Fastsatt planprogram

Planprogram for
Gnr. 149 bnr. 4 m. fl. Simonsviken næringspark, Bergen kommune
06.03.17
Saksnr. 201419106
PlanID 64150000
Vedtatt i Byrådet 22.12.16.
Innhold
Del 1 Planen sitt formål, innhold og rammeverk .................................................................................... 3
1. Bakgrunn og formål......................................................................................................................... 3
1.1 Bakgrunn ................................................................................................................................... 3
1.2 Formål ....................................................................................................................................... 3
1.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutredning av området ................................. 3
2. Dagens situasjon i planområdet ....................................................................................................... 4
2.1 Lokalisering ............................................................................................................................... 4
2.2 Avgrensing ................................................................................................................................ 4
2.3 Kort om planområdet................................................................................................................. 6
2.4 Nærliggende område og strukturer ............................................................................................ 7
3. Hovedrammer og premiss ............................................................................................................... 8
3.1 Nasjonale retningslinjer og veiledende dokumenter ................................................................. 8
3.2 Regionale planer og føringer ..................................................................................................... 8
3.3 Kommuneplanen ..................................................................................................................... 10
3.4 Kommunedelplaner/Temaplaner ............................................................................................. 13
3.5 Gjeldende reguleringsplaner.................................................................................................... 13
3.6 Tilgrensende reguleringsplaner under arbeid .......................................................................... 15
4. Organisering, medvirkning og informasjon .................................................................................. 17
4.1 Informasjon og medvirkning i planprosessen.......................................................................... 17
4.2 Fremdriftsplan ......................................................................................................................... 17
Del 2 Program for konsekvensutredning ............................................................................................... 19
5. Alternativvurdering ....................................................................................................................... 19
6. Konsekvensutredning – prosess, metode og aktuelle problemstillinger ........................................ 22
6.1 Landskap ..................................................................................................................................... 22
6.2 Naturmiljø ................................................................................................................................... 23
6.3 Kulturminner ............................................................................................................................... 24
6.4 Transport og parkering ................................................................................................................ 24
6.5 Energi og miljø ............................................................................................................................ 26
6.6 Utfylling i sjø............................................................................................................................... 26
6.7 Risiko og sårbarhet ...................................................................................................................... 28
2
Del 1 Planen sitt formål, innhold og rammeverk
1. Bakgrunn og formål
1.1 Bakgrunn
Planområdet ligger på Nygård i Laksevåg bydel. Det er ca 155 daa og består av gnr. 149 bnr. 4 m.fl.
Området omfatter tidligere Blikkvalseverket, med kaien og strandsonen i nord og Bellonaparken i sør,
i tillegg til omkringliggende vegsystem. Nordvest for området ligger Sjøkrigsskolen og nordøst for
området ligger bedriften W. Giertsen AS.
Tiltakshaver er Simonsviken Næringspark AS. Opus Bergen AS vil stå for utarbeiding av
reguleringsplanen med konsekvensutredning på vegne av Simonsviken Næringspark AS. For
utredning som krever egen kompetanse vil det bli hentet inn nødvendig faglig ekspertise.
1.2 Formål
Formålet med planarbeidet er å videreutvikle Simonsviken Næringspark med gode kvaliteter og som
et bærekraftig næringsområde. En ønsker å tilrettelegge for bedrifter som er arealkrevende og samtidig
skape en mangfoldig næringspark som kan gi gode synergieffekter for bedriftene som etablerer seg
her.
Man vil regulere til næringsvirksomhet og et større kaianlegg. Eksisterende bygningsstruktur skal i
hovedsak stå og planområdet gis en høyere utnyttelse.
Forslag til reguleringsplan for området vil i hovedsak ha følgende formål:
•
•
•
•
•
•
Bebyggelse og anlegg: Område for lager og industri.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kai, areal for veg, hovednett for sykkel,
gangveger, parkeringsplasser
Avfallshåndtering
Grønnstruktur
Idrettsanlegg
Bruk og vern av sjø og vassdrag
1.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutredning av området
Tiltaket planen legger til rette for er vurdert i henhold til forskrift for konsekvensutredninger. I
forskriften heter det i § 2 f at reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg I alltid skal
behandles etter forskriften, så sant det konkrete tiltaket ikke er konsekvensutredet på et høyere
plannivå.
I vedlegg I Planer som alltid skal konsekvensutredes pkt. 1 står det: Industrianlegg, næringsbygg,
bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer
enn 15 000 m² eller som omfatter et planområde på mer enn 15 dekar.
3
Tiltaket omfatter planer for utbygging som overstiger 15000m² og skal derfor konsekvensutredes.
2. Dagens situasjon i planområdet
2.1 Lokalisering
Området ligger på Nygård i Laksevåg bydel. Planområdet ligger ca 4 km fra Bergen sentrum.
Fig. 2.1 Flyfoto, planområdet markert omtrentlig med sirkel
2.2 Avgrensing
Planområdet grenser til boliger i øst, vest og sør, til sjø i nord og til Sjøkrigsskolen i nordvest og til
annen industrivirksomhet i nordøst.
4
Fig. 2.2 Planavgrensning ved oppstart.
