Vedlegg 1 - Eid kommune

Helse Førde
Statens vegvesen
Fylkesmannen i S&FJ
Eid Råd for
funksjonshemma
v/Kari Rygg Fjørstad
Eid IL Skigruppa
v/Reidar Hunvik
15/932-5
15/932-6
15/932-7
15/932-8
Midthjell og Lefdal
grendalag
Sudstranda grendalag
v/Kari Laila Skrede
15/1821-2
14/1522-1
15/932-10
27.05.2015
Nesbygda grendalag
03.09.2014
25.04.2016
16.11.2015
20.08.2015
03.08.2015
20.08.2015
16.07.2015
Dato
Avsendar
Saksnr i
Acos
15/864-3
Innspel til trafikktryggingstiltak 2017
Jobbar for flytting av farleg
busslomme i Lefdal, ev. bygging av
tilkomst til eksist. busslomme. Farleg
tilkomst langs RV15 i Lefdal.
Ønskje om opparbeiding av gangveg
av gangveg i Holmøyane langs
RV15/E39.
Innspel i høve uttale rutevise
utgreiingar NTP 2018-2027 (sak
088/15) vedk. tilknyting med G/Svegar vidare austover langs E39 frå
Nor bru.
Ønskjer ROS-analyse med fokus på
krysset Sjukehusvegen-SkulevegenSofus Lie-vegen. Ønskjer å sikre
alternativ veg fram til sjukehuset om
Sjukehusvegen vert stengd. Ønskjer
å setje opp infotavle.
Ingen merknader
Viktig å sikre ein mest mogeleg
samanhengande grøntstruktur med
G/S-vegar som bind saman skule,
idr.anlegg, leikeplassar og andre
grøntanlegg.
Kontinuerlig tilrettelegging og
vedlikehald av anlegg for
funksjonshemma er viktig.
Bygge skibru over oppkjørselen på
fellesanlegget Tua.
Samandrag
Kommunedelplan for veg og trafikktrygging – innspel 2017
Innspelet takast opp med SVV som vegeigar
og formidlast vidare som innspel til
trafikktrygging.
Innspelet takast ikkje med i
trafikktryggingsplan. Må kome som innspel i
andre planer.
Innspel sendast til og takast opp med
Statens vegvesen som vegeigar.
Takast med som innspel til arbeid med
andre planar.
Takast med som innspel til arbeid med
andre planar.
Takast med i revisjon av reguleringsplanar.
Må takast omsyn til behovet ved utbygging
av nye areal i området.
Innspelet takast opp med SVV som vegeigar
og formidlast vidare som innspel til
trafikktrygging.
Vurdering ved andre offentlege ettersyn
Eventuell endring ved
vedtak
Vedlegg 1
1
07.05.2015
Stårheim bygdelag
Stårheim bygdelag
Stårheim bygdelag
Stårheim bygdelag
Stårheim bygdelag
Eid kommune
v/ordførar
Bebuarar Melvegen
FAU Nordfjordeid
skule, FAU Eid
ungdomsskule
16/331-13
16/331-13
16/331-13
15/932-11
15/864-9
16/286-1
09/2346-1
21.12.2009
21.01.2016
13.08.2015
21.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
Dato
Avsendar
Saksnr i
Acos
15/572-23
Ønskje om politisk sak om
reguleringsplan for gang- og
sykkelveg langs Rv15 til Stårheim.
Ønskje om fartsdemparar i
Melvegen pga høg fart.
Ønskje om tiltak i kryss
Skulevegen/Fossevegen og i
Skulevegen med omsyn til betra
trafikktryggleik for elvar, redusere
privatkøyring til/frå skule.
Ønskje om redusert fartsgrense og
betre skilting rundt Stårheim skule.
Farleg strekning langs FV661 på
Nygård der det manglar rekkverk.
Behov for tiltak.
Trafikktryggleik Rv15-Fv661-MyroldRemmedalen. Smal veg. Ønskje om
gangveg. Ønskje om veglys.
