Rustne minner og tunge trender

Vegard Hagerup, Sør-Trøndelag fylkeskommune:
”Rustne minner og tunge trender”
Samplan 06.03.2017
Fra
01.01.2018:
Ett Trøndelag
Delt fylkesadministrasjon
mellom Steinkjer
og Trondheim
Hensynssone
kollektiv
Høyere tetthet langs
kollektivårene og
lokalsentrene
min 10 boliger pr dekar
Lokalsenter
Kollektivknutepunkt
Kollektivårer
Nåværende sentrumsformål
Fremtidig sentrumsformål
Hensynssone r=200m
5
Kommuneplanens
arealdel Trondheim
Fylkesdelplan ”NY GIV” for arealbruk og transport i Trondheimsregionen - 2003
-fortetting langs
kollektivårer
-differensiert
jordvern
-retn.linjer for
bolig og næring
-kollektivsatsing
-retn.linjer for
kjøpesentre i hele
fylket
IKAP =
Interkommunal
arealplan for
Trondheimsregionen
2015
Persontransportkonsekvenser av boliglokalisering
Boligfelt
Kg CO2 per person per dag
0,0 - 1,0
1,1 - 1,5
1,6 - 2,0
2,1 - 2,5
2,6 - 3,0
3,1 - 3,5
3,6 - 4,0
4,1 - 4,5
4,6 - 5,0
5,1 - 5,5
5,6 - 6,0
6,1 - 6,5
6,6 - 7,0
7,1 - 7,5
7,6 - 8,0
8,1 - 8,5
8,6 - 9,0
9,1 - 9,5
9,6 - 10,0
10,1 - 100,0
RESULTATER
Arealplanlegging:
Fortetting langs kollektivårer,
redusert parkering
Miljøpakke (2025) :
Bompenger,
3,6 milliarder til hovedveger,
2,0 milliarder til kollektivtrafikk,
1,3 milliarder til sykkelveger
Kollektivtrafikk: Opptrapping,
lavere takster, kollektivfelt,
park&ride, gassbusser, universell
utforming
Utfordring: jordvern vs klima
Rotvoll
Kommuneplanens
arealdel 20122024 :
Malvik kommune
viser til brudd på
IKAP og hadde
innsigelse pga høyt
forbruk av dyrka
mark. Fylkesmannen
hadde også
innsigelse.
Avgjørelse i
KMD: Bygg !
Omstridte
områder
Kan vi «hoppe over» dyrka mark og likevel
bygge klimavennlig ved gode
kollektivløsninger («regionforstørring») ?
50000 flere trondhjemmere i 2030 - hva er
konsekvensene?
NOEN TANKEKORS:
BYGGEHØYDER
Brattøra: vedtatt reguleringsplan
Brattøra: forslag «Powerhouse», mars 2014
Adresseavisen 25.02.2014:
Gml plan:
Ny plan – heldigvis avslått i 2016
KJØPMANNSGATA 36
Kommunal rapport 06.02.2017:
Sentio Research borgerundersøkelse 2017
Hva med noen spørsmål ?
(Det ville glede meg…..)
OG NÅ – UT PÅ TUR !!