Oppstartmelding

Vår dato:
06.03.2017
Adsressater jf liste
Deres dato:
Vår ref.:
2017/963
Arkivkode:432.4
Deres ref.:
Frivillig skogvern - melding om oppstart av verneplanarbeid for
skogområder
På bakgrunn av tilbud fra grunneierne, meldes med dette, i medhold av Naturmangfoldlovens
§ 42, oppstart av prosess med tanke på vern av områdene nevnt under.
Dette brevet går til kommuner, reinbeitedistrikt, andre parter, samt til nabogrunneiere som grenser
mot planområdene.
Områdene er:
Område
Skavdalen
Kommune
Inderøy
Røsheia
Inderøy
Kammen-Kaldal
Leksvik
Inderøy
Namdalseid
Namsos
Namsos
Namsos
Gnr/bnr
340/1, 335/1, 334/1, 333/1,
358/1
329/1, 328/1, 318/1, 355/1,
355/80, 358/1
48/1
301/1
154/1
32/3, 32/4, 32/17, 32/1
5/1
5/2, 4/1
Verran
Fosnes
Nærøy
Høylandet
Snåsa
Høylandet
Snåsa
25/2
63/2, 64/2
139/1
83/5, 84/3
26/1, 26/2
78/1, 79/2, 78/4, 78/5, 78/8
68/7, 68/14, 68/3
Alteskardet
Olsengelva
Lødding, utvidelse
Ekorn, utvidelse Almdalen –
Ekorndalen naturreservat
Fergeli
Storengvatna
Mjøsund, utv.
Råbesdalen, utv.
Kolåsen
Folldalen
Finnsåsmarka utv.
Områdene er frivillige tilbud fra de private grunneierne. Det er areal på Statskog i 3 av områdene,
og areal som eies av Miljødirektoratet i ett område (Ekorn). Noen av områdene er utvidelse av
eksisterende naturreservat. Områdene tilfredsstiller kriterier i skogvernet.
Forutsetning for å gjennomføre vern er at det foreligger enighet med grunneierne om areal,
forskrifter og erstatning. Det er klarert fra partenes representanter (ALLSKOG, Svenkerud skog)
at oppstart kan skje.
Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
[email protected]
Besøksadresse:
Statens hus Strandveien 38
www.fylkesmannen.no/nt
Telefon:
74168000
Org.nr.:
974 772 108
Saksbehandler:
Eldar Ryan
74 16 80 58
[email protected]
Side 2 av 3
For naturreservater som foreslås utvidet, sendes kunngjøring også til nåværende grunneiere i
reservatet, idet ny forskrift kan få noe annen ordlyd en nåværende. Det faktiske innholdet er dog
noenlunde det samme.
Vern av skogreservat er basert bl.a. på behandling av Stortingsmelding nr. 26 (2006 – 2007)
Regjeringen miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, St. prp nr 1 S (2011 – 2012) med fokus på
frivillig vern, og Stortingsmelding nr. 14 (2015 – 2016), Natur for livet – Norsk handlingsplan for
naturmangfold, samt Stortingets vedtak i 2016 om et nasjonalt mål på vern av 10 % av landets
skogareal.
Etter avtale mellom Klima- og Miljødepartementet og Sametinget om retningslinjer for
verneplanarbeidet i samiske områder, så skal Sametinget orienteres om nye verneprosesser før
oppstartmelding. Sametinget har i brev av 10.02 2017 anført at det ikke er nødvendig med
konsultasjon på nåværende stadium og at det ikke er hensiktsmessig å opprette arbeidsutvalg etter
avtalen mellom Sametinget og Klima- og Miljødepartementet. Sametinget vil vurdere
konsultasjon med Fylkesmannen etter at lokal/regional høring er over. Sametinget har for øvrig
diverse anførsler til prosess og ivaretakelse av samiske interesser. Fylkesmannen vil konsultere
reinbeitedistriktene.
På denne bakgrunn meldes nå oppstart av planarbeidet.
Kart og enkel beskrivelse av områdene er vedlagt.
Siden dette er en oppstartmelding, er beskrivelsen av områdene kort. Høringsrapporten vil ha mer
fyldig beskrivelse.
Eventuelle innspill til oppstartmeldingen sendes til Fylkesmannen innen 28. mars 2017.
Etter meldingsperioden tar en sikte på å utarbeide høringsforslag, som går ut på høring med
2 måneders høringsfrist
Med hilsen
Bjørnar Wiseth
Miljøverndirektør
Eldar Ryan
Senioringeniør
Side 3 av 3