08032017_Treffpunkt Jæren

Treffpunkt Jæren
- Dobbeltspor på Jæren Lars Rugtvedt
«Jernbanedirektoratet skal sørge for at
jernbanesektoren drives mest mulig effektivt,
sikkert og miljøvennlig til beste for de
reisende, godstransporten og samfunnet.»
« Å initiere, utvikle og presentere forslag som
angår utviklingen av jernbanen og
kollektivtransportsystemet i lys av de
transportbehovene direktoratet identifiserer.»
Samferdselsdepartementet
Statens
Jernbanetilsyn
Statens Havarikommisjon
Vedlikeholdsselskaper
Bane NOR
Togoperatører
Togmateriell
AS
Entur AS
4
Dobbeltspor Sandnes - Nærbø
Bakgrunn
Utviklingsplanfor
Jærbanen,2010
Scenario2(doblingavfrekvensen)leggestilgrunnforden
videreutviklingenavJærbanen.Dettebetingerdobbeltsportil
Nærbø/Vigrestad
KVUfor
Ianbefaltkonsept3a“Busway”inngårforlengelseav
Transportsystemetpå dobbeltsporiNærbø.
Jæren,2012
Regionalplanfor
Jæren,2014
NTP2014-23:
LeggertilgrunnatveksteniboligerogarbeidsplasserpåSørJærenistorgradskalskjegjennomutbyggingogfortettingi
stasjonsbyerogtettstederijernbanenskollektivakse.Dettekan
føretilenøkningitransportetterspørselenfortogutoverSSB
prognoser.
DetskalutarbeidesKVUforforlengelseavdobbeltspormellom
SandnesogEgersund.
Etappe1:ForlengelseavdobbeltsportilNærbø
Etappe2:ForlengelseavdobbeltsportilEgersund
Frigjort kapasitet i
veinettet
•
Med utgangspunkt i reisefordelingen i matrisen
fra 2012 kan Jærbanen i 2030 frakte opp mot
10 mill. reiser som ellers ville belastet veinettet
på Nord-Jæren.
•
Dette tilsvarer daglig over 20 000 biler
Nødvendig siling
Utredningen har jobbet med grunnlag for siling:
• Dagens trase
• Dagens +
• 160 km/t
• 200 km/t
• 250 km/t
Transportmodellberegninger
Delutredninger for «Matesystemer»
Design Basis og formingsveileder for Jærbanen
Gjennomgang av KU-tema i egen silingsrapport.
Usikkerhetsanalyser
Kapasitetsvurderinger
Møter og innspill fra Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland
Fylkeskommune og kommunene i korridorene
• Møter med enkelte grunneiere
•
•
•
•
•
•
•
Tidligfasevurderinger
• Høy hastighet og lokalbane er lite forenelig
• Vurderinger knyttet til kostnader, antall reisende,
reisetid, gjennomføring, utviklingspotensial osv viser at
Jærbanen er en lokaltogstrekning
• Alle alternativer kan justeres ytterligere
• Tre alternativer er utredet nærmere i silingsrapporten
Konfliktpotensialet
• Høyproduktiv landbruksjord
• Stedvis store løsmasse- og grunnvannsressurser
• Kulturminner
• Regionale friluftsinteresser
• Regional utvikling; der jernbanen skal bygges, vil det bli omdisponeringer
• Bygging nær driftsatt jernbane
Korridor 1og 2 anbefales
videreført
• Konfliktpotensialet samlet sett er mindre for korridor 1 og 2, rosa
alternativ, enn for korridor 3.
• Kostnadene for alternativ 2 er lavere enn for de andre mulighetene.
• Regionale planer legger til grunn utvikling av Jærbanen i dagens
korridor.
• Jærbanen skal utvikles som en lokalbane.
• Teknisk gjennomførbarhet; opprettholde driften på jernbanen i størst
mulig grad i anleggsfasen.
• Motstanden knyttet til korridor 3 er stor.
• Store deler av trasen er gitt i Sandnes, Time og Hå kommune
• Effekten av utbyggingen vil være tilnærmet lik for alle alternativene
Videre planlegging
• Store deler av traseen er gitt.
• Vi anbefaler å gå direkte på reguleringsplan.
• Kommunene forventer arealavklaringer fra
Jernbanesektoren.
• Områder til rigg og drift må avklares og
sikres i arealplaner.
Nasjonal transportplan –
videre fremdrift