MØTEPROTOKOLL 07.02.2017

Randaberg menighetsråd
RANDABERG MENIGHETSRÅD
MØTEPROTOKOLL
Styre, råd, utvalg:
Randaberg
menighetsråd
Tilstede:
MR medlem
MR medlem
MR medlem
MR medlem
MR medlem
MR medlem
MR medlem (1.vara)
MR medlem (2.vara)
Sokneprest
Daglig leder
Møtedato:
Tirsdag
07.02 kl.19.30
Arkiv MR
Møte nr. 02/2017
:Thor Ove Vistnes
:Eivind Emmerhoff
:Cecilie Kolnes
:Kathrine Davik Vigane
:Irene Karin Solheim
:Trond Østerhus
:Stine Solhaug Staalesen
:Bjørg Johnsen
:Tomas Mjelde Røsbak
:Inger-Anne Solem Ellingsen
Forfall: Ingunn Kolnes, Rita Helen Røgenes Eidhamar, (permisjon).
Åpning: Kathrine, Luk.8,4-15
Mat: Cecilie
SAKLISTE:
MR sak 14/2017Godkjenning av møteprotokoll fra 03.01.17 ........................................ 2
MR sak 15/2017 Samtale om menighetens liv .............................................................. 2
MR sak 16/2017 Besøk av frivillighetskoordinator, Hjørdis C. Helgeland Lund. ........ 3
MR sak 17/2017 Stillingsressurser i menighetene-en gjennomgang. ............................ 4
MR sak 18/2017 Menighetsweekend 2017 .................................................................... 5
MR sak 19/2017 Strategisamling 14.01.17 - evaluering................................................ 5
MR sak 20/2017 Høring-Ny ordning for utpeking av biskoper ..................................... 6
MR sak 21/2017 Årsstatistikk for Randaberg menighet 2016 ....................................... 6
MR sak 22/2017 Infosaker ............................................................................................. 7
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med
det som ble bestemt.
Thor Ove Vistnes
MR leder
MØTEPROTOKOLL 07.02.2017
Inger-Anne Solem Ellingsen
Daglig leder
Side 1
Randaberg menighetsråd
MR sak 13/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Behandling:
Saksdokumenter:
Saksfremlegg fra daglig leder.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
MR sak 14/2017Godkjenning av møteprotokoll fra 03.01.17
Forslag til vedtak:
Møteprotokoll for møtet i menighetsrådet 03.01.17 godkjennes.
Behandling:
Saksdokumenter:
Saksfremlegg fra daglig leder.
Vedtak:
Møteprotokoll for møtet i menighetsrådet 03.01.17 godkjennes.
MR sak 15/2017 Samtale om menighetens liv
Forslag til vedtak:
MR har en muntlig samtale og refleksjon rundt menighetens liv.
Behandling:
a) Hvordan fanger vi som menighet opp folk som tidligere har vært aktive men
som ikke er det lenger, og folk som av ulike grunner trenger å bli sett? Tomas
skriver litt om denne utfordringen i neste nyhetsbrev til husfellesskapene.
MØTEPROTOKOLL 07.02.2017
Side 2
Randaberg menighetsråd
b) Fest for frivillige 2.februar. 55 påmeldte. God spredning i alder blant
deltakerne. Gode tanker fra Egil Elling Ellingsen som holdt tale. Neste år kan
MR vurdere om alle frivillige skal få en personlig invitasjon i posten, for å
kanskje få enda flere påmeldte.
c) Søndagsskolenes juletrefest. 4.januar arrangerte Sentrum
søndagsskole/Randaberg menighet og NLM juletrefest for barn på
Forsamlingshuset. NLM` s representant i komitéen engasjerte en taler fra
Kristkirken på Ålgård. Mange reagerte på talens innhold, og mente den ikke
var tilpasset målgruppen hverken med tanke på det som ble sagt eller varighet.
Søndagsskolen i sentrum vil lage en skriftlig evaluering av festen. Denne vil
danne grunnlag for MR sin vurdering om Randaberg menighet skal fortsette å
arrangere juletrefester i samarbeid med NLM.
d) Gudstjenesten 5.februar. Tomas gjorde noen grep med gudstjenesten, og
fikk gode tilbakemeldinger på dette. Noen innspill fra MR.
Vedtak:
MR har en muntlig samtale og refleksjon rundt menighetens liv.
MR sak 16/2017 Besøk av frivillighetskoordinator, Hjørdis C. Helgeland Lund.
Forslag til vedtak:
MR tar orienteringen til etterretning.
Behandling:
Frivillighetskoordinator Hjørdis C. Helgeland Lund fortalte fra sin arbeidshverdag.
Det er 100 navn på lista over frivillige gudstjenestemedhjelpere. Hjørdis har som mål
å rekruttere flere unge frivillige, og tenker at dette er en måte å bygge menighet på.
Randaberg menighetsråd takker Hjørdis for den gode jobben hun gjør som
frivillighetskoordinator.
Vedtak:
MR tar orienteringen til etterretning.
MØTEPROTOKOLL 07.02.2017
Side 3
Randaberg menighetsråd
MR sak 17/2017 Stillingsressurser i menighetene-en gjennomgang.
Forslag til vedtak:
Randaberg har følgende innspill til fellesrådets behandlingen av stillingsressurser:
1. Av tildelte midler til styrking av barne- og ungdomsarbeidet, ønsker Randaberg
menighetsråd at det opprettes en 20 % stilling for å styrke menighetens
satsningsområde som er i vekst: barnefamilier.
2. Av ressurser fra tidligere lønnsutgifter til sokneprest i Randaberg menighet,
ønsker Randaberg menighetsråd å opprettholde tidligere innspilte forslag, (MR
sak 79/2016), til økt driftsbudsjett for 2017 og de kommende år (2018-2020):
1. Ansettelse av kirkemusiker i 20% stilling finansiert av Randaberg kirkelige fellesråd,
med Randaberg soul teens og Bandskolen som arbeidsområde. Disse tiltakene er felles
satsningsområder i menighetene.
2. Ungdoms- og trosopplæringsprest stillingen økes til 100 %.
3. Randaberg kirkelige fellesråd finansierer 30 % av ungdomsarbeiderstilling og Randaberg
menighet finansierer de resterende 10 % av stillingen.
Randaberg menighet har i mange år dekket stillingshjemmelen til en 50 %
sokneprest-stilling, noe som skulle vært finansiert av bispedømmet. Dette
tilsier at de ledige ressursene fra denne stillingen bør tilfalle Randaberg
menighet.
Behandling:
Saksdokumenter:
Saksfremlegg fra daglig leder.
Vedtak:
Randaberg har følgende innspill til fellesrådets behandlingen av stillingsressurser:
3. Av tildelte midler til styrking av barne- og ungdomsarbeidet, ønsker Randaberg
menighetsråd at det opprettes en 20 % stilling for å styrke menighetens
satsