Ung i Kragerø 2011 - Hordaland fylkeskommune

Ungdata-undersøkelsen i Hordaland 2017
Kort presentasjon av prosjektet
I samarbeid med Hordaland fylkeskommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved
Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region vest Bergen (KoRus Vest Bergen)
en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i Hordaland. Undersøkelsen finner
sted i skoletiden ved at ungdommene svarer på et spørreskjema via internett. Undersøkelsen foregår
i uke 12 - 14, og det tar om lag én time å svare på alle spørsmålene. Ungdom velger selv om de vil
være med på undersøkelsen.
Kartleggingen gjennomføres som en Ungdata-undersøkelse. Dette er et spørreskjemaopplegg som
norske fylkeskommuner bruker for å skaffe seg en oversikt over ungdoms hverdagsliv og
folkehelsesituasjonen blant ungdom i fylket (www.ungdata.no). Tilsvarende undersøkelser
gjennomføres en rekke steder i landet.
Formålet med undersøkelsen
Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Hordaland.
Resultatene skal brukes som grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer og til å vurdere
satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet. Målet er å skaffe til veie informasjon som
kan benyttes for å bedre oppvekstmiljøet i fylket.
Datamaterialet vil senere bli lagt inn i nasjonal database, sammen med tilsvarende ungdomsundersøkelser gjennomført i andre fylker. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i
forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms
oppvekstsvilkår.
Undersøkelsen omfatter spørsmål om hva ungdom driver med på fritida og hva slags oppfatninger
de har om seg selv og andre. Undersøkelsen vil gi svar på mange spørsmål: Hvor fornøyde er
ungdom i Hordaland med livet sitt og hvordan liker de seg på skolen, i fritida, med vennene og i
nærmiljøet? Hva bruker ungdom tida si til når de ikke er på skolen? Hvor mange er med i idrett og
andre organiserte aktiviteter? Hvordan opplever de unge foreldrene sine? Er det mange som blir
mobbet av jevnaldrende? Hvor mange av de unge har erfaringer med alkohol, tobakk og narkotika?
Dette er eksempler på tema som undersøkelsen dekker.
Spørreskjemaet
Spørreskjemaet er lagt opp slik at ungdommene skal krysse av på ulike svaralternativer. Følgende
hovedtema inngår i undersøkelsen:
1. Foreldre og venner
2. Skole og framtid
3. Fritid
4. Helse og trivsel
5. Tobakk og rusmidler
6. Risikoatferd og vold
Foresatte som ønsker det, kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte KoRus Vest
Bergen.
Personvernhensyn og etikk
Deltakelse foregår ved at ungdommene logger seg inn på en nettside med et tilfeldig brukernavn
som deles ut til de som skal være med i undersøkelsen. Det er ingen koplinger mellom brukernavn
og hvem som svarer, og det blir heller ikke spurt om navn eller personnummer i selve
spørreskjemaet. Brukernavnet blir brukt for å sikre at bare de som får lov til å være med på
undersøkelsen, kan delta, og for å sikre at ingen svarer flere ganger.
Det er elevene selv som bestemmer om de vil være med eller ikke, men foresatte kan reservere sine
barn fra deltakelse. Foresatte som ikke ønsker at barnet sitt skal delta, må si fra til skolen før undersøkelsen gjennomføres. For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi er det en fordel at så mange
som mulig deltar.
I forkant av undersøkelsen vil alle foresatte få tilsendt et informasjonsbrev om undersøkelsen.
Ungdata vil også informere om undersøkelsen på sine hjemmesider (www.ungdata.no), og skolene
er også oppfordret til å informere om undersøkelsen på sine hjemmesider.
De fleste spørsmålene i spørreskjemaet omfatter temaer som de fleste synes er uproblematiske. For
noen kan enkelte spørsmål likevel være litt vanskelig å svare på. Det blir derfor informert om at
man kan hoppe over spørsmål man ikke ønsker å svare på. Det vil også bli opplyst om mulighetene
for å ta kontakt med sosiallærer, helsesøster, helsestasjon for ungdom eller Kors på halsen
(hjelpetelefon fra Røde Kors – tlf: 800 333 21) dersom noen ønsker å snakke med voksne etter å ha
svart på undersøkelsen.
Alle svar vil bli behandlet strengt fortrolig av NOVA, KoRus Vest Bergen og medarbeidere i
Rambøll, som tilrettelegger for den elektroniske undersøkelsen. Ingen i fylkeskommunen, verken
lærere, ansatte i administrasjonen eller andre vil få tilgang til svar som kan brukes for å identifisere
hva enkeltpersoner har svart. Resultatene vil bli offentliggjort gjennom statistikk som viser hvordan
ungdomsgruppa som helhet eller ulike undergrupper (f.eks. gutter og jenter) svarer.
NOVA er ansvarlig for undersøkelsen, og bruker Rambøll til å samle inn og oppbevare dataene for
analyse. De ferdige besvarelsene vil bli lagt inn i en database som NOVA administrerer.
Kontaktinformasjon
Ved ytterligere spørsmål knyttet til undersøkelsen, ta kontakt med spesialkonsulent Randi Vartdal
Knoff ved KoRus Vest Bergen (55 90 86 32/[email protected]) eller
kommunal kontaktperson for undersøkelsen, spesialrådgjevar Jens Harald Garden (408 06 282/
[email protected]).