Den reviderte planen for "Den kulturelle

SKREPPA
Lokal plan
for
Den kulturelle skolesekken
Revidert utgave 2017
0
”SKREPPA”
en kulturell inspirasjon
for barn og ungdom i Nore og Uvdal
Innholdsfortegnelse:
Handlingsplan……………………………………………………………………….2
Ressurspersoner……………………………………………………………………6
Utsmykninger………………………………………………………………………..8
Løskunst……………………………………………………………………………..9
Moduler……………………………………………………………………………..10
Barnehagen………………………………………………………………………...11
Modul 1 – Musikk, dans og bevegelse…………………………………………..12
Modul 2 – Visuell kunst: Billedkunst……………………………………………..13
Modul 3 – Visuell kunst: Skulptur………………………………………………..14
Modul 4 – Litteratur mellomtrinnet……………………………………………….15
Modul 5 – Musikk og scenekunst………………………………………………...16
Modul 6 – Kulturarv og arkitektur…………………………………………………17
Modul 7 – Form og design………………………………………………………...18
Modul 8 – Litteratur…………………………………………………………………19
Modul 9 – Musikk/dans/drama……………………………………………………20
Modul 10 – Foto og film……………………………………………………………21
Modul 11 – Kulturarv og arkitektur..………………………………………………22
Litteraturhenvisninger……………………………………………………………...23
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
1
Handlingsplan
Den kulturelle skolesekken
 skal sikre et profesjonelt kulturtilbud til elever i grunnskolen
 skal legge til rette for at elever i grunnskolen lettere får tilgang til, gjør seg
kjent med og får et aktivt og positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle
slag.
Formålet er å utvikle en helhetlig og bevisst innlemmelse av kunstneriske og
kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål. Det gjøres blant annet ved å
trekke inn profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, og ved å anvende kunst- og
kulturinstitusjonenes ressurser og kompetanse i skolens virksomhet. Utfordringene
ligger i et godt samspill mellom kulturskolen, eksterne kulturtilbud, det frivillige
kulturarbeidet, diverse kulturinstitusjoner og grunnskolen. Nore og Uvdal har også
valgt å inkludere barnehagene i sin lokal plan.
Basis for ”Skreppa” er:
 Læreplanverket for kunnskapsløftet
 Rammeplan for barnehagen 2011
 Broen og den blå hesten – Handlingsplan for styrking av de estetiske
fagene og kulturdimensjonen i grunnskolen (KUF og KD 1995)
 Den kulturelle skolesekken – Utviklingsplan (UFD og KKD 2002).
Nore og Uvdal Kommune vil gjennom sin handlingsplan "Skreppa – en kulturell
inspirasjon for barn og ungdom i Nore og Uvdal” og sikre at alle barn får møte
kunstneriske og kulturelle uttrykk av høy kvalitet og med stor grad av lokal forankring.
Den gir elevene en bred kulturell læring og sikrer at alle elever som går ut av
grunnskolen i Nore og Uvdal kommune har med seg:


God lokalkunnskap knyttet til kommunens kultur, historie og estetisk miljø.
Opplevelser, refleksjon og kunnskap knyttet til uttrykksformene musikk, dans,
drama, billedkunst, skulptur, litteratur, arkitektur, teater, form/design, foto,
video /film
Organisering og forankring
Ansvarlig for revidering 2016:
 Liv Bergset, rektor ved Nore og Uvdal kulturskole
 Kirsti Otterholt, saksbehandler kulturminnevern
 Torunn-Helene bakka, rektor ved Rødberg skole
 Synne Kleiv Redalen, pedagogisk leder i Rødberg Barnehage
 Lill Samuelsen, kulturkonsulent
Ansvarlig for oppfølging:
 Kulturkonsulent og kommunekontakt Lill Samuelsen, i samarbeid med
kulturkontaktene ved de enkelte skolene og kulturkontakt for barnehagene
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
2
Rammeplan
Barnehagen skal formidle verdier og kultur og gi rom for barns egen kulturskaping.
Den skal bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt
fellesskap (Barnehageloven § 2)
I Rammeplanens kapittel 2.6 Barnehagen som kulturarena står det videre:
”Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og om å levendegjøre, fornye og
aktualisere. Kultur utvikles i spenningen mellom tradisjon og fornyelse. Barnehagen
bør ta del i kulturen i nærmiljøet gjennom møte med institusjoner, organisasjoner og
enkeltpersoner. Personalet bør formidle tradisjoner som skaper tilhørighet gjennom
bøker, litteratur, sang og musikk og kreativ virksomhet.”
Om fagområdet Kunst, kultur og kreativitet (Rammeplan kap.3.3) står det:
”Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke
seg estetisk. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike
erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for
sansing, opplevelse eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og
kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og
kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design.
Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til
kulturelle uttrykksformer. ”Innholdet i ”Skreppa” vil også berøre flere av fagområdene
i Rammeplanen.
