Forslag til lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk

Fo rslag til lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)
I
I lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk gjøres følgende endringer:
Ny § 40 c skal lyde:
§ 40 c. Sikkerhetsmessige innretninger for å forhindre ruspåvirket kjøring
Departementet kan gi forskrift om at den som driver transport mot vederlag på veg, skal ha
alkolås i kjøretøyet for å forhindre ruspåvirket kjøring. I forskriften kan det gis regler om
a) tekniske og funksjonelle krav til alkolåsen
b) behandling av personopplysninger fra alkolåsen, herunder om sammenstilling
c)
av personopplysninger til bruk i forskning og til statistiske formål
pålegg om retting til den som driver transport som nevnt i første ledd ved
kontroll langs veg
d) fastsettelse, ileggelse og inndrivelse av overtredelsesgebyr til den som driver
transport som nevnt i første ledd.
II
Loven trer i kraft straks.