Vedlegg 4 - Krav til vedlikehald

Vedlegg 4
KRAV TIL VEDLIKEHALD – EID KOMMUNE
Tema
Vegetasjon og
sikttilhøve
Gatelys/skilt,
merkings av
veg
Kantstein
Autovern,
betongrekkverk
Drenering
Tiltak
I sikt-trekantar og i siktsoner i
innerkurver skal gras, og kratt og andre
sikthinder ikkje vere høgare enn 50 cm
over vegbana.
Vegetasjon m.v. skal ikkje hindre sikten
til skilt eller vegmerking.
Defekte enkeltlampar som er viktige for
trafikktryggleiken (t.d. ved gangfelt) skal
reparerast i løpet av:
Der 2-5 lampar er gått etter kvarandre,
skal feilen utbetrast innan:
Vegskilt skal kunne lesast på minst 50
meters avstand. Fysisk skadde skilt skal
skiftast ut eller reparerast straks dersom
dei ikkje er lesbare eller representerer
fare for trafikantane.
Av fotgjengarfelt og annan oppmerking
for trafikkregulering, skal minst så stor
del vere synleg:
Kantstein skal sitje fast og vere min. 5
cm høg, maks. 2 cm ved gangfelt
Kantstein som er laus, skal i
sommarhalvåret reparerast innan:
Om vinteren skal laus kantstein takast
vekk straks og skaden utbetrast innan:
Skadd rekkverk som representerer fare
for trafikantar skal fjernast straks.
Høgda skal oppjusterast når gjenverande
høgd mellom skulder og topp av skinne
er mindre enn:
Brotne stolpar skal skiftast ut og lause
stolpar skal festast seinast innan:
Skråning mot elv og vatn skal alltid
sikrast
Torvkantar som hindrar avrenning av
vatn i overvassgrøfter skal fjernast
Overvassgrøfter skal reinskast når djupna
er mindre enn:
Drens- og overvassystem skal reinskast
når djupna er mindre enn:
Gjeldande standard
Høg
Middels
Låg
--
--
X
--
X
--
1 dag
1 dag
3 dagar
3 dagar
1 veke
1 månad
--
--
X
70 %
50 %
40 %
--
--
X
1 veke
2 veker
1. månad
1. mai
1. juni
1. juli
X
--
--
60 cm
50 cm
50 cm
1 veke
1 veke
1 mnd.
--
--
(løyving)
--
Straks
--
30 cm
20 cm
15 cm
--
X
--
Tema
Drenering,
forts.
Vegbruer
Vegdekke
Tiltak
Stikkrenner skal skiftast ut/reparerast ved
samanbrot, fare for samanbrot, når røyr
har glipp frå kvarandre eller når setning
har resultert i at vatn vert ståande i renna.
Maksimal oppslamming stikkrenner kan
vere så stor del av høgda i renna:
Maksimal oppslamming i kummar kan
vere så mykje under avløpet:
Vegbruene skal tilstandsvurderast og
godkjennast i høve til den vektklassa
vegen er registrert for.
Skadar på rekkverk som er til fare for
trafikantar skal betrast straks
Utbøygning over 10 cm på rekkverk skal
reparerast innan:
Laus betong eller andre delar som kan
true trafikktrygginga, må fjernast eller
sikrast straks
På vegar med fartsgrense 50 km eller
høgare, skal tiltak iverksetjast når farten
må setjast ned så mykje i høve til normal
køyrefart. (dette gjeld både vegar med
fast dekke og med grusdekke)
Hol i vegdekke/vegskulder som
representerer fare for trafikantar og
køyrety skal reparerast med ein gong.
Hol i vegdekke som ikkje er
trafikkfarlege, skal reparerast innan:
Tiltak skal setjast i verk dersom
spordjupna er 2,5 cm eller meir på så stor
del av ein definert einsarta parsell:
Spor/setningar djupare enn 10 cm skal
utbetrast snarast og seinast innan;
Tiltak skal normalt igangsetjast når så
stor del av dekkearealet på ein definert
einsarta parsell er krakelert.