G/S-veg langs Rv15 frå tømmerkaia
på Naustdal til Stårheim sentrum,
samt vidare vestover mot Høynes.
Farleg å vere fotgjengar/syklist i
dette området med 80-fartsgrense.
Trygge tilkomstar til
busshaldeplassar er mangelvare.
Redusert fartsgrense rundt
Stårheimsdalen til 60 km/t.
Samandrag
Kommunedelplan for veg og trafikktrygging – innspel 2017
Forslag til tiltak vurderast i vidare arbeid
med trafikktrygging for kommunale vegar.
Leggast inn i plan for driftstiltak.
Innspel vidaresendast fylkeskommunen som
vegeigar. Tiltak vil vere avhengig tilråding til
skilting frå SVV samt av fylkeskommunale
løyvingar.
Innspelet må sendast vidare til
fylkeskommunen som vegeigar. Tiltak vil
vere avhengig av fylkeskommunale
løyvingar.
Innspelet må sendast vidare til
fylkeskommunen som vegeigar. Tiltak vil
vere avhengig av fylkeskommunale
løyvingar.
Kommunen lagar skiltplan. Avhengig av
skilttypar som må godkjennast som Statens
vegvesen Regionvegkontoret.
Skrivast politisk sak i høve til start av
reguleringsarbeid.
Dette ønskjer er i tråd med innspel frå
Fylkesmannen om at ein skal knyte saman
grøntområder/friområder med tanke på
mjuke trafikkantar.
Innspel takast opp med Statens vegvesen
som vegeigar.
Vurdering ved andre offentlege ettersyn
Eventuell endring ved
vedtak
Vedlegg 1
2
22.01.2016
14.05.2014
Muntleg henvendelse
frå Øystein Leite.
16/1094
18.05.2016
16.05.2014
Haugen og Dalen
bygdeutviklingslag
14/936-2
15/2100-2
27.04.2016
Bebuarar i i øverste
gata i Fossevegen
FAU Hjelle skule
Muntleg henvendelse.
frå syklist – Stein
Salveson
10.12.2015
20.08.2015
Trygg Trafikk S&Fj
Kommunestyremedlem
Arve Dahl
Dato
Avsendar
15/1821-3
15/2254-1
Saksnr i
Acos
15/1022-2
Vurdering av Skulevegen Eid
kommune – forslag til endringar,
m.a. stenging av Skulevegen i
periodar på strekninga mellom
idr.hallen og Nordfjordeid skule.
Grunngjeve spørsmål til ordføraren
om livsfarlege trafikkforhold i kryss
Skulevegen / Fossevegen.
Tryggare framkomst for syklande/gå
vidare ved Eid kyrkje. Uklart kvar ein
skal sykle/gå vidare for å kome til
skular, idrettshus, operahus og
bustadfelt.
Søknad om trafikktryggingstiltak i
øverste gata i Fossevegen
Trygg skuleveg for skuleborn på Nor
og Kviane langs FV663.
Tryggare kryssing på bakketopp i
kryss RV15 x FV661 x KV70. Ønskje
om redusert fartsgrense og opphøgd
overgang slik som på Tennebø i
Vågsøy.
Ønskjer redusert til 50-grense i heile
bygda, og ved diverse gardstun til
30-sone. Ungar i fleire gardstun
langs vegstrekningane.
Ønskjer tiltak i høve til farleg
skuleveg frå Roti til Nordfjordeid
skule. Må sjå på m.a. kryssing av
Skipenes bru, samt uoversiktlege og
smale parti på fylkesveg 663.
Samandrag
Kommunedelplan for veg og trafikktrygging – innspel 2017
Innspelet takast med i vidare arbeid overfor
Sogn og Fjordane fylke, samt Statens
vegvesen.
Takast med i skiltplanar for kommunale
vegar.
Innspelet takast med i vidare arbeid med
trafikktrygging for kommunale vegar.
Innspel om tryggare skuleveg takast med i
vidare arbeid opp mot aktuelle vegeigarar.
