Postdoktorstipend i barn og unges psykiske helse, og

Postdoktorstipend i barn og unges psykiske helse, og familiearbeid
(førstelinjetjenester, foreldrestøtte og internett-baserte intervensjoner)
Vi søker to heltids postdoktor (åremål i inntil 4 år) med kompetanse i barns psykiske helse, foreldrestøttende tiltak,
intervensjonsforskning og/eller helsetjenesteforskning. De som ansettes vil delta i et flernasjonalt team som
omfatter forskere fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse i helseregion øst og sør (RBUP Øst og Sør, som
samarbeider tett med de tre andre regionale sentrene i Norge) og fra Laboratorium for ungdomshelse ved Harvard
University (ledet av John Weisz). Den ene stillingen handler om innhold og struktur knyttet til utviklingen av
førstelinjetjenester for barn, unge og familier i norske kommuner. Den andre skal arbeide med foreldrestøttende
tiltak formidlet via tjenestene og internett. Oppgavene vil handle om flere aktuelle prosjekter, og noen av
mulighetene er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lage en eller flere systematiske oversikter og metaanalyser av innhold (vurdering, behandling,
resultatovervåking) i førstelinjetjenester (lavterskelklinikker);
Utvikle pilotstudie(r) (som forberedelse til en randomisert kontrollert studie) av en modulær tilnærming for
å levere effektive førstelinjetjenester i én eller flere norske kommuner eller bydeler;
Arbeide med karakterisering (ved hjelp av ulike metoder) av kjerneelementer (dvs. spesielt viktige
arbeidsformer) som er særlig viktig å tilby utsatte barn som identifiseres i førstelinjen (og deres foreldre);
Arbeide med systematisk utvikling av en plattform for internett-leverte intervensjoner, i samarbeid med
teknologiorienterte forskningsmiljøer i Norge og muligens i utlandet;
Lage en eller flere systematiske oversikter og metaanalyser av foreldrestøttende tilknytnings- og
relasjonsbaserte tiltak;
Gjennomføre en eller flere web-baserte randomiserte kontrollerte studier for å evaluere effekten av
kortvarige intervensjoner rettet mot foreldre for å påvirke barns psykiske helse.
De som ansettes vil delta i utviklingen av RBUPs konseptualisering og testing av modulære tilnærminger til barns
psykiske helseutfordringer. Det innebærer å søke å bedre vanlig praksis gjennom å bygge kompetanse i
kjerneelementer, snarere enn innføre flere programpakker. De som ansettes vil ha ansvar for å koordinere og
gjennomføre én eller flere av disse store prosjektene, i tett samarbeid med forskere i Norge og USA. Den ideelle
kandidaten vil ha erfaring og ferdigheter knyttet til systematiske kunnskapsoppsummeringer, samt kjennskap til
gjennomføring av intervensjonsstudier. En doktorgrad (gjennomført eller innlevert) innen et relevant fagområde vil
tillegges vekt. Det vil være svært gode muligheter til å samarbeide om publikasjoner og presentasjoner. Stillingen byr
på god erfaring for den som vil kvalifisere seg for en forskerkarriere (eller policy-karriere) innen barn og unges
psykiske helse, intervensjonsforskning, og/eller kunnskapsbasert policy- og praksisutvikling.
Vi kan tilby:
 Interessante arbeidsoppgaver i et engasjerende miljø
 Gode muligheter for videre kvalifisering
 Inntil 4 års engasjement i 100 % stilling
 Gode pensjons-, forsikrings og personalordninger
Søknaden skal inneholde:
 En kort beskrivelse av søkerens forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen
 Navn og kontaktopplysninger til to referansepersoner; den ene må være hovedveileder i
doktorgradsarbeidet
 CV
 Ev. bekreftelse på at avhandlingen er innlevert
 Liste over publikasjoner
Spørsmål om stillingen:
Direktør, MD, PhD Arild Bjørndal
+47 922 92 963, [email protected]
Seksjonsleder John Kjøbli +47 936 60 252,
[email protected]
Forsker Filip Drozd +47 975 16 188, [email protected]
Søknadsfrist:
31. mars 2017
Søknad sendes til og
merkes
[email protected]
“Postdoktorstipendiat”