5
2.3 Kort om planområdet
Det meste av planområdet ligger i et dalsøkk som går ned mot sjøen. Store deler av planområdet er
bebygget. Planområdet omfatter tidligere Blikkvalseverket som var en hjørnesteinsbedrift i Bergen fra
1916 frem til den ble nedlagt i 2008. Bedriften produserte høyforedlet emballasjestål, blant annet
tynne plater som ble brukt til hermetikk og malingsspann. Fabrikklokalene er til sammen på 36 027m².
Fig. 2.3 Foto fra befaring 2013
Sør i planområdet er det etablert en park, Bellonaparken. Nord i planområdet er det en kai og øst for
kaien, tett opp til plangrensen ligger bedriften W. Giertsen AS, leverandør av blant annet plasthaller,
løfteutstyr og spesialutstyr til tunnel. Vest for kaien ligger Sjøkrigsskolen og vest for tidligere
Blikkvalseverket ligger bedriften GK Ventilasjon. Mellom Sjøkrigsskolen og kaien er et område som
er i bruk som lekeområde av barn og unge.
I dag er lokalene utleid til SAR, Byggmakker, Falck, Fluid Control, GVI, Kranringen, Stornæs,
Næringsgulv, Bygg og Entreprenør Partner AS, Bergen Hydraulic og Visk sikkerhet.
Adkomst med bil til planområdet er fra Lyderhornsveien til Gravdalsveien og videre til
Sjøkrigsskoleveien.
6
Planområdet
Bergen sentrum 4 km
Fig. 2.4 Veistruktur til planområdet.
2.4 Nærliggende område og strukturer
Tilliggende områder består først og fremst av spredt eneboligbebyggelse, i tillegg til Sjøkrigsskolen og
annen næringsvirksomhet ved kaien i nord. Området ligger nær turområder i vest hvor fjellet
Lyderhorn er et populært mål, og det er også nær turområder i øst. Området har direkte kontakt med
sjøen i nord og hovedleia inn til Bergen. Gravdalsvannet ligger like sør for området. Øst for
planområdet ligger Lyreneset friområde, her er det også en badeplass.
7
Holen ungdomsskole
Nygårdslien barneskole
Barnehage
Fig. 2.5 Kart over tjenester Bergen kommune
Området kretser til Holen ungdomsskole og til Nygårdslien barneskole. Det er flere barnehager i
nærområdet.
3. Hovedrammer og premiss
3.1 Nasjonale retningslinjer og veiledende dokumenter
•
•
•
•
•
Stortingsmelding nr 34, (2006-2007), Norsk klimapolitikk
Stortingsmelding 26, (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets tilstand.
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen
Eventuelt andre aktuelle nasjonale retningslinjer
3.2 Regionale planer og føringer
Regional plan 2005 -2009
Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017
Regional transportplan for Hordaland 2013-2024
Regional klima- og energiplan for Hordaland 2014-2030
8
3.2.1 Regionale planer under arbeid
Hordaland fylkeskommune har utarbeidet forslag til regional areal- og transportplan. Denne er på
høring frem til oktober 2015 og er per februar 2016 ikke vedtatt.
Her har man som mål at Bergensområdet skal ha attraktive og gunstig lokaliserte næringsareal som
dekker et langsiktig behov.
Delmålene er at det skal være vekst i arbeidsplasser og næringsareal i alle deler av Bergensområdet, at
nye næringsareal skal lokaliseres på en egnet måte i forhold til transportinfrastruktur og senterstruktur,
samt at alle næringsarealene skal være arealeffektive.
I denne planen kommer det også frem at for å ha en god balanse mellom boliger og arbeidsplasser, og
dermed ha mulighet for å redusere transportbehov, bør forholdet mellom tall på arbeidsplasser og
bosatte være ca. 0,5. I bydelene Laksevåg er forholdet 0,32, dvs. et underskudd på arbeidsplasser.
Figuren under viser at Laksevåg er den bydelen med størst ubalanse mellom boliger og arbeidsplasser.
Fig. 3.1Figur fra høringsforslag Regional areal- og transportplan for Bergensområdet, 2015 (Figur 31, s.59)
9
3.3 Kommuneplanen
3.3.1 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i av bystyret juni 2015. Byrådets visjon for Bergens fremtid
er en at det skal være aktiv og attraktiv by. Det er lagt vekt på følgende punkter for en aktiv by:
•
•
•
•
•
Gåbyen
Fremtidsrettet
Grønn
Engasjert
Drivkraft i regionen.
Når det gjelder punktet attraktiv er det lagt vekt på punktene
•
•
•
•
Kompakt
Mangfoldig
Trygg
Særpreget
En av grunntankene i Kommuneplanen er å håndtere den fremtidige veksten av byen på en
arealeffektiv og miljøvennlig måte. Hensynet til grønn og bærekraftig utvikling skal være et
overordnet prinsipp i kommunens planlegging og virksomhet.
Et satsningsområde er kompakt bystruktur, hvor samfunnsplanen sier følgende:
«Vi skal tilrettelegge for en balanse mellom bydelene når det gjelder andel arbeidsplasser, skoler,
barnehager og helse- og omsorgstjenester. Dette gir grunnlag for redusert transportbehov og bedre
funksjonsblanding.» Bergen 2030, Kommuneplanens samfunnsdel, s.36.
