Ulstein kommune

© ULSTEIN KOMMUNE
SIDE 1
VURDERING FOR LÆRING
PRAKSISFORTELJING FRÅ ULSTEN KOMMUNE
07.03.2017
Vegard Sæter Gurskevik og Leon Romestrand
© ULSTEIN KOMMUNE
SIDE 2
VFL i Ulstein kommune
© ULSTEIN KOMMUNE
SIDE 3
• Alle skulane i Ulstein kommune deltek i VFL.
• 4 barneskular, ungdomsskulen, Ulstein
kompetansesenter og PPT.
• 1200 elevar og om lag 140 pedagogar.
• Ressursperson.
• Skuleleiarane dannar styringsgruppe.
Målsetjingar
© ULSTEIN KOMMUNE
SIDE 4
Utvikle ein læringsfremjande vurderingskultur
Utvikle eit læringsfremjande vurderingsspråk.
Prosess
• Starta VFL-satsinga med ståstadsanalysen
(light)
• Tydeleg definering av roller i satsinga.
• Skulane laga deretter eigne
målsetjingar/fokusområde .
• Forankring i personalgruppene gjennom
fellessamlingar, arbeid på eigen skule, i
nettverksarbeid mellom skulane.
© ULSTEIN KOMMUNE
SIDE 5
Vi har så langt lukkast med …
© ULSTEIN KOMMUNE
SIDE 6
Få i gang samtale og refleksjon om vår vurderingspraksis.
Utprøving av metodar og teknikkar
aksjonslæring.
Spreiing av aktuell og oppdatert litteratur.
Praksisnær satsing med fokus på eleven si læring.
Gitt fagleg påfyll til leiarar og pedagogar gjennom gode
teoriinnlegg.
Deling av metode og erfaringar gjennom lærande
nettverk.
© ULSTEIN KOMMUNE
SIDE 7
© ULSTEIN KOMMUNE
SIDE 8
Utfordringar
«Strekk i laget»
PPT si rolle
Tid og handlingsrom
Felles retning?
«Oversettar-problematikk»
© ULSTEIN KOMMUNE
SIDE 9
Vidare arbeid
• Tydlegare rolleansvar i satsinga.
• PPT sine kontaktpersonar på skulane skal
involverast i arbeidet på den enkelte skule.
• VFL skal prioriterast med praksisnære
dialogkonferansar der god lokal praksis får
enno større plass enn det har hatt til no.
© ULSTEIN KOMMUNE
SIDE 10
© ULSTEIN KOMMUNE
SIDE 11
VFL ved Ulstein ungdomsskule
Ulstein ungdomsskule
•
•
•
•
•
•
•
© ULSTEIN KOMMUNE
SIDE 12
Ny rektor frå 01.08
400 elevar
50 tilsette
12 ulike planar
Lærebokstyrt undervisning
Eit ynskje om å bli samla som ein skule
VFL eit svært godt utgangspunkt for endring
© ULSTEIN KOMMUNE
SIDE 13
Kombinere VFL og planverk
•
•
•
•
•
Kompetanseheving
VFL – fire prinsipp
Blooms taksonomi
Tre ulike nivå
Gå i vekk frå reproduksjon og meir mot
dybdelæring
Blooms taksonomi
© ULSTEIN KOMMUNE
SIDE 14
Eksempel periodeplan
© ULSTEIN KOMMUNE
SIDE 15
Heimearbeid
© ULSTEIN KOMMUNE
SIDE 16
© ULSTEIN KOMMUNE
SIDE 17
Suksessfaktorar
• Allereie opplevd
endring hjå lærarane
• Meir fokus på
dybdelæring
• Kompetansemåla
styrer undervisninga
• Gode
tilbakemeldingar frå
føresette og elevar
Fallgruver
• Ikkje kvile for mykje i
planverket
• Mykje tekst
• For målstyrt?
Mål
© ULSTEIN KOMMUNE
SIDE 18
• Vår 2017: utprøving mot elevar – alle lærarar
• Haust 2017: periodeplanar i alle fag med fokus
på elevinvolvering og egenvurdering
• VFL: trinnmøter, teammøter, pedagogisk
forum, besøk i klasserom, tilbakemeldingar.
© ULSTEIN KOMMUNE
SIDE 19