Naboinformasjon midlertidige gangveger februar 2017

Nye ruter for gående
Rundkjøring fv. 459 Ringvegen og
fv. 454 Trondheimsvegen
vegvesen. no
Vi skal bygge nye rundkjøring i krysset fv. 459 Ringvegen og fv. 454
Trondheimsvegen. Under anleggsperioden blir det satt opp midlertidige
fotgjengerfelt.
Det er mange skoleelever som krysser vegene. Derfor vil vi i oppstartsfasen bruke vakter på morgen og ettermiddag. Vaktene skal hjelpe til
å regulere trafikken slik at elevene kommer seg trygt over. Vi vurderer
fortløpende hvor lenge vaktene skal stå.
Vi ber deg om å respektere skilting, anleggsområdet og å bruke de
midlertidige fotgjengerfeltene når du skal krysse vegen! Vi oppfordrer
samtidig at du snakker med barna om dette.
De midlertidige kryssingene vil være i bruk inntil rundkjøringen er ferdig
mot slutten av 2017.
For mer informasjon om prosjektet, se www.vegvesen.no/454trondheimsvegen
Nordby
Skole
Trondh
eims
vege
n
Ka
rl N
or
be
ck
sv
eg
454
Gangfeltet
blir lysregulert
459
Nye gangfelt
oppmerkes
Anleggsområdet
Gangveger
Ringvegen
Det anlegges
midlertidig
gangveg i
Sjøbergveien
Holdeplass
stenges.
Nærmeste
holdeplass