Bærekraftig vekst som ivaretar klima- og miljøhensyn står også sentralt. Av samfunnsplanen s. 17
fremgår det at:
«Bergen skal være en fremtidsrettet by og utvikle et klimasmart samfunn. Bergen skal også jobbe for å
redusere klimagassutslipp fra bygninger og arbeide fram nullutslippsområder selvforsynt med lokal
fornybar energi».
3.3.2 Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanen 2010-2021 er området vist med formål Bebyggelse og anlegg – Blandet og
Idrettsanlegg.
10
Fig. 3.1 Utsnitt kommuneplanens arealdel 2010-2021
Fra kommuneplanens bestemmelser:
23 Bebyggelse og anlegg
23.1 Bebyggelse og anlegg - Blandet (kartkode 1001)
Ny bebyggelse skal tilpasses strøkskarakteren med hensyn til høyde og grad av utnytting. Det skal tas
spesielt hensyn til verneverdige bygg og bygningsmiljøer. For boligbebyggelse er maksimal
utnyttingsgrad %- BRA = 60%. Eksisterende grønnstruktur skal hensynstas.
Det åpnes for differensiert utnyttelsesgrad mellom 60 % til 200 % langs de store kollektivårene, der
man i tillegg til kollektivdekning og sykkelstier, tar hensyn til områdets kvaliteter.
Nye boenheter skal som hovedregel ikke være mindre enn 35 m2 BRA + bodareal.
For studentboliger (i regi av SIB) kan det vurderes å bygge mindre boenheter enn 35 m2.
Garasje må plasseres og utformes i samsvar med bygningens formål. Garasje kan tillates oppført med
bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) på inntil 50 m2, med maksimal mønehøyde 4,5 m.
Hjemmel: § 11-9, nr 4, 5 og 6
27.3.3 HENSYN LANDSKAP (H550)
o Funksjonell strandsone langs sjø
Den funksjonelle strandsonen er områder som står i direkte samspill med sjøen økologisk, topografisk
og/eller bruksmessig. Innenfor den funksjonelle strandsonen er det et overordnet mål å ta vare på og
videreutvikle kvaliteter knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner, bygningsmiljø og
11
allmenn ferdsel. I sentrumsformål og utenfor 25-metersbeltet i bebyggelse og anlegg (hovedformål)
skal tiltak plasseres og utformes slik at forvaltningsmålet for den funksjonelle strandsonen ikke
påvirkes negativt.
Innenfor den funksjonelle strandsonen finnes en rekke kulturminnestrukturer.
Naustmiljø: Naust bygget etter tradisjonell byggeskikk har høy verneverdi og bør bevares
Industristeder: Det finnes en rekke tekniske kulturminner i tilknytting til kystlinjen. Disse kan
være viktige å bevare for å forstå framveksten av lokalstedet med tilhørende boliger og
infrastruktur.
Kaier: Kaier og opptrekksplasser forteller om den maritime historiske infrastrukturen og bør
bevares i størst mulig grad.
Næringsområder
Nye næringsområder skal prioriteres for virksomheter som gir høy utnyttelsesgrad i form av
arbeidsplasser og som kan medvirke til positive ringvirkninger i form av nyetableringer. I områdene
nærmest flyplassen (I/K/L 10 og 11) bør nye virksomheter inneholde minst 10 arbeidsplasser pr da
tomteareal.
Næringsområdene nord for Puddefjordsbroen (Laksevåg, Dokken og Nøstet) skal beholdes som
næringsområder i planperioden (12 år).
Det er et mål å øke arealutnyttelsen i eksisterende næringsområder, innenfor rammen av forsvarlig
trafikkavvikling og tilpasning til tilgrensende arealer.
For område I/K/L 14 Fagerdalen skal endelig avgrensing mellom industri og bolig fastsettes i
reguleringsplan (bystyrevedtak sak 162-07).
Parkering
Ved utarbeiding av reguleringsplaner skal det være et mål å få helhetlige parkeringsløsninger for
planområdet, og offentlig vegareal skal ikke benyttes. Større felles anlegg med god tilkomst til
vegnettet skal søkes benyttet framfor parkering på hver tomt, så langt dette er mulig.
Parkeringstabell vil være veiledende for å fastsette parkeringsdekning, men stedegne forhold må ligge
til grunn ved vurderingen.
12
I nærområdet er det også arealer til fremtidig boligformål B39 og B40. Her er det estimert at det er
mulig å bygge mellom 1200 og 1300 nye boliger.
3.4 Kommunedelplaner/Temaplaner
Strategisk næringsplan for Bergensregion 2010-2014.
Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen, 2011.
- I handlingsplanen er utvikling av «Blikkvalseverket» er nevnt som en av flere utviklingsprosesser
som vil kunne få en stor betydning for den videre utviklingen av «næringsbyen» Bergen.
Klima og energihandlingsplan for Bergen.
3.5 Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er regulert i reguleringsplan for Laksevåg. Nygård – Nygårdsvik – Gledenes, gnr 149 og
gnr 150, Regulerings- og bebyggelsesplan, fra 1964 (plannummer 40260000). Bergen kommune har
bedt om at denne planen oppheves som del av denne planprosessen.
