Ali Bjarte Coop - Legeforeningen

Yrkesforeninger
Deres ref.:
Vår ref.: 17/1482
Dato: 06.03.2017
Høring NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer
Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2017:4 Delingsøkonomien – muligheter og
utfordringer.
Delingsøkonomiutvalget har blant annet utredet konsekvenser for arbeidslivet av
delingsøkonomien, reguleringer i markeder der delingsøkonomien er særlig framtredende,
forbrukernes stilling i delingsøkonomien og skattemessige forhold. Utvalget finner at det på
flere områder er betydelig usikkerhet om hvilke rettigheter og plikter aktører og deltakere i
delingsøkonomien har. Her avdekkes blant annet behov for tilpasning av reguleringer,
avklaringer fra myndighetene samt informasjon og veiledning.
Utvalget foreslår en rekke tiltak, deriblant:
• Informasjonsportal om rettigheter og plikter i delingsøkonomien
• Styrket dialog og meklingstilbud på forbrukerområdet
• Rapporteringsplikt til skattemyndighetene for delingsøkonomiplattformer
• I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester.
En samlet norsk arbeidstakerside rettet kritikk mot flertallet i delingsøkonomiutvalget for å ta
på lett på sentrale utfordringer som følger av delingsøkonomien. Les mer på Akademikernes
nettsider: http://akademikerne.no/no/arbeids_og_naringsliv/naringspolitikk/Behov+for+trepartssamarbeid+om+delingsøkonomien.b7C_w
RjOXh.ips
Les mer på Finansdepartementets sider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nou-2017-4-delingsokonomien---muligheter-og-utfordringer/id2537963/
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen
20. mars. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer
Med hilsen
Den norske legeforening
Sara Underland Mjelva
Helsepolitisk rådgiver
Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • [email protected] • Besøksadresse: Akersgt. 2
www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00 • Faks: +47 23 10 90 10 • Org.nr. NO 960 474 341 MVA • Bankgiro 5005.06.23189