Større sprekker i vegdekket må
forseglast. Dette vil seie sprekker med
slik breidde eller meir:
Nivåskilnad i køyrebana, lengderetninga,
skal om sommaren over 2 meters lengde
ikkje overstige:
Nivåskilnad i køyrebana, i
lengderetninga skal om vinteren over 2
meters lengde ikkje overstige:
Gjeldande standard
Høg
Middels
Låg
--
Straks
--
1/4
1/3
1/2
20 cm
10 cm
5 cm
--
Årleg
--
X
--
--
2 veker
1 mnd.
2 mnd.
X
--
--
10 km/t
10 km/t
20 km/t
--
X
--
1 veke
2 veke
1 mnd.
5%
10 %
25 %
3 dagar
1 veke
1 mnd.
10 %
10 %
30 %
1 cm
2 cm
3 cm
2,5 cm
3,5 cm
5 cm
4 cm
5 cm
7 cm
Tema
Vegdekke,
forts.
Drift av
vegnettet om
vinteren
Tiltak
Nivåskilnad i køyrebana, i tverretninga,
skal om sommaren over 2 meters lengde
ikkje overstige:
Nivåskilnad i køyrebana, i tverretninga,
skal om vinteren over 2 meters lengde
ikkje overstige:
Det skal påførast grus eller knust fjell
(maksimal kornstorleik 18 mm.) når
grusdekket i hjulspor eller på skulder vert
tynnare enn:
Kumlokk og slukrister skal skiftast eller
utbetrast når dei: Stikk opp over overflata
til vegdekket. Slår når bilar køyrer forbi.
Er skada eller representerer farar for
gåande eller syklande.
Kumlokk og slukrister skal skiftast eller
utbetrast når dei er så mykje under
vegdekket:
Skadd ferist og liknande. Som kan
representere trafikkfare, skal reparerast
straks.
Støvdemping (grusvegar) tiltak skal
iverksetjast når bilen bakanfor ikkje er
synleg ved normal køyrefart og avstand
Brøyting skal gjennomførast slik at
maksimal snødjupn ikkje overstig:
Parkeringsplassar, rydding ved
institusjonar, barnehagar og skular ved
snøfall skal vere rydda innan kl.:
Snø framføre trafikkskilt og snø som
hindrar sikten, skal vere rydda innan
følgjande til etter at snøen kom:
Dersom friksjonstilhøva hindrar normalt
vinterutrusta bilar i å kome opp bakkar
etc., skal det strøast innan kl.:
Når friksjonstilhøva tilseier det, skal det
gjennomførast strøing av
parkeringsplassar/fortau/gangvegar:
Telehiv som kan representere fare, skal
avrettast straks.
Strøsand skal fjernast så snart
vintersesongen er over.
Gjeldande standard
Høg
Middels
Låg
2 cm
3 cm
4 cm
3 cm
4 cm
5 cm
7 cm
5 cm
3 cm
X
--
--
2 cm
4 cm
5 cm
X
--
--
--
X
--
3 cm
våt snø
7 cm
tørr snø
5 cm
våt snø
10 cm
tørr snø
8 cm
våt snø
10 cm
tørr snø
06.00
07.00
08.00
8 timar
24 timar
36 timar
06.00
07.00
1/3 KV i
løpet av
1. dag
06.00
07.00
09.00
--
X
--
--
Før 17.mai
--
Tema
Gang og
sykkelveg,
fortau
Tiltak
Fortau, gang- og sykkelveg skal framstå
som attraktive og farbare for gåande og
syklistar, både sommar og vinter, slik at
dei ikkje føretrekk å ferdast i vegbana
Hol som kan vere farlege for trafikantar,
skal reparerast med ein gong dei vert
oppdaga eller meldt frå om. Mindre
alvorlege hol, innan 1 månad etter at dei
vert oppdaga eller meldt frå om.
Strøsand skal fjernast så snart
vintersesongen er over.
Gjeldande standard
Høg
Middels
Låg
--
Straks
--
X
--
--
--
Før 17.mai
--