13
Fig. 3.2 Gjeldende reguleringsplan (plannummer 40260000).
Tilgrensende planer
•
•
Laksevåg. Simonsvik og Wallem, Regulerings- og bebyggelsesplan (plannummer
40070000).
FV 192 Gravdalsvegen (plannummer 5290000).
14
Fig. 3.3 Laksevåg. Simonsvik og Wallem,
Regulerings- og bebyggelsesplan (plannummer 40070000).
Fig. 3.4 FV 192 Gravdalsvegen (plannummer 5290000).
3.6 Tilgrensende reguleringsplaner under arbeid
Tilgrensende planer som er under arbeid
•
Nygårdsviken 1, planid 61670000
15
Fig. 3.5 Nygårdsviken 1, planid 61670000
16
4. Organisering, medvirkning og informasjon
4.1 Informasjon og medvirkning i planprosessen
Planmateriellet skal i forbindelse med utlegging til offentlig ettersyn gjøres tilgjengelig for
allmennheten på etat for private planer og byggesak i Bergen kommune.
Naboer, berørte parter, offentlige og private høringsinstanser vil i tillegg bli informert om
planprosessen etter lovens krav, gjennom annonsering i dagspressen og gjennom brev. Opus Bergen
AS legger informasjon ut på sine hjemmesider.
Det vil bli opprettet kontakt med forskjellige berørte parter og høringsinstanser med tanke på
medvirkning.
Planprogram kunngjøres til allmennheten for å få innspill fra offentlige etater og involverte parter
I plan- og konsekvensutredningsprosessen er det intensjonen at lokale fagmyndigheter skal ha en aktiv
rolle, og den aktuelle instans skal konsulteres i alle faser av KU-prosessen. I den grad det er ønskelig
og mulig skal aktuelle fagmyndigheter kontaktes for gjennomgang av delutredninger innenfor sitt
fagfelt.
4.2 Fremdriftsplan
Faser i planarbeidet
Utarbeiding av forslag
til planprogram
Høring av forslag til
planprogram
Vedtak av planprogram
Utarbeiding av forslag
til reguleringsplan med
konsekvensutredning –
KU
Første gangs
behandling av
reguleringsplanforslag
Offentlig ettersyn av
planforslaget
2. gangs behandling og
ev. tillegg KU
Informasjon
Kommunal behandling
Kunngjøring til
allmennheten. Innspill
fra offentlige etater og
berørte parter.
Minimum 6 uker
Bergen kommune
- innsamling av kjent
kunnskap om
planområdet
- befaring og
registrering
- drøfting med
fagetater og berørte
parter
Utredning
22.12.2016
Vinter – vår 2017
Bergen kommune
-åpent møte
-offentlige etater
-allmennheten
-gjennomgang av
merknader
Framdrift
12 ukers frist
Minimum 6 uker
Opus/Bergen
kommune
Vinter 2017
17
- prosess med
involverte parter før
endring av planen
Vedtak av
reguleringsplan
Bystyrebehandling av
reguleringsplanen
Vinter 2017-18
18
Del 2 Program for konsekvensutredning
5. Alternativvurdering
Simonsviken har vært gjennom en transformasjon fra tradisjonell industrivirksomhet til moderne
industri- og lagervirksomhet. Det er et attraktivt næringsområde, med tilgang både fra sjø og med godt
utbygde vegsystemer, som RV555, i umiddelbar nærhet. Per i dag er alle næringsarealene i bruk og det
er utvidelser innenfor de eksisterende volumene. Næringsarealene har i dag et fotavtrykk på ca. 42 000
m² og en BRA på ca. 43.500 m². Det er en mulig å få en BRA på 105 000 m² innenfor eksisterende
bygningskropp, dersom man beregner tenkte etasjeplan for hver 5 meter. Næringsvirksomheten som
holder til i Simonsviken i dag er arealkrevende næring. Per i dag er det 11 bedrifter i Simonsviken
næringspark, hvor 9 av disse er arealkrevende bedrifter. Det er ca. 400 ansatte fordelt på ca. 43 500
m².
Videreutvikling av næringsområder langs sjø er viktig både i et regionalt og lokalt perspektiv. De
bynære, tradisjonelle industriområdene langs sjø er attraktive for transformasjon til boligformål for å
kunne imøtekomme befolkningsveksten i byen. Indre Laksevåg er nevnt i Bergen 2030,
kommuneplans samfunnsdel, som et fortettingsområde i fremtiden og Bergen kommune arbeider med
en overordnet strategi for dette området gjennom Strategisk planprogram for Laksevåg.
Hordaland fylkeskommunes utredninger i forbindelse med Regional transport- og arealplan viser at det
er et underskudd av arbeidsplasser i Laksevåg bydel. Sett i sammenheng med Bergen kommunes
målsetning om balanse mellom boliger og arbeidsplasser i bydelene er det riktig å videreutvikle
Simonsviken Næringspark. Arealeffektivitet er også viktig for eksisterende næringsarealer.
Alternativet er etablering av nye næringsarealer og disse er ofte i større avstand fra byen og vil genere
mer persontrafikk på veiene.