Om fagområdet Nærmiljø og samfunn (Rammeplan kap.3.6) står det:
”Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og
nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til
lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal
medvirke i og utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem,
omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn”.
Kunnskapsløftet:
I den generelle delen av læreplanverket for kunnskapsløftet er det satt fokus på det
skapende menneske:.”Opplæringa i grunnskulen skal gi grunnleggjande kunnskap,
levandegjere kulturarven, stimulere til å ta lokalkulturen i bruk og inspirere barn og
unge til å vere aktive og skapande.” Den viser til de tre tradisjoner der den tredje er:
"Vår kulturelle tradisjon knyttet til menneskets formidling ved kropp og sinn, i idrett,
kunst og håndverk, i språk og litteratur, i teater, sang musikk og dans. I den forenes
innlevelsesevne og uttrykkskraft". Videre sier planen: "Elevene må utvikle gleden ved
det vakre både i møte med kunstneriske uttrykk og ved å utforske og utfolde egne
skapende krefter". Læreplanene for fagene har i seg og bygger på det verdigrunnlaget og det kulturelle grunnlaget som er nedfelt i formålsparagrafen og i den
generelle delen av læreplanen. Den estetiske dimensjonen i fagenes læreplaner vil si
at en legger vekt på skapende virksomhet og refleksjon, opplevelser og uttrykk, og
har en bevisst holdning til kunst og estetikk.
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
3
I Kunst og håndverk utgjør opplevelse av kunst, design, arkitektur og bevisstgjøring
av kulturarv sentrale sider ved faget.
Fra kompetansemålene:
 Elevene skal kunne gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som
utgangspunkt for egne bilder og skulpturer
 De skal kunne lage enkle utstillinger av egne arbeid
 De skal lære om kunstnere i ulike kulturer
I norsk blir det lagt vekt på at elevene skal gi uttrykk for opplevelser om
barnelitteratur ,teater, filmer og andre kunstneriske uttrykk.
Fra kompetansemålene:
 Elevene skal lære å lytte og gi respons til andre i samtaler og under
framføringer
 De skal kunne bruke estiske virkemidler i egen tekstproduksjon
 De skal kunne vurdere estetiske virkemidler hentet fra informasjons- og
underholdningsmedier, reklame og kunst
I matematikk skal opplæringa veksle mellom utforskende, leikende og kreative
aktiviteter i arbeid med teknologi og design.
Fra kompetansemålene:
 Elevene skal lære å tegne og bygge geometriske former og modeller i
praktiske sammenhenger
 De skal kunne analysere egenskaper ved to og tredimensjonale figurer.
I naturfag inngår varierte læringsformer som feltarbeid, eksperimenter og
ekskursjoner til museer og vitensentre.
Fra kompetansemålene:
 Elevene skal kunne planlegge, beskrive, bygge og teste enkle modeller av
byggkonstruksjoner og dokumentere prosesser fra ide til ferdig produkt.
I Musikk skal faget skal gi elevene grunnlag for å kunne oppleve, reflektere over,
forstå og ta del i musikalske uttrykk.
Fra kompetansemålene:
 Elevene skal delta i leker med variert repertoar av sanger, rim, regler
sangleiker og danser
 De skal kunne framføre sang, spill og dans’
I Kroppsøving er det et mål å styrke selvbildet, identiteten og flerkulturell forståelse
Fra kompetansemålene:
 Elevene skal delta i aktiviteter som utfordrer hele sanseapparatet
 De skal lære sangleker, danse enkle danser fra ulike kulturer.
Abonnement
Nore og Uvdal kommune abonnerer på følgende regionale tilbud fra Den
kulturelle skolesekken i Buskerud:
 Scenekunst (Brageteatret)
 Musikk (Kulturtanken)
 Visuell kunst (Pilotgalleriet)
 Litteraturformidling (Buskerud fylkesbibliotek)
Ved profesjonelle formidlingstilbud av denne typen er skolene/barnehagene samlet.
I tillegg til de regionale turneene får vi hvert år tilbud om andre produksjoner gjennom
Den kulturelle skolesekken. Disse tilbudene markedsføres via katalogen og kan
bestilles spesielt.
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
4
Lokale prosjekt
Nore og Uvdal kommune har tre lokale prosjekt som gjennomføres for alle elever på
mellomtrinnet og som rulleres over tre år
 Middelalderprosjekt
 Kulturminneprosjekt i Smådøl
 Rallarprosjektet
I middelalderprosjektet har skolene samarbeidet med kirken og Nore og Uvdal
museum og tatt i bruk bygdetun/stavkirker.
Kulturminneprosjektet i Smådøl har fokus på tidlige kulturminner tilknyttet jakt,
jernutvinning, ferdsel og fløtning og gjennomføres i samarbeid med arkeolog Bente
Fønnebø.
Rallarprosjektet gjennomføres av Rødberg skole med Nore kraftverk og
Numedalsbanen som fokusområde.
