Brukerbetaling pleie- og omsorgstjenester Last ned dokument

Pleie og omsorg
Egenbetalingsregulativ 2017
Matombringing hjemmeboende
Matombringing hjemmeboende middag kr
136,00 per porsjon, inkl transportkostnad
Middagssalg
Pris per porsjon i sykehjemmets kantine
Besøkende mandag-lørdag kr 110,00
Besøkende søndag og helligdager kr 115,00
Ferdig pakket mat over disk mandag til
fredag kr 120,00
Ferdig pakket mat over disk lørdag-søndag
kr 120,00
Tjenesten forutsetter behovsvurdering av
hjemmetjenesten og påfølgende
enkeltvedtak
Tjenesten avtales direkte med kjøkkenet
Tjenesten avtales direkte med kjøkkenet
Tjenesten avtales direkte med kjøkkenet
Tørrmat abonnement for beboere ved kommunale omsorgsboliger med bemanning pr. mnd
(frokost, kveldsmat, drikke, kaffe og frukt) kr 2.030,00
Selvkost (timespris) for hjemmetjenester
Selvkost kr 402,00
Praktisk bistand i hjemmet ( hjemmehjelp)
Under 2 G kr 200,-, maksimalt kr 200,2-3 G
3-4 G
Over 4 G
kr 446, maksimalt kr 1.346,kr 446, maksimalt 1.796,kr 446, maksimalt 2.245,-
Institusjonsopphold
Korttidsopphold kr 155,- pr. døgn
Timesprisen beregnes med bakgrunn i
helsefagarbeiders lønn, full ansiennitet,
1.januar samme år.
Praktisk bistand betales hver time, inntil
maksbeløpet. Tidsforbruket rundes av til
nærmeste halve time. Makspris under 2 G
reguleres av §10 i Forskrift om egenbetaling
for kommunale helse og omsorgstjenester.
Egenbetaling er regulert etter forskrift om
egenbetaling for kommunale helse og
omsorgstjenester §§ 3 og 4. Korttidsopphold
beregnes som langtidsopphold etter 60
døgn.
Dag/nattopphold kr 80 per dag/natt
Langtidsopphold beregnes etter inntekt.
7