En videreutvikling av næringsområdet gir også muligheter for mer moderne og miljøvennlig drift.
Driften har gått i denne retningen siden Blikkvalseverket ble lagt ned og Simonsviken Næringspark
ble opprettet, og man ønsker å fortsette i denne retningen. Man vil se på nye løsninger som grønne tak,
bruk av sjøvarme, solenergi, samt muligheter for å redusere energibruk ved nye byggerier. I
forbindelse med investeringer i ny infrastruktur, ombygginger og forbedringer av næringsområdet vil
det være nødvendig med en minimumsutvidelse sett fra et økonomisk og bærekraftig perspektiv.
Reguleringsprosessen skal utrede en videreutvikling av området, hvor en i tillegg til eksisterende
næringsdrift med ledd industri/produksjon, håndverk og lager, utredes annen næring
(messehall/konferansesenter/forskningssenter-park) og kontor.
Det er foretatt en mulighetsstudie av området som viser at det vil være realistisk å utvide
næringsområdet med 130.000 m² innenfor det området som er regulert til industri i gjeldende
reguleringsplan. Mulighetsstudien er basert på at dagens bygg skal stå og at en bygger oppå denne
bygningsmassen, samtidig som en tar siktlinjer og naboforhold med i betraktning. En vil også bygge ut
ledig areal på næringsparkens områder. En slik utvidelse er vurdert som en maksutvidelsen og en
konsekvensutredningen vil vise om området vil kunne tåle dette. En skal derfor utrede dette som et av
to alternativer til dagens situasjon.
19
Som alternativ 2 skal man utrede et alternativ med en utvidelse på 80.000 m². Dette er nær en dobling
av dagens potensiale for næringsareal, men behovet for store volum/arealer er viktig for den typen
næring man ser ønsker å etablere seg i Simonsviken Næringspark.
Begge alternativer omfatter samme fotavtrykk av bebyggelsen, det vil si eksisterende bygningsmasse
beholdes og benyttes – i tillegg til at den kan utvides. Nordlig del av området bygges ut og det fylles ut
i sjø for å utvide kaien.
En foreslår derfor en fordeling av næringsformålene som utgangspunkt for konsekvensutredningen:
Formål
Industri (lett industri og håndverksvirksomhet)
Lager
Kontor
Annen næring
% -vis fordeling
30 %
30 %
20 %
20 %
Næringsområdet har i dag en dypvannskai som er godkjent ISPS-kai og planforslaget vil legge opp til
en utvidelse av kaifronten. Man vil også utrede hurtigbåt som mulig kollektivtransport for bydelen.
Alternativ 0
Alternativ 1 og alternativ 2
Illustrasjon alternativ 0 til venstre og alternativ 1 og alternativ 2 til høyre.
Følgende alternativer skal utredes:
0-alternativ
Området forblir som i dag. Lokalene er i dag (januar 2017) tilpasset til og benyttes til en kombinasjon
av lager, verksted og utsalg med tilhørende kontorfunksjoner, som sysselsetter om lag 400 personer.
20
Området er særlig egnet for arealkrevende virksomhet og lager og produksjon er derfor dominerende
virksomheter innenfor planområdet. Dagens bygningsmasse har et fotavtrykk på ca 42 000m2.
Næringsparken omfatter egen ISPS- godkjent havn. Formålsfordelingen i dag er 33 % lager, 33 %
industri og 33 % håndverk.
Alternativ 1
Utnytting utover eksisterende næringsvolum med inntil 130.000 m2 nytt næringsareal og utbygging av
et større kaianlegg. Næringsvirksomheten vil være produksjonsvirksomhet og lager, kontor, samt
annen næring som omfatter messehall, konferansesenter og forskningssenter/park. Hurtigbåt som
mulig kollektivtransport vil også utredes. Prosentvis fordeling av formål som vist i tabellen over.
Alternativ 2
Utbygging utover eksisterende næringsvolum med inntil 80.000 m2 nytt næringsareal og utbygging av
et større kaianlegg. Næringsvirksomheten vil være produksjonsvirksomhet og lager, kontor, samt
annen næring som omfatter messehall, konferansesenter og forskningssenter/park. Hurtigbåt som
mulig kollektivtransport vil også utredes. Prosentvis fordeling av formål som vist i tabellen over.
21
6. Konsekvensutredning – prosess, metode og aktuelle problemstillinger
Følgende tema konsekvensutredes ikke, men tas opp i planbeskrivelsen: Energi, barn og unge, sosial
infrastruktur, teknisk infrastruktur, helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og biologisk mangfold.
Influensområde vurderes for hvert konkret tema. Avbøtende tiltak vil bli vurdert i forhold til hvert
enkelt utredningstema. Følgende tema skal vurderes:
•
•
•
•
•
•
•
Landskap
Naturmiljø
Kulturminner
Transport og parkering
Energi og miljø
Utfylling i sjø
Risiko og sårbarhet
6.1 Landskap
Simonsviken ligger langs Byfjorden og i et dalsøkk vendt mot nord. Området er synlig for sjøtrafikk
og omkringliggende boligområder. Det blir derfor viktig å utrede den visuelle konsekvensen for
landskapet en eventuell utbygging vil ha. Følgende punkter vil være førende for utredningene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Influensområdet er området som kan bli visuelt påvirket av tiltak i planområdet.