 Sølvsmie/metallprosjekt
Metallprosjektet foregår hvert år med elever fra 7.trinn. I metallprosjektet inngår
besøk på verkstedet/sølvsmia til kunsthåndverker Gro Kollandsrud Opplegget er
utarbeidet for 6-7 trinn i samarbeid med sølvsmed Gro Kollandsrud
 Hardangerviddeprosjekt - fangstanlegg ved Dyregravshalli
I samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO) arrangeres en tur hvert 3.år inn på
Hardangervidda til dyregraver\fangstanlegg.
Dokumentasjon
Som dokumentasjon kan elevene sette opp forestillinger og andre type framføringer i
skole og lokalmiljøet. De kan utarbeide prosjektrapporter. De kan samle litterære
tekster og eller tegneserier og utgi dem i egne hefter. De kan holde kunstutstillinger
og designe egne kulisser, plakater og invitasjoner. De kan lage fotomontasjer, filmer,
lydfiler og digitale rapporter.
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
5
Ressurspersoner
Ressurspersonene har sagt ja til å stå på lista men ikke forpliktet seg på noe ut over
det.
Tema
Musikk
Musikk
Musikk
Musikk
Musikk
Musikk
Musikk
Musikk
Folkemusikk
Navn
Synnøve Lassegård
Max Jacobsen
Vilhelm Håvardsrud
Lars Fullu
Bjørn Viggo Engen
Reidar Syvertsen
Lars Erik og Marit Brevig
Håvard Kjøntvedt
Sverre Heimdal
Folkemusikk
Folkemusikk
Folkemusikk
Folkemusikk
Folkemusikk\folkedans\teater
Folkemusikk
Folkemusikk
Folkemusikk /dans
Folkemusikk
Folkedans
Folkedans
Drama/teater
Kunst og håndverk
Kunst og håndverk
Kunst og håndverk
Kunst og håndverk
Kunst og håndverk
Kunst og håndverk
Kunst og håndverk
Kunst og håndverk
Billedkunst
Billedkunst
Billedkunst
Billedkunst
Billedkunst
Media
Media
Media
Media
Åshild Wetterhus
Åsne Bergset
Birgit Kollandsrud Friis
Per Midtstigen
Liv Bergset
Thov Wetterhus
Knut Myrann
Hege Weseth
Even Tråen
Bjørnar Heimdal
Asgeir Heimdal
Monica O. Skarpås
José Beltran
Knut Undebakke
Gro Kollandsrud
Anita Eriksen
Oddbjørn Knudsen
Gunn Elise Nørstebø
Kari Bjørnsrud
Ann Helen Skau
Tor Einar Evju
Gunvor Bye
Gunn Vigdis Pedersen
Lisbeth Vilkan Glad
Elise Marie Syvertsen
Jan Holm
Odd Wetterhus
Karsten Fullu
Bjørg Anita Jensen
Media
Litteratur
Litteratur
Ole Jørn Solberg
Ola Grøvdal
Kyrre Andreassen
Merknader
Piano/kor (kantor i kommunen)
Trompet/blås
Tverrfløyte/tussefløyte
Slagverk
Bass/kontrabass
Gitar
Gospel
Torader
Kraviklyre og sjøfløyte
(instrumentmaker)
Folkemusikk
Kraviklyre, kveding
Sjøfløyte/tverrfløyte
Sjøfløyte/torader
Sjøfløyte, kveding, bygdedans
Munnharpe, kveding
Hardingfele
folkedans
Hardingfele
Bygdedans
Bygdedans
Drama revy
Trearbeider
Trearbeider
Sølvsmed, Limoge-krusifikset
Sølvsmed
Smed
Veving, strikking, plantefarging
Keramikk
Strikking, garnfarging
Maleri
Maleri
Maleri, akvarell
Akvarell /maleri
Tegneserie, tidslinje Nore skole
Rødberg kino
Rødberg kino
Forfatter
Reklame, design,
Reklamemakeriet
Foto
Forfatter
Forfatter
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
6
Litteratur
Kulturhistorie
Kulturhistorie
Kulturhistorie
Kulturhistorie
Kulturhistorie
Kulturhistorie
Kulturhistorie
Kulturhistorie
Ingebjørg Ulbaasen
Sigrid Huseby
Lidvard Hytta
Leif Bjarne Skogen
Even Tråen
Lars Erik Jacobsen
Kirsti Otterholt
Lill Samuelsen
Jørn Jensen
Kulturhistorie
Byggeskikk
Byggeskikk
Byggeskikk
Byggeskikk
Byggeskikk
Byggeskikk
Bente Fønnebø
Nils Friis
Birgit Kollandsrud Friis
Øystein Landsgård
Knut Kolstad
Nils Gunnar Hjalland
Ivar Jørstad
Nore og Uvdal Bibliotek
Lokalhistorie
Lokalhistorie
Lokalhistorie
Lokalhistorie
Lokalhistorie
Kulturarv
Kulturkonsulent
Kulturvern.Buskerud
Fylkeskommune
Arkeolog
Arkitekt, Vidda ressurs
Arkitekt, Vidda Ressurs
Arkitekt, Vidda ressurs
Lafting, Nore Laft
Lafting
Bygningsvern senteret
Aktuelle ressurspersoner er også produsentgruppa i Den kulturelle skolesekken.
