Program/innhold dialogmøter rovdyrerstatninger og rovviltforvaltning

Informasjons- / dialogmøter rovdyrerstatninger og rovviltforvaltning
Sør-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Sau og Geit og Sør-Trøndelag Bonde- og
småbrukarlag inviterer sauebønder og andre som har dyr på utmarksbeite, samt
landbruksforvaltninga i kommunene og andre interesserte til møtene.
Fylkesmannens miljøvernavdeling, Fylkesmannens avd for landbruk og bygdeutvikling,
representant fra Rovviltnemda region 6, representant fra Statens Naturoppsyn (SNO) og SørTrøndelag Bondelag vil være tilstede.
Program/innhold for møtene:
Tidsrom for møtene: Kl 19.00 – 22.00.
Spørsmål og kommentarer fra salen etter hvert programpunkt.




Erstatning av husdyr drept av fredet rovvilt v/FMVA
Forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 v/Rovviltnemda (STB på Orkanger)
Hvordan SNO jobber når rovviltskade meldes og hva de ser etter for å konstatere
rovviltskade v/SNO
Forebyggende og konfliktdempende tiltak v/FMVA og FMLA
SNO har forbehold om oppdrag på kort varsel i felten.
Enkel servering i starten av møtet.
Møtesteder:
Tirsdag 7. mars:
Fosen:
Torsdag 9. mars:
Orkanger: Bårdshaug Herregård
(Agdenes, Snillfjord, Hitra, Frøya, Hemne, Meldal, Orkdal, Skaun)
Tirsdag 14. mars:
Selbu:
Selbusjøen Hotell
(Tydal, Selbu, Malvik)
Tirsdag 28. mars:
Oppdal:
Quality Skifer Hotell
(Oppdal, Rennebu)
Torsdag 30. mars:
Støren:
Støren Hotell, ved jernbanestasjonen
(Trondheim, Melhus, Midtre-Gauldal, Holtålen, Røros)
Arrangører:
Skaugdalen Grendahus, Rissa