Landskapet vil beskrives, både for planområdet og influensområdet
Tiltakets landskapsmessige konsekvenser med hensyn til utforming, høyde, plassering
av nybygg, fjern- og nærvirkning vil bli vurdert
Det vil bli gjort en vurdering av hvordan de ulike alternativene påvirker omgivelsene
visuelt
Det utarbeides 3D-illustrasjoner, fotomontasje, snitt og solstudier.
Vurderes opp mot alternativene
Nær- og fjernvirkninger i landskapet
Bygningsvolum og tilpasninger av disse under hvert alternativ
Visuelle konsekvenser av utfylling i sjø, sett både fra fjern og nær
Tema
Mulig virkning
Eksisterende
kunnskap
Datagrunnlag og
metode
Merknader
Landskapsmessige
konsekvenser
Form og plassering av
ny bebyggelse.
Oversiktskart,
flyfoto, dagens
terreng og
landskapsform
Visualisering
Produksjon
av egne
illustrasjoner
Endring av landskapet
gjennom
terrenginngrep
Byggehøyder og
utnyttelse.
Bebyggelsens
framtoning og funksjon
Alternativ 1 og 2
utredes med
byggehøyde og
utnyttelsesgrad i
forhold til
landskapshensyn
som fjernvirkning,
siktlinjer,
eksisterende
22
mot veg og
nabobebyggelse.
Utforming av
bebyggelsen,
fjernvirkning og
silhuett.
bebyggelse. Det
3D-illustrasjoner,
utarbeides snitt,
siktlinjer,
fotomontasjer av
sentrale punkter
og solstudier.
Verdivurdering,
konsekvenser og
avbøtende tiltak
beskrives
Nær- og fjernvirkning
Visuelle konsekvenser
av utfylling i sjø
Visualsering. 3d
illustrasjoner
Det utarbeides en egen rapport med landskapsanalyse.
6.2 Naturmiljø
Naturmangfold i planområdet kartlegges og konsekvenser for naturmangfoldet. Konsekvenser for
rasteområde for andefugl skal vurderes som eget punkt.
Tema
Mulig virkning
Eksisterende
kunnskap
Datagrunnlag og
metode
Naturmiljø
Nedbygging av
naturmangfold
Naturbase og
artskart.
Karplante-, sopp-,
lav- og
mosedatabase
for evt. rødlistede
kryptogamer
(UiO)
Kartlegge og
beskrive vegetasjon
og naturtyper i
planområdet.
Registreringer i
Naturbase.
Kartlegge
gjennomtilgjengelige
data og befaring.
Vurdere
konsekvenser.
Rasteområde for
andefugl
Merknader
23
6.3 Kulturminner
Valseverket i Simonsviken ble etablert i 1916 og deler av den opprinnelige bygningsmassen er i bruk i
næringsparken i dag. Det er også et kjent veifar som går gjennom deler av planområdet. Det vil være
viktig å vurdere kulturminneverdien både innenfor og utenfor planområdet og å utrede om
utbyggingsalternativene vil ha konsekvenser for kulturminner. Følgende punkter vil være førende for
utredningene:
•
•
Influensområde er for kulturminner planområdet og nærområdet som kan påvirkes av
utformingen av og tiltak i planområdet
Det vil bli gjort en vurdering av om tiltak i planområdet kan påvirke kulturminner og
hvilke eventuelle konsekvenser dette kan ha
Tema
Mulig virkning
Eksisterende
kunnskap
Datagrunnlag og metode
Bygninger og vegfar
Endringer av
veger og
bygningsstruktur
i planområdet
kan påvirke
historiske bygg
og vegfar.
Askeladden
Metoden i Statens Vegvesens
håndbok 140 følges så langt det
er hensiktsmessig. Synfaring i
området må gjennomføres.
Oversiktsfoto, foto av objekter
og strukturer, kartinntegninger
og kort beskrivelse av tidligere
bruk og utnytting av arealet.
Illustrasjoner på hvordan nye
tiltak vil virke inn på de
beskrevne
kulturminnestrukturene/miljøet.
Historiske kart
Historiske bilder
Hordaland
fylkeskommune
og Bergen
kommune
Merknader
Verdivurdering, konsekvenser
og avbøtende tiltak beskrives
Det er avklart med Byantikvaren at det ikke er behov for egen kulturminnerapport dersom
konsekvensutredningen ivaretar de kravene det er til dokumentasjon av kulturminner.
6.4 Transport og parkering
Adkomstveien til planområdet er fylkesveg 192 Gravdalsvegen, som per i dag ikke har tilfredsstillende
standard i forhold til utforming av avkjørsler/kryss og tilbud til myke trafikanter. En vet at det vil være
nødvendig med en oppgradering av denne veien og utredningen vil se på hvilke betydning de ulike
alternativene vil for trafikkmønsteret. Følgende punkter vil være førende for utredningene:
•
•
•
•
•
Influensområde er i hovedsak vegsystemet fra planområdet og til hovedvegsystemet.
