumentet som
ledelsen i NAV skal behandle. Dette skal etter planen være klart i juni 2017. Ledelsen
utarbeider deretter saksdokumenter og nødvendig forhandlingsgrunnlag til sentralt MBA.
Kort om leveranse 2
Grunnlaget for leveranse 2 var arbeidsgruppas konklusjoner basert på drøftinger i sentralt
MBA av leveranse 1 i regionaliseringsutredningen, med en modell på 11 regioner lagt til
grunn for videre utredning.
Leveranse 2 drøfter prinsipper, roller og oppgaver for regionnivået. Det er to prinsipper som
arbeidsgruppen går nærmere inn på: 1) prinsippet om selvstendige regioner underlagt
Arbeids- og velferdsdirektoratet og 2) prinsippet om oppgavedifferensierte regioner. Med
utgangspunkt i disse prinsippene har arbeidsgruppa vurdert hvilke roller de mener skal
synliggjøre retningen og ansvaret for regionnivået. De fire rollene som trekkes frem er:
1)styring og samhandling, 2) utvikling, omstilling og støtte, 3) samfunnsaktør og 4)
oppgavedifferensiering mellom regionene og samarbeid med direktoratet.
I analysen av hvilke oppgaver som skal ligge til regionnivået, er arbeidsgruppas utgangspunkt
at alle regioner må ha noen gjennomløpende basisoppgaver. I tillegg er det gjort en drøfting
av mulighetene for oppgavedifferensiering innenfor spesielt utvikling og kompetansearbeid.
Leveranse 2 vurderer fire alternativer for struktur for spesialenheter. Dette er alternativer som
skiller seg klart fra hverandre i forhold til når strukturen bestemmes og hvor mange
spesialenheter som kan være aktuelt.
Innspill på leveranse 2
NTL:
Vi er opptatt av myndige NAV-kontor med lokal frihet til å velge virkemidler. Vi opplever
ikke at dette forslaget understøtter myndige NAV-kontor. Her forsøkes det å flytte
1
myndigheten ett nivå ned: Fra direktoratet til region, uten at dette nødvendigvis understøtter
myndige NAV-kontor. Vi synes forslaget bærer preg av at fylkesdirektører (nåværende og
tidligere) er sterkt inne i prosjektet og har stort fokus på fylkesleddet/regionleddet fremfor
NAV-kontor og overordnet nasjonal styring.
Vi ønsker regioner som støtter opp om de nasjonale intensjonene:
- Mest mulig like regioner
- Må ha nasjonale standere
o Ikke lokale varianter i hver region
o Ikke forskjellig tjenestetilbud i hver region ut fra geografi (region)
o Ikke lokale varianter i hver region (dette er ikke det samme som lokale
tilpasninger/varianter for hvert NAV-kontor)
- Ett NAV – ikke 12-13 NAV bare i arbeids- og tjenestelinja (regioner/KS/HMS)
- Nasjonale rolledokument
- Nasjonal organisering av spesialorganisering (dvs. ikke valgfritt i hver region)
- Ikke bygge opp regionene, men bygge opp NAV-kontorene
- Vurdere nasjonalt hvilke basisoppgaver som skal ligge i regionene. Mulig noen av
oppgavene som nå ligger i fylkesenhetene skal flyttes til NAV-kontor, for
eksempel opplæring, arbeidsgiverkontakt, tiltak.
- Tjenesteutvikling og kompetanseutvikling må kobles tettere mot NAV-kontor.
- Vi opplever at rapporten misbruker Stortingsmelding 33. Myndige NAV-kontor er
ikke det samme som utvidede fullmakter og oppbygging av regionskontor.
NTL støtter ikke alternativ 1 og vi støtter ikke beslutningsforslaget. Vi ønsker et strategisk
direktorat og myndige NAV-kontor med lokal handlingsfrihet. Regionene skal bistå
direktoratet innenfor fastlagte rammer og legge til rette for NAV-kontorene. Det skal ikke
bygges opp regioner for å «ta ned» direktoratet. Dette har ikke vært intensjonen med
nedbygging av direktoratet. Vi ønsker at det jobbes videre med utredningsarbeidet uten at
konklusjonene i alternativ 1 legges til grunn, dvs. at det videre arbeidet skal legge til grunn at
regionene ikke gis utvidede fullmakter og at det skal være mest mulig like regionesledd.
AVYO, Akademikerne og Unio:
AVYO, Akademikerne og Unio meldte i fra om at man ikke har fått gått grundig nok gjennom
rapporten før møtet. I saksframlegget er det tatt frem flere viktige drøftingspunkter, og som
ikke er reelt drøftet på dette møtet. Disse organisasjonene oppfatter delrapporten og
saksframlegget som et diskusjonsgrunnlag for den videre prosessen, noe de opplevde ble
bekreftet av arbeidsgiver. Videre ga disse organisasjonene tilslutning til videre utredning på
basis av delrapport 2 under visse forutsetningene:
 Det foreligger gode drøftinger i rapporten, likevel er det noe som må tas ut av
rapporten. Dette gjelder regionale spesial enheter og protokoll av 7.desember 2006.
 Rolledokumenter, endring og eller nye - dette blir da også noe som kommer som en
konsekvens.
 I rapporten må det komme frem/understrekes at det er 3 styringsnivåer i NAV.
 I informasjonspakken på Navet må det understrekes at dette er et diskusjonsgrunnlag,
at det ikke tatt noen beslutninger ennå, og med info om den videre prosessen med
høringsrunde etc.
Prosjekt utredning av fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen:
Prosjektet har ønsket å bygge på prinsippet om økt handlingsrom for alle nivåer i NAV. I
denne utredningen betyr det å gi regionene direkte innflytelse over egen struktur. Dette
2
forutsetter at det gjennomføres regionale prosesser med bred involvering av de som er berørt,
at man samarbeider og forhandler med regionale MBA og at man utformer strukturer som er
tilpasset regionale behov. Prosjektet ønsker å være tydelige på at de foreløpige konklusjonene
i leveranse 2 kan bli endret senere i prosessen på grunn av nye dokumenter, pågående
prosesser og innspill fra ulike deler av NAV. Dette må det tas hensyn til når det skal utformes
et høringsdokument (leveranse 4).
Veien videre
Den videre utredningen av fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen fortsetter i
henhold til mandatet. Prosjektet som utreder fremtidig regional struktur i Arbeids- og
tjenestelinjen, tar med innspillene fra NTL, AVYO, Akademikerne og Unio til leveranse 2, og
vurderer de nøye i det videre arbeidet.
3