www.dks-buskerud.no
Kommunen har egen kunstsamling. Digitale bilder finner du på kommunens server,
område:
K:\Noreog Uvdal\Fellesdata\skole\Kunstarkiv
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
7
Utsmykninger
Kommunehuset
Bergtun
Nore Energi
Herredshuset
Skulpturer Rødberg
Tunhovd skole
Uvdal skole
Rødberg Skole
Rødberg hallen
BarbaraVogel
Liv Grønlund
Malt dekor på vegg i 2.etg
Malt dekor på vegg i 1.etg
Yngvar Larsen
Karin Stang
Gro Kollandsrud
Odmund Kristiansen
Anne Johanne Sørheim
Oddmund Kristiansen
Karin Stang
Gunn Elise Nørstebø
Jensine Hvaale
Rolf Hansen
Eldbjørg Løver
Lars Solaas
Lars Solaas
Johan Brun
Ståle Kyllestad
Ottar Espeland
Harald Oredam
Fotomontasje relieff
Vevde tepper
Titteskap med sølv
Glassmaleri
Keramiske fliser
Glassmaleri
Vevd teppe
Vevd teppe
Billedvev
Keramiske relieff og fat
Keramiske fat
Oljemaleri
Dekor på vegg
Foto
Bauta over falne
Stein Kalle
5 steinskulpturer ved
Bergtun
Vevd teppe
Foto
Vevd teppe
Malt tidslinje
Relieff collage
Pastellbilder og
metallrelieff i svømmehall
Sommerfuglrelieff
Gamle kinoreklamer fra
lokale næringsdrivende
Dekor på vegg
Sceneteppe
Tidslinje malt på vegg
Malte sprellemenn
Karin Stang
Johan Brun
Kristin Lindberg
Elin Bølviken
Jan Baker
Runi Langum
Elevarbeid
Nore skole
Uvdal, Nore og Rødberg
barnehage
Lars Solaas
Siri Djønne
Elise Syvertsen
Barbara Vogel og
Gudbrand Moe
Nore stavkirke
Rodrigo Vitorio Lisboa
Souza
Sebjørn Kverndalen
Nils Bragenes
Uvdal stavkirke
Gro Kollandsrud
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
8
veggmaleri
Dekormaling fra 1650 til
1800-tallet
Himling og maling over
prekestol
Altertavle 1704
Dekormaling fra 1650 til
1800-tallet
Kopi av krusifiks fra
Limoges , original i
Nore kirke
Skjønne kapell
Karl August Kjær
Lars Solaas
Uvdal kirke
Ukjent
oldsakssamlingen
Altertavle 1894
Fondvegg bak alter og
prekestol
Altertavle 1939
Løskunst
Kantina kommunehuset
Kommunehuset
Norehallen
Bergtun
Rådmannskontor
Rødberg skole
Rødberg hallen
Herredshuset
Tunhovd skole
Uvdal skole
Arkiv
Anne Tove Vestfossen
Niclas Gulbrandsen
Nils Skare
Wenche da Cruz
Øystein Sigurdsson
Yngvar Larsen
Terje Grøstad
Lars Solaas
Anstein Risteigen
Lars Solaas
Arne Sørensen
Tove Haukeli
Reidar Friztvold
Olav Bjørgum
Liv S. Grønlund
Niclas Gulbrandsen
Terje Grøstad
Gunn Vigdis Pedersen
Gunnvor Bye
Ingar Øiestad
Olav Mosebekk
Sverre Heimdal
Lars Solaas
Johan Brun
Liv Grønlund
Runi Langum
Johan Brun
Lars Solaas
Sigmund Reite
Oddvar Thorsheim
Lillebeth Foss
Lars Solaas
Ole Rinnan
Jan Harr
Kari Østeraas Solaas
Olav Grimstad
Oddmund Rauberget
Lisbeth Nilsen Glad
Grafikk
Grafikk
Grafikk
Tegning akvarell
Grafikk
Tusjtegning
Grafikk
Oljemaleri
Oljemaleri
Oljemaleri
Grafikk
Oljemaleri
Grafikk
Grafikk
Grafikk
Grafikk
Tresnitt
Akvareller
Oljemaleri
Grafikk
Tegning
Foto
Oljemaleri
Foto
Foto
Grafikk
Foto
Oljemaleri
Grafikk
Grafikk
Grafikk
Oljemaleri
Grafikk
Grafikk
Akvarell
Grafikk
Grafikk
Akvarell
Noen av bildene rulleres og det er ikke alltid plasseringen stemmer med lista.
Kontaktperson: Lill Samuelsen
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
9
Moduler
Planen er bygd opp i moduler, og modulene er samlet i grupper tilhørende
barnehage, småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Det er opp til den enkelte
skole på hvilket klassetrinn en jobber med modulene, og også hvor omfattende en
går inn i temaet. For barnehagene vil det være naturlig å tenke seg oppleggene
gjennomført i løpet av førskoletiden.