Trafikkanalyse/vurdering basert på modeller for trafikkvekst ved endring av formål og
etablering av nye formål i et område
Vurdering basert på beregnet trafikk om 15 år.
Beskrive dagens kollektivtilbud i området samt fremtidig kollektivbehov
Beskrive gang- og sykkelstier i området og vurdere behov for utbygging av disse
24
•
•
•
•
•
•
Fokus på trafikksikre forbindelser for gående, blant annet skoleveg
Vurdere parkeringsbehov for bil og sykler i planområdet, planområdet ligger i område P4.
Tiltak for å redusere bilbruk skal vurderes.
Virkning av å eventuelt anløp for passasjerbåt/hurtigbåt skal utredes.
Bruk av dypvannskai skal utredes og man skal se på sammenhengen med de to
nærliggende næringsområdene.
Konsekvenser av økt trafikkmengde dersom trafikken til Nygårdsviken skal gå gjennom
Simonsviken skal kartlegges og vurderes. Ulike alternativ for vegtilkomst fra
Nygårdsviken til Simonsviken skal utredes.
Tema
Mulig virkning
Eksisterende kunnskap
Datagrunnlag og
metode
Transport og
parkering
Betydning for
trafikkavviklingen i
området.
Dagens trafikktall,
generering av mulig
trafikkøkning ut fra ny
BRA og vegvesenets
tallgrunnlag og metode.
Kommunale avdelinger,
Kommunale planer,
Fylkesplaner, Statens
vegvesen
Fysiske
konsekvenser:
trafikkbelastning,
trafikksikkerhet,
økt bruk av
vegnett.
Økt trafikk på
vegnett som følge
av passasjerbåt/
hurtigbåt
Det gjøres beregninger
basert på ulik
sammensetning av type
næring og på anlegning
av passasjerbåt/
hurtigbåt
Sykkelstrategi for Bergen
Informasjon fra Statens
Vegevesen og Bergen
kommune
Trafikk fra
Nygårdsviken
Økt tungtrafikk
gjennom
Simonsviken
Trafikkanalysemetode:
i tråd med Statens
vegvesens håndbok
140. Nærhet til
sykkelvegnett.
Parkering.
Kollektivtilgjengelighet
Verdivurdering,
konsekvenser og
avbøtende tiltak
beskrives
Trafikksikkerhetspla
n for Bergen 20102013
Gangakser og
sykkelakser
Merknad
er
Trafikktellinger fra
Nygårdsvikveien og
trafikkanalyser
utarbeidet som del
av
reguleringsplanarbei
d for Nygårdsviken
Vurdering av
planens
konsekvenser for
gangakser og
sykkelakser i
området.
ÅDT tall, vegstandard
kartlegges.
Trafikkmengder og
konsekvenser utredes
som del av
trafikkanalyse.
Det utarbeides en egen rapport med trafikkanalyse.
25
6.5 Energi og miljø
Energibruk og alternative energikilder skal utredes for de ulike alternativene. Energiløsninger
påvirker CO2 utslipp, og utredningen skal vise hvordan valg av energiløsninger kan påvirke
utslipp. Følgende skal inngå i utredningen:
•
•
•
•
Klimautslipp fra industribygg
Utslipp ved transport
Vurdering av alternative energikilder og energiløsninger
Konstruksjon og materialbruk i bygg
Tema
Mulig virkning
Eksisterende
kunnskap
Datagrunnlag og
metode
Energibruk:
kartlegge dagens
klimautslipp og
«klimaavtrykk» fra
eksiterende
næringsbygg og
transport
De ulike
alternativene kan gi
ulikt utslag for
energibruk.
Klimaplan for
Hordaland
Statens Vegvesens
veileder om
konsekvensutredninger
V712 følges så langt
som hensiktsmessig.
Alternative
energikilder
Ulike energikilder
kan gi ulikt utslipp.
Materialbruk og
konstruksjon
Materialbruk og
konstruksjon av
bygningsmasse kan
gi ulikt klimaavtrykk
Synergier ved
samlokalisering av
arealkrevende
næring.
Klima og
energihandlingsplan
for Bergen
Ulike kilder til
utslippsfaktorer,
eksempelvis ZEB,
klimagassregnskap.no,
Framtidens byer,
Future built
Ulike rapporter om
energibruk utarbeidet
av NVE, Stasnett,
Hafslund, Civitas,
Enova m.fl.
Merknader
Vurdering av
konsekvenser for alle
alternativ.
Det utarbeides egen
rapport.
Ulike metoder for
energiberegning
TEK 17
6.6 Utfylling i sjø
Simonsviken har en dypvannskai og en ISPS-kai. Det er behov for å utvide kaien i forbindelse med
videre utvikling av næringsområdet, og dermed også en utfylling i strandsonen og i sjøareal.
Alternativene forslår en utfylling på ca. 50 000 ³. Følgende punkter vil være førende for utredningene:
•
•
•
•
•
Influensområdet er sjøområdet i, og i nærheten av planområdet
Vurdere hvilke følger en utfylling i sjø vil ha for forurensede masser
Vurdere om utfylling i sjø har konsekvenser for naturforhold
Vurdere om utfylling i sjø har konsekvenser for kulturminner
Vurdere om utfylling i sjø har konsekvenser for nabo
26
Tema
Mulig virkning
Eksisterende
kunnskap
Datagrunnlag og metode
Merknader
Eksisterende
forurensning i
sjøbunnen
Utfylling i sjø kan
påvirke/endre
forholdene for
forurenset
sjøbunn
Rapport om
bunnforurensing
(2001)
Det gjøres en
skrivebordsstudie av
faren for forurensning
basert på eksisterende
rapporter.
