presentasjon arealkart

Levanger 7km E – 6 Verdal 5 km
Mulig fremtidig vegareal
i forbindelse med
ny avkjørsel til
Rinnleiret
Avkjørsel E - 6
OF 1
Ubebygd Næringsareal
Ca 15 daa
Fylkesvei
OF 1
Ca 5200 m2
LNF område
Eies av L.K.
Dessibekken skiller området
Fra leiren ca 13500 m2
OI 1
Ca 6400 m2
Rinnleiret samla ledig areal
Ca 31 Daa
FREDET – VERNET
OMRÅDE M/BYGNINGER
Ca 4000 m2
Ritek as
SOLGT
Levanger 7km E – 6 Verdal 5 km
Avkjørsel E - 6
Ubebygd Næringsareal
Ca 15 daa
Fylkesvei
Panini Design Levanger
8171 m2 Ubebygd
Ritek as
Bilskadesentret
Levanger kommune
Ca 8500 m2
Industri
Eier: L.K.
4134 m2
Industri
Eier: Grilstad as
4637 m2 Utbygd
PRIVAT
Øvrig næringsareal
Er utbygd
Fortettes??
Forretning/kontor
Eier: Aasen Sparebank
1390 m2 Ledig
VASSMARKA
Levanger kommune: 127 Daa
John A. Husby:
136 Daa
I.J. Morset Todal:
52 Daa
Totalt:
315 Daa
Vassmarka
Eier L.K.
127 Daa
Jernbanelinje
Mangler infrastruktur som VVA
Ny E- 6
Ca angitt
Inger J. Morset Todal
CA 52 Daa
John A. Husby
Ca 136 Daa
Panini Design Levanger
8171 m2 Ubebygd
Statsbygg
29,2 Daa
Lettere industri
og kontorvirksomhet
med tilhørende anlegg
Næringsbygget på Røstad
Kan fortettes
Levanger kommune
8416 m2
Forretning/kontor/industri
Suttuøra as/Tronheim
Forretning/kontor/industri
2740 m2
Nye muligheter i Midt-Norge - industriområde:
- Ferdig regulert industriområde ca 300 da