Oversendelsesbrev og adresseliste

Adresseliste
For mange av mottakerne sendes informasjon
kun per e-post. Det går frem av adresselista
hvem det gjelder.
Saksb.: Ingvild Gabrielsen
e-post: [email protected]
Tlf: 75 53 15 61
Vår ref: 2009/6872
Deres ref:
Vår dato:6.3.2017
Deres dato:
Arkivkode: 432.1
Høring av forvaltningsplan for Holmvassdalen naturreservat - Grane
kommune
Fylkesmannen i Nordland sender med dette forvaltningsplan for Holmvassdalen
naturreservat på høring. Siste frist for å gi uttalelse til høringsutkastet er 10.mai 2017.
For de som mottar dette brevet per e-post ligger høringsutkast til forvaltningsplan vedlagt.
For øvrige mottakere kan utkast til forvaltningsplan lastes ned fra vår nettside eller dere kan
motta en papirkopi ved å kontakte oss på e-post: [email protected] eller telefon 75
53 15 61.
Dette brevet sendes til grunneiere, Grane kommune, offentlige etater og relevante
organisasjoner, jf. vedlagte adresseliste. Dersom dere ser at det er aktuelle høringsparter
som mangler, ber vi om tilbakemelding om dette. Når forvaltningsplan er ferdigstilt (etter
høring), vil den sendes til grunneiere, kommune og andre berørte parter som papirkopi.
Hvordan berører forvaltningsplanen deg?
Forvaltningsplanen skal kunne brukes som oppslagsverk hvis du har, eller planlegger,
aktivitet i Holmvassdalen.
 Kapittel 1.3 omhandler historisk bruk av området mens kapittel 2.3 sier noe om bruk
av området i dag. Her er for eksempel aktivitet tilknyttet reindrift, friluftsliv og
jernbaneanlegget beskrevet
 Kapittel 3 har fokus på trusler mot verneverdiene. Det er ingen alvorlige trusler mot
verneverdiene i naturreservatet. Holmvassdalen er viktig for reindrifta og jernbanen
går gjennom deler av naturreservatet. Dette gir noen utfordringer.
 Kapittel 4.1 beskriver noen aktuelle tiltak, mens vi i kapittel 4.2 går gjennom de ulike
brukerinteressene og hva som er tillatt gjennom verneforskriftene. Her er det viktig at
alle brukerinteressene kommer fram.
I høringa ønsker vi særlig tilbakemelding på følgende:
 Har vi fått med all aktivitet som skjer i verneområdet?
 Er noe uklart eller for dårlig belyst?
 Tiltak: er det andre tiltak som bør gjennomføres?
STATENS HUS
Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77
Miljøvernavdelinga
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77
[email protected]
www.fylkesmannen.no/nordland
Høringsuttalelser sendes til Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 8002 Bodø eller på epost til [email protected] innen fredag 10.mai 2017.
Med hilsen
Sveinung Råheim (e.f.)
fylkesmiljøvernsjef
Christian Brun-Jenssen
seksjonsleder
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
Vedlegg:
1 Høringsutkast - Forvaltningsplan for Holmvassdalen naturreservat - Grane kommune
2 Adresseliste
Side 2 av 2
Adresseliste
Kommune, myndigheter og
organisasjoner
Grane kommune
Nordland Fylkeskommune
Sametinget
Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt v/Knut
Tore Kappfjell
Miljødirektoratet
NVE, Region Nord
Bane NOR
Statens Vegvesen, Region Nord
SABIMA
Forum for natur og friluftsliv i Nordland
Helgeland Museum - hovedkontor
Helgeland museum avd. Grane
NJFF Nordland
Grane JFF
Brurskanken Turlag
Naturvernforbundet i Nordland
Nordland bondelag
Grane bondelag v/Inge Johan Hansen
Nordland bonde- og småbrukarlag
Norsk ornitologisk forening avd. Nordland
c/o Atle Ivar Olsen
Fortidsminneforeningen i Nordland
Telenor Norge AS v/Hans Kristian
Kummersnes
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Skogstjerneveien 6
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Postboks 1403
[email protected]
[email protected]
Sjøgata 23E
[email protected]
[email protected]​
Brennmovegen 6
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Postboks 502
7890 Namsskogan
8012 Bodø
8656 Mosjøen
8680 Trofors
8661 Mosjøen
8700 Nesna
8001 Bodø
[email protected]
Grunneiere og hytteeiere
Statskog SF
Trine Granås og Tom Kaalvik
Liv Høynes og Tor Kaalvik
Ludvig Larsen
Sigbjørn Falch Vikhammer
Magne Oddvar Hongbarstad
[email protected]
Tordenskjolds gate 9
Tiller-ringen 146
Liljeveien 6
G. Vigelandsvei 22
Holmvassdalen
Arbeidsutvalget
FNF-Nordland v/Jostein Lorås
Egon Kappfjell
Irene Anna Sparrok
Statskog v/Lars Lorentzen
Grane kommune v/Bjørn Ivar Lamo
Bane NOR v/Bjørn Sørum
[email protected]
Aspvegen 5
Ole Sandstedtsvei 6
[email protected]
[email protected]
[email protected]
8656
7091
8680
0274
8680
Mosjøen
Tiller
Trofors
Oslo
TROFORS
8680 Trofors
7890 Namsskogan