Dersom det
avdekkes fare
for
forurensning
håndteres
dette i tråd
med
forurensningsl
oven.
Det gjøres en vurdering
etter
Naturmangfoldloven §812, med sjekk av kilder i
forhold til informasjon
om evt. verneverdi sjø og
strandsone.
Hvis det i
undersøkelsen
e avdekkes
potensiale for
verdifullt
naturmiljø
gjøres videre
vurderinger
som går mer i
dybden
Kunnskap om
virksomhet i
nærområdet
Sjøfylling
Simonsviken,
rapport fra
Multiconsult
(2013).
Naturforhold i sjø
og strandsone
Det må avklares
om det er
spesielle
naturforhold som
kan blir berørt,
f.eks. gyte- og
oppvekstområder
for fisk, grunne
mudderbanker og
ålegressenger.
Naturbase
(Direktoratet for
naturforvaltning).
Et område i sjøen
utenfor
planområdet er
registrert som
rasteområde for
andefugl.
Artskart viser at
området er rikt på
fugl, også arter
som er sårbare
eller nær truet.
Det vurderes om tiltak i
sjø vil kunne påvirke
fugleliv og evt. verdifulle
naturtyper.
Fiskeridirektoratets
kartløsning på nett
Informasjon fra
kommunen eller
fylkesmannen i fht
vern og
verneinteresser.
Kulturminner
Bergens
Sjøfartsmuseum
kontaktes for en
vurdering av om
marinarkeologiske
undersøkelser er
ønskelig
Bergens
Sjøfartsmuseums
oversikt over
prioriterte
områder.
Det er ingen
registreringer i
Bergens Sjøfartsmuseum
vurderer om det er
ønskelig med en
forundersøkelse for å
vurdere om det er
nødvendig å gjennomføre
en full arkeologisk
undersøkelse
27
Askeladden i
planområdet.
Dersom det er behov utarbeides det egen rapport for naturforhold i sjø og strandsone.
6.7 Risiko og sårbarhet
En fullstendig risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til NS5814 og Bergen kommunes akseptkriterier
vil være en del av det ordinære planarbeidet i forbindelse med reguleringsplanen. I Simonsviken er det
noen tema innenfor risiko- og sårhetsanalysen som vil være naturlig å utrede videre i
konsekvensutredning. Dette på grunn av nærhet til boliger og sjøområdet. Temaene som utredes er
støy, luftforurensning og forurenset grunn. Følgende punkter vil være førende for utredningene:
•
•
•
•
•
Influensområdet er planområdet, samt nærliggende områder som kan påvirkes av
tiltak i planområdet.
Influensområdet for forurenset grunn er planområdet og eventuelle
avrenningsområder i nærområdet.
Bergen kommunes akseptkriterier legges til grunn for vurderingene.
Konsekvensutredningen vil vektlegge vurdering av konsekvenser av endringene
som foreslås i området.
Tema: støy, luftforurensing og forurenset grunn. Øvrige ROS-tema blir behandlet i
ROS-analysen for reguleringsplanen.
Tema
Mulig virkning
Eksisterende
kunnskap
Datagrunnlag og metode
Støy
Eventuelle endringer i
støyforhold på grunn av
utbyggingen og anlegning av
passasjerbåt/ hurtigbåt
vurderes.
Bergen
kommunes
støykart
Eksisterende og fremtidig
støysituasjon kartlegges.
Det skal spesielt
redegjøres for lavfrekvent
støy fra båter til kai.
Merknader
Verdivurdering,
konsekvenser og
eventuelle avbøtende tiltak
beskrives
Luftforurensing
Forurenset
grunn
Luftforurensing som følge av
skip som ligger til kai (NOx).
Eventuelle endringer i
situasjonen som følge av
utbyggingen vurderes.
Bergen ROS
2014
Eksisterende og fremtidig
situasjon kartlegges.
Bergen
kommunes
aktsomhetskart
Verdivurdering,
konsekvenser og
avbøtende tiltak beskrives
Kartlegging av farepotensiale
for eksponering av eventuelle
forurensede jordmasser og
Bergen
kommunes
aktsomhetskart
Bruk av eksisterende
kunnskap og vurdering av
endringer og tiltak i
Dersom
det gjøres
tiltak som
berører
28
eventuelle grunnkilder til
forurensing.
Tidligere
utarbeidede
rapporter:
grunnen og konsekvensen
av det.
Miljørapporter:
Blikkvalseverk
et, 1916-1987,
Avfallsplass i
Simonsviken,
Egenkontroll
av analyse av
sigevann,
Corus
Packaging
Plus.
forurenset
masse skal
forurensni
ngslovens
krav
følges.
Tiltaksplan
er et krav.
Det utarbeides egne rapporter for støy og luftforurensing i planarbeidet.
29