Klassetrinn:
Barnehagen
Modul-oversikt:
Musikk\dans\drama
Kunst
Kulturarv
Småskoletrinnet Modul 1
Musikk, dans og bevegelse
Modul 2
Visuell kunst: Billedkunst
Modul 3
Visuell kunst: Skulptur
Modul 4
Litteratur
Mellomtrinnet
Modul 5
Musikk og scenekunst
Modul 6
Kulturarv og arkitektur
Modul 7
Form og design
Ungdomstrinnet Modul 8
Litteratur
Modul 9
Musikk/dans/drama
Modul 10 Foto og film
Modul 11 Kulturarv og arkitektur
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
10
Barnehagen
Mål:
 Ta i bruk fantasi, kreativitet og skaperglede i møte med profesjonelle
kunstuttrykk
 Fremme aktiv deltagelse og innlevelse
 Styrke lokalhistorisk kunnskap og kulturell identitet
Hovedtemaer:
Obligatoriske Tiltak
På Nore og Uvdal Bygdetun:
1.Jul- juletradisjoner på den gamle gården
2. Sommer- seterdrift og seterkost
Lokalhistorie/kulturtradisjoner
Folkeviser /bånsuller
Forslag til samarbeidspartnere
Nore og Uvdal museum
Kulturskolen
Kulturtanken
Brageteatret/andre profesjonelle
teatergrupper
Konsert
Teaterforestilling
Idébank
Dramatiseringer med utgangspunkt i lokale
sagn/steder
Nepenoringen
Kunstnerbesøk
Numedal Videregående skole
Barnekunstutstilling: To og tre-dimensjonale uttrykk Kulturskolen
Kirken - en kunstarena
Kirken
Kraftverk
Statkraft
Prosjekt: Musikk/dans/drama
Kulturskolen
Kulturskolens PR konsert
Kulturskolen
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
11
Modul 1 – Musikk, dans og bevegelse
Mål:
 Oppleve musikk gjennom aktiv lytting
 Delta i musisering, komponering og dans
Hovedtemaer
Obligatoriske Tiltak
Konsertopplevelse
-skikk og bruk på konserter
Forslag til samarbeidspartnere
Kulturtanken
Kulturskolen
Idébank
Kulturskolens PR konsert
Kulturskolen
Prosjektdager/temauke:
Gamle sanger, eventyr og sangleiker
Verksted: Danser, komposisjoner
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
12
Modul 2 – Visuell kunst: Billedkunst
Mål:
 Presentere billedkunst av ulike kunstnere
 Legge til rette for at opplevelsen bearbeides gjennom egne kunstneriske
arbeider, gjerne sammen med kunstner
Hovedtemaer
Obligatoriske Tiltak
Kunstutstilling
Forslag til samarbeidspartnere
Pilotgalleriet
Idébank
Besøke en lokal kunstutstilling
Verkstedarbeid:
-portrett
-kullstift
-akvarell
-stilleben
Temaarbeid om kjente avdøde malere med lokal
tilknytning:
-Harriet Backer
-Adolph Tidemand
Kulturskolen
Lokale kunstnere
Numedal malerklubb
Nålevende malere: Se liste over ressurspersoner
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
13
Modul 3 – Visuell kunst: Skulptur
Mål:
 Kjenne til skulptur som uttrykksform generelt og skulpturer i Nore og Uvdal
Hovedtemaer
Obligtoriske tiltak
Kunstutstilling
Forslag til samarbeidspartnere
Pilotgalleriet
Kulturskolen
Stein-Kalle ved Kraftstasjonen
Minnebautaen ved Rødbergdammen
Statkraft
Krusifikset fra Limoge
Fabeldyr fra middelalderen
Gro Kollandsrud (Limogekrusifikset)
Kirken
Steinskulpturer ved omsorgsboligene på
Bergtun
Barneskulptur i Fritidsparken
Idébank
Rødberg barnehage
Lage egne skulpturer av ulike materialer
(utstilling)
Kulturskolen
NVS
Stavkirkenes portaler og relieffer
Nore og Uvdal museum
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
14
Modul 4 – Litteratur
Mål:
 Elevene skal møte forfattere, bli kjent med deres bøker og få hjelp og
inspirasjon til å skape egen tekster
 Elevene skal lære å bruke biblioteket
Hovedtema
Obligatorisk Tiltak
Forfatterbesøk (abonnement)
Forslag til samarbeidspartnere
Buskerud Fylkesbibliotek
Bibliotekbesøk
Idébank
Skriveverksted under veiledning av forfatter
Rødberg Bibliotek
Lage egne tegneserier/animasjoner
Reklamemakeriet
IKT konsulent
Bibliotek/Fylkesbibliotek
.
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
15
Modul 5 – Musikk og scenekunst
Mål:
 Elevene skal få oppleve teaterforestillinger og konserter med profesjonelle
utøvere og gjerne få et personlig møte med skuespillere/musikere.
