Vedtekter fylkeslag (Nytt forslag)

Vedtekter for Miljøagentene sitt fylkeslag i Akershus
Vedtatt på Årsmøtet i Miljøagentene sitt fylkeslag i Akershus 1. april 2017
§1 Navn
Fylkeslagets fulle navn er Miljøagentenes fylkeslag i Akershus.
§2 Formål
Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Miljøagenter oppdager vår fantastiske natur, utforsker
sammenhengen mellom mennesker og natur og utfordrer miljøsinkene. Vi arbeider for å gi barn troen
på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. Miljøagenter har rett til å si ifra, fordi de er med på
å forme sin egen framtid.
Fylkeslaget skal bidra til å styrke Miljøagentene i fylket og å støtte lokallagenes arbeid.
§3 Medlemskap
Alle individuelle miljøagenter med bostedsadresse i fylket er medlem av fylkeslaget.
§4 Årsmøtet
Årsmøtet er fylkeslagets øverste organ. Innkalling til årsmøtet skal skje minst 14 dager før møtet, og
skal som minimum bekjentgjøres blant alle lokallag i fylket. Alle medlemmer i fylkeslaget har tale- og
forslagsrett. Alle lokallag i fylkeslaget kan stille med inntil tre styremedlemmer som delegater med
stemmerett på årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle:
Årsmelding
Årsplan / Aktivitetsplan
Valg av styre
Andre saker
Dersom fylkeslaget har egen økonomi, skal dessuten følgende saker behandles:
Årsregnskap
Budsjett
Valg av revisor
§5 Styret
Styret skal minst bestå av én representant fra hvert lokallag. Årsmøtet kan velge flere
styrerepresentanter. Minst to av styremedlemmene skal være voksne. Styret møtes minimum to
ganger i året.
§6 Vedtekter for fylkeslaget
Årsmøtet i fylkeslaget til Miljøagentene kan foreslå egne vedtekter i tråd med Miljøagentenes
vedtekter. Eventuelle endringer av fylkesvedtektene må godkjennes av sentralstyret i Miljøagentene
med 2/3 flertall for å være gyldige.
§7 Oppløsning
Hvis Miljøagentene Akershus slutter å fungere som fylkeslag, skal fylkeslagets eiendeler og midler
forvaltes av Hovedkvarteret og brukes til aktiviteter i fylket.
Underskrift minst tre
styremedlemmer:_____________________________________________________________