Elm repl og funksjoner Last ned Elm

Elmreplogfunksjoner
Nybegynner
Introduksjon
Denneoppgaveninnførerfunksjoner,ogviserhvordanvikanskriveogtestfunksjoneri elmrepl .
LastnedElm-plattformen
NåskalviinstallereElmpåvåregenPC:
Gåtilelm-lang.org/installoglastnedinstallasjonsfiltildittoperativsystem
Klikkdeggjennominstallasjonen
Kommandolinjen
Elmeretkommandolinjeprogram.VibrukerElmvedåskrivekommandoer.Hvakommandolinjenhetererforskjellig
fraoperativsystemtiloperativsystem:
Windows:CMDellerCommandPrompt
Mac:Terminal
Linux:Terminal
SlikserterminalenutpåLinuxmedvindusbehandlerenGnome:
Kjørelmrepl
Startkommandolinjen
Kjør elmrepl frakommandolinjen
Prøvågangesammentall!
Elm
Les-tolk-skriv-løkke
REPLstårforReadEvalPrintLoop:
1.
2.
3.
4.
Les(Read)hvasomkommerinn
Tolk(Eval)hvadetbetyr
Skriv(Print)utsvaret
...oggjørklarforåkunnegjøredetpånytt(Loop)!
Eksempelpåbruk:
Utrykkielmrepl
ArtimetikkmedElm:
>1+2
3:number
>6*7
42:number
>1000-1
999:number
Skriverviinn 1+2 ,girElmtilbake 3:number .Svareter 3 ,somerettall( number ).
Regnut12345*6789medElm!
HvasierElmnårduprøverådelepå0?
Vibruker = tilåbindeverdier:
>x=3
3:number
>y=4
4:number
>z=x+y
7:number
>largePrime=67280421310721
67280421310721:number
Sett birthYear tilåretduerfødt
Sett currentYear tilåretvierinå
Hvablir currentYear-birthYear ?Erdetdetsammesomalderendin?Hvorfor/hvorforikke?
Funksjoner
Enfunksjonsammenhengenmellominputogoutput:
Funksjonen plus3 girsammenhenger:
0 → 3
7 → 10
Funksjonen double girsammenhenger:
-5 → -10
0 → 0
15 → 30
Detteerenelm-funksjon:
doublex=x*2
double erfunksjonsnavnet.
x ernavnetpåverdiensomkommerinnifunksjonen.Detteerfunksjonensparameter.
x*2 erresultatettilfunksjonen.
Funksjonerielmrepl
Laosslagefunksjonen double :
>doublex=x*2
<function>:number->number
Elmfortellerossat double hartype number->number --fratalltiltall.Kanduseat -> serutsomenpil? number->
number skalseutsom number → number .
double forventeratviputterinntall,ogloverågitalltilbake.
>double-5
-10:number
>double0
0:number
>double15
30:number
Vibrukerfunksjonenvedåskrivefunksjonsnavnet( double )etterfulgtavargumentet( 5 ).
Hvaer double123 ?
Hvaer double7 ?
triple erfunksjonensomgangermedtre:
>triple9
27:number
>triple100
300:number
Lag triple !
Girdin triple detsammesommin?
Parametereogargumenter
>doublex=x*2
<function>:number->number
Enparameterernavnetvigirverdienesomkommerinnfunksjonen. x erenparameter.
>double15
30:number
Etargumenterverdiensomkommerinnifunksjonen. 15 eretargument.
Lisens: CCBY-SA4.0 Forfatter: TeodorHeggelund