Uttalelse fra årsmøte i NJFF Nordland 2017

Uttalelser fra årsmøte i NJFF Nordland
Fang og slipp i anadrome vassdrag
Årsmøte i NJFF Nordland har fått et klart svar på hva medlemmene mener i saken om
praktisering av fang og slipp i anadrome vassdrag.
Årsmøte finner fang og slipp etisk problematisk, og mener utøvelsen må begrenses i stor grad.
Det aksepteres ikke at det åpnes for fang og slipp i elver som ikke har høstingsverdig
grunnlag for tradisjonell fangst. Fang og slipp må reguleres på samme måte som vanlig
høstingsbasert fiske med tanke på hvor mange fisk som kan fiskes.
Miljødirektoratet, i samarbeid med Mattilsynet, bør snarest utarbeide et regelverk for hvordan
fang og slipp skal praktiseres. NJFF Nordland mener at fang og slipp ikke kan fortsette uten et
klart regelverk som også begrenser skader som fang og slipp påfører laks og sjøørret.
Økt jakt på smårovvilt
Årsmøte i NJFF Nordland mener at all jakt og fangst av smårovvilt må intensiveres for at
forvaltningen skal komme i balanse. I en helhetlig forvaltning av hønsefuglene bør jakt og
fangst på smårovvilt være en helt naturlig oppgave for jegerne, og aller mest for
rettighetshavere som selger jaktkort, og som ellers gjør svært lite i forhold til hønsefuglenes
levekår. Det er viktig at småpredatorbestanden reguleres i forhold til en svekket
hønsefuglbestand.
Årsmøte i NJFF Nordland vil utfordre Statskog og øvrige rettighetshavere til å delta i et
prosjekt der regulering av smårovvilt settes i system.