Takast opp med vegeigar i vidare arbeid med
trafikktrygging. Andre tiltak vurderast også
ut i frå endra planar om ut
Innspelet takast med i vidare arbeid med
skiltplanar. Må samordnast med Statens
vegvesen sine skiltplanar.
Forslag til tiltak vurderast i vidare arbeid
med trafikktrygging for kommunale vegar.
Forslag til tiltak vurderast i vidare arbeid
med trafikktrygging for kommunale vegar.
Vurdering ved andre offentlege ettersyn
Eventuell endring ved
vedtak
Vedlegg 1
3
Ønskjer tiltak i høve til farleg
skuleveg frå Taklo. Må m.a. vurdere
tiltak i høve til møteplassar,
fartsavgrensing.
Ønskje om busstopp på Lote pga
busselskapet kun stoppar på
tilrettelagde busstopp. Medfører at
elevar må gå langs sterkt trafikkert
veg i periodar. Hyppigare
ferjeavgangar med tida. Er teke opp
med Statens vegvesen og S&Fj.
Fylkeskommune.
Trafikktryggingstiltak i området ved
Nordfjordeid skule.
Omarbeiding av innkøyring p-plass
EUS, og ny innkøyring til p-plass.
Flytting av fotgjengarovergang.
Sperrebom ved innkøyring vestside
EUS og ved innkøyring ved SFO. Ny
busslomme sør for Nordfjordeid
skule. Redusert fartsgrense på
fotgjengarovergang E39/Rv15 ved
Bankgata.
18.05.2016
10.11.2014
Eid kommune
FAU Nordfjordeid skule
14/1861-2
16/21016-3
02.11.2016
Samandrag
Dato
Avsendar
Saksnr i
Acos
16/1094
Kommunedelplan for veg og trafikktrygging – innspel 2017
Ny busslomme sør for Nordfjordeid skule må
inn på reguleringsplan, samt takast opp med
Statens vegvesen. Redusert fartsgrense ved
fotgjengarovergang takast opp med SVV.
Ein del av tiltaket, ny P-plass ved Eid
ungdomsskule, er gjennomført. Om legging
av innkøyring til EUS vart tidlegare sett på
vent i samråd med leiing ved EUS. Innspelet
vert likevel teke med i vidare planer for
trafikktrygging.
Innspelet takast med i vidare arbeid overfor
Sogn og Fjordane fylke, samt Statens
vegvesen som vegeigar.
Innspelet takast med i vidare arbeid overfor
Sogn og Fjordane fylke.
Vurdering ved andre offentlege ettersyn
Eventuell endring ved
vedtak
Vedlegg 1
4
15/932-20
Saksnr i
Acos
16/21016-1
Eid kommune
Haugen skule/Haugen
barnehage
Avsendar
21.06.2016
Dato
Ønskje om fortau langs kommunal
veg frå bakketopp v/Rv15 fram til
Haugen skule. Ønskje om
fartsdemparar på same strekning.
Manglar sikker kryssing på
bakketopp Rv15 på Haugen.
Løkjavegen manglar fortau eller G/Ssykkelveg. Manglar fortau/gangveg
frå Rv15 langs Fv661 mot avkøyrsle
til Lidene. Manglar sikker kryssing av
Rv15 på Haugland. Manglar god
vegskulder langs Fv661 mot Sevland
eller G/S-sykkelveg. Rv15 i Rysst
manglar sikker kryssing.
Eid kommune arbeider med å bli
godkjend som trafikksikker
kommune gjennom Trygg Trafikk.
Samandrag
Kommunedelplan for veg og trafikktrygging – innspel 2017
Kommunen innarbeider rutinar i alle ledd for
å kunne bli godkjend som trafikksikker
kommune.
Innspel innarbeidast i framtidige tiltak for
veg og trafikktryggingsplanar, samt
reguleringsplaner.
Innspel i høve andre vegstyremakter
formidlast vidare til aktuell vegeigar.
Vurdering ved andre offentlege ettersyn
Eventuell endring ved
vedtak
Vedlegg 1
5