 Elevene skal bli presentert for ulike musikkgenre
 Elevene skal kjenne til Numedals rike folkemusikkarv
Hovedtema
Obligatorisk tiltak
Teaterforestilling (abonnement)
Forslag til samarbeidspartnere
Brageteatret
Konsert (abonnement)
Idébank
Dans, samspill
Kulturtanken
Korprosjekt
Kantor/organist Brageteateret
Møte med skuespillere
Samtale-intervju
Teaterverksted
Dramatisering
Nepenoringen
Kulturskolen
Bibliotek
Forfattere
Forestillinger:
Sommeravslutning
Juletrefest
Kulturskolen
Numedal Spel og dansarlag
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
16
Modul 6 – Kulturarv og arkitektur
Mål:


Elevene skal få kunnskap om lokal historie og kulturarv
Elevene skal få økt bevissthet om arkitektur og byggeskikk og lyst til å
delta i utformingen av sitt eget nærmiljø
Hovedtema
Obligatorisk Tiltak
Middelalderprosjekt:
Middelaldermesse/rollespill
-trosliv
-tradisjoner
-mat
-slektsforhold
-byggeskikk og arkitektur
-håndverk og våpen
-fortellertradisjon
Forslag til samarbeidspartnere
Kirken
Nore og Uvdal museum,
Fortidsminneforeningen i Buskerud
Nore og Uvdal bibliotek: Bildearkiv
Forfattere av gards- og slektshistorie/
bygdehistorie
Bygdekvinnelag
Kulturminner i Smådøl:
-jernutvinning
-fløting
-ferdsel
Fauskodammens Venner
Rødberg Bibliotek
Nore og Uvdal museum
Rallarprosjekt:
Kraftverk/jernbane
Bilder/feltstudier
Statkraft
Numedalsbanes venner
Nore og uvdal museum
Ekskursjon til gruvebyen Kongsberg
Bergverksmuseet
Kongsberg kirke
Sølvgruvene
Idébank
Kirkesleper
Seterdrift
Feltstudier
Smie på Nore og Uvdal Bygdetun
Nore og Uvdal museum
Turistkontoret
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
17
Modul 7 - Form og design
Mål:
 Elevene skal få kjennskap til form og design gjennom møte med
designere/kunstnere
 Elevene skal planlegge, designe og utforme en gjenstand i metall
Hovedtema
Obligatoriske tiltak
Forslag til samarbeidspartnere
Verkstedbesøk
Sølvsmed
Workshop metall
Idébank
Møte med kunstner
- tekstil/vev
- keramikk
- tre
Dekor/pressemateriell
Lokale kunsthåndverkere
Reklamemakeriet, Web design
Lp
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
18
Modul 8 - Litteratur
Mål:
 Elevene skal få møte forfattere, bli kjent med ulike litterære sjanger og få
inspirasjon og utvikle sine litterære evner
Hovedtema
Obligatoriske tiltak
Forslag til samarbeidspartnere
Forfatterbesøk
(abonnement)
Buskerud Fylkesbibliotek
Nore og Uvdal bibliotek
Idébank
Bokanmeldelser
Buskerud Fylkesbibliotek
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
19
Modul 9 – Musikk/dans/drama
Mål:
 Elevene skal møte profesjonelle utøvere og få positive opplevelser med ulike
kulturuttrykk som musikk, dans og drama
Hovedtema
Obligatoriske Tiltak
Forslag til samarbeidspartnere
Norsk folkedans
Numedal Spel og dansarlag
Kulturskolen
Teaterforestilling
Konsert (abonnement)
Idébank
Brageteateret
Kulturtanken
Kreativ dans
Hip Hop/Breakdans
Internasjonale danser
Country line dance
Swing
Idrettsskolen Numedal folkehøyskole
Forestilling/musical
Drama
Kulturskolen
Nepenoringen
Brageteateret
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
20
Foto: Ole Jørn Solberg
Modul 10 – Foto og film
Mål:
 Elevene skal lære om virkemidler for fotokunst og film
 Elevene skal oppleve foto som et kunstnerisk uttrykk
Hovedtema
Obligatoriske tiltak
Forslag til samarbeidspartnere
Besøke en fotoutstilling
Fotosamlinger : Rødberg bibliotek, Uvdal Herredshus
og andre offentlige bygg
Kinoforestilling
Idébank
Rødberg kino
Møte med en fotograf
Filmutleie
Rødberg Bibliotek
Møte en filmskaper
Lage en film/reklamefilm
Filme en forestilling
Animasjonfilm
Filmfestival
Rødberg kino
Reklamemakeriet, NRK, Numedal Videregående skole
Nore og Uvdal Næringspark
Møte med en kinomaskinist
Rødberg kino
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
21
Modul 11 – Kulturarv og arkitektur
Mål:
 Elevene skal lære om levesett og fangstmetoder til de første menneskene i
landet vårt
 Elevene skal få økt bevissthet om arkitektur og byggeskikk
Hovedtema
Obligatoriske tiltak
Forslag til samarbeidspartnere
Hardangervidda prosjekt
Fangstanlegg
Dyregravshalli
Statens naturoppsyn (SNO)
Idébank
Eksekusjon til Oslo
Folkemuseet på Bygdøy, Slottet,
Stortinget, Rådhuset
Gamle filer på NRK
(langs riksvei 8 – )
Få bedre kjennskap til de fredede
bygningene i kommunen
Nore og Uvdal museum
Arkitekter
Øktodden mølle
Være med på et museumsprosjekt
Produsere utstillinger
Nore og Uvdal museum
Buskerud Fylkeskommune
Se på fornminner fra kommunen UIO
nettkatalog.
Besøke arkeologisk utgravning/få besøk –
avtales med fylkeskommune og ansvarlig
arkeolog
Lokalhistorie – etnologiske undersøkelser.
Ta utgangspunkt i noe fra hverdagslivet
Formilde kulturminner gjennom film
Undersøkelser og tolkning av kulturminner
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
22
Litteraturhenvisninger:
På Nore og Uvdal biblioteks nettside kan du søke etter bøker, gamle foto o.a. Gå inn
på lenken: http://noreuvdal.dbib.no
Nore og Uvdal bibliotek har mye stoff om lokale forhold. Søk på lokal så får du opp
en oversikt.
Materiell som ikke finnes hos Nore og Uvdal bibliotek, kan fjernlånes fra andre
bibliotek.
Se også kommuneplandel Kulturminner i Nore og Uvdal.
Et utvalg lokal litteratur fra Nore og Uvdal bibliotek:
Tema
Forfatter
Tittel
Arkitektur
middelalder
Tollnes, Roar
Arkitektur
middelalder
Arkitektur
middelalder
Arkitektur
Berg, Arne
Type
Rauland-undersøkelsen, fra
utgravningen av tuften under
Raulandsstua i Uvdal
Norske tømmerhus frå mellomalderen
Norwegian stave church sculpture
Lindheim, Bent
Mogan
En spesiell totunsbebyggelse i Uvdal i
Numedal
Byggeskikk og bruk: Et hefte om lokal
byggeskikk i Nore og Uvdal
Bygdedansar frå Buskerud Amt
Hellemo, Jon
Loftsgard, T.K.
Sønsterud, Kåre
Draum og dikt
Gards og ættesoge, Nore
Gards og ættesoge, Uvdal
Langs Laagen, div årganger
Livet langs Numedalslågen
Manndraperen i Nerdalsjuvet, om
Sevleguten
Sævlid-guten, en forbryterroman
Gamalt frå Numedal, Numedal og
Dølaminne
Numedalsfolk (1897)
Garden Kveta og slekten der
Langs Normannsslepene
Høyfjellskommisjonen - Hardangervidda
Faste fornminner fra Nore og Uvdal, kopi
av reg.
Søk i fotosamlingen på Nore og Uvdal
bibliotek: http://noreuvdal.dbib.no
EKT-Langedrag
Arkitektur
Dans
DVD
Litteratur
Lokalhistorie
Lokalhistorie
Lokalhistorie
Lokalhistorie
Lokalhistorie
Grønseth, Jan
Hohle, Per
Lokalhistorie Øverland, O.A
Lokalhistorie Flatin, Tov
Lokalhistorie
Lokalhistorie
Lokalhistorie
Lokalhistorie
Lokalhistorie
Kravik, Henrik
Fønnebø, Reidar
Fønnebø, Reidar
Oldsaksamlingen
Lokalhistorie Nore og Uvdal
kommune
Lokalhistorie
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
23
Hefte
Perm
Foto
Video/
Lokalhistorie
Lokalhistorie Røine, Bengt-Arne
Lokalhistorie
Lokalhistorie Hytta, Lidvard
Lokalhistorie Isachsen, Fridtjov
Lokalhistorie Kollandsrud, Gro
Lokalhistorie Norsk Etnologisk
Gransking
Lokalhistorie Borgersen, Vidar
Skaar
Lokalhistorie Jubileumsbøker:
Døypenamn frå Øvre Numedal
Rallar-Dronningen og Stein-Kalle
Prosjekt Normannsslepene
Tunhovd; ei fjellbygd mellom to dalfører
Uvdølenes skreppehandel og driftetrafikk
(1930)
Øvre Numedal Fædreheimen: Trekk fra
Nore, Uvdal og Dagalis bygdesaga i de
siste 150 år (1939)
Spørreskjema og svar fra Nore og Uvdal,
om mange lokale temaer, mat, redskap,
språk og skikker (ca 1950-1970)
Numedalsbanen
Nepenoringen
Hefte
Hefte
Perm
og
hefter
Numedalsbanen
Samvirkelaget
Kirken
Numedallaugens Brukseierforening
EL-verkene
Reinskompaniet
Lokalhistorie Skogen, Leif Bjarne ”Hvite kull ” Glimt fra Noreverkenes
historie 75 år 1928-2003
Lokalhistorie Tråen Even
Til Skogs i Rollag
Lokalhistorie Skogen, Leif Bjarne Fra vidde til hav, 1906-2006
Lokalhistorie Hytta, Lidvard
Fjellfolkets rike
Lokalhistorie Haakenstad, Helge Hardangervidda – til Lågens kilder
Kulturhistori Moi, Ingvar
Mat fra Numedal
e
Kulturhistori Laa, Lise
Numedalskost
e
Malerkunst Ellingsgard, Nils
Rosemåling i Numedal
Malerkunst
Sebjørn Kverndalen, 1783-1875. Et
upåaktet talent i norsk malerkunst
Middelalder
Kulturhistorisk leksikon for nordisk
middelalder, 15 bind
Middelalder Nordahl, Christin
Middelalderen – en hjelp til
prosjektplanlegging
Musikk
Myrann, Knut
Veneflamma
Musikk
Buskerud
Buskerudtonar
folkemusikklag
Musikk
Ofsdal/Midtstigen
Sjøfløyta
Musikk
"En vise vil jeg sjunge" Numedalsbanen, de første femti år
Teater
Nepenoringen
Mellom haug og himmel
Teater
DVD
Hefte
Diverse opptak av oppsettinger
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
24
Hefte
CD
Kassett
/CD
Kassett
Hefte
Video
/DVD
Video
Et utvalg generell litteratur fra Nore og Uvdal bibliotek:
Tema
Forfatter
Tittel
Arkitektur
Letting, G. og
Den vesle stavkyrkjeboka
Solberg R.
Dans
Semb, Klara
Danse-danse-dokka mi. Songleikar og
turdansar
Film
Sortland, Bjørn
24 i sekundet
Film
Hellstenius, Axel
Stille for opptak, og action. En faktabok
om film og TV-opptak
Film
Lindrup, Mia
Skyt en film
video
(Den kulturelle filmsekken)
Form og
Gaff, Jackie m.fl.
Det 20. århundrets kunst
design
(bokserie)
Form og
Hauffe, Thomas
Design Cappelens kulturguider
design
Litteratur
Skjærseth, Astrid
Bok til lyst : Rapport fra prosjektet
Statens
"Ungdom og bibliotek" ved Deichmanske
bibliotektilsyn
bibliotek, Holmlia filial
Litteratur
Statens
Bibliografi: Bøker for barn og ungdom
bibliotektilsyn
med lesevansker
Litteratur
Nordgård, Vidar
Bibliografi: Les høyt! : høytlesningsbøker
Hansen
for barn
Litteratur
Birkeland, Tone
Norsk barnelitteraturhistorie
Litteratur
Krensky, Stephen
Fra fjerpenn til PC – skrivekunst før og
etter Gutenberg
Malerkunst Aamodt, Ingunn
Klart du er kunstner
Malerkunst Koppers, Paul m.fl. Barn lærer å tegne,
1 hovedbok og 9 hefter
Malerkunst Sortland, Bjørn
Raudt, blått og litt gult
Malerkunst Lande, Marit
Jeg maler det jeg så
Malerkunst Paulsen, Brit
Billedkunst og kunnskap
Malerkunst Nilsson, Kerstin
Hesten i hulen – en liten kunsthistorie
Malerkunst Ebbesen, Karen
Billedkunst for barn og ungdom : fra J C
Marie
Dahl til Edvard Munch
Malerkunst Musikk
Norsk Fakta Forlag
Våre
beste
viser og
poplåter
Malerkunst Lande, Marit
Krogh for barn
Malerkunst Lande, Marit
Skagenmalerne Anna og Michael Ancher
Malerkunst Sortland, Bjørn og Det hjertet husker
Kramer, Hilde
Musikk
Takt og tonar, Soga Anne Svånaug Haugan
om folkemusikken
og folkedansen i
Numedal
Musikk
Musikkisum, læreverk i musikk for skolen
Musikk
Buen kulturverksted ”Tusseliten og Tripeliti"
Kassett/
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
25
Noter
Musikk
Musikk
Musikk
Skulptur
Skulptur o.a.
Norsk Fakta Forlag
Norsk Fakta Forlag
Norsk Fakta Forlag
Hennum, Gerd
Danbolt, Gunnar
Teater
Agder
teater/Riksteateret
Hulaas, Marit
Mykle, Jane
Hansen, Jan E.
Lorentz, Vibeke
Mowinckel
Teater
Teater
Teater
Teater
Musikkbarnehage 1 – 3
Viser og Barnesanger 1 –2
Våre beste viser og poplåter
Bok/CD
Billedhuggeren Gustav Vigeland
Norsk kunsthistorie : bilde og skulptur frå
vikingtida til i dag
Figurteater
Hefte
Mitt første dukketeater
Dukketeater
Barnas teaterbok
Bibliografi: Vi spiller teater : et utvalg
sketsjer og annen barnedramatikk.
Kulturell skolesekk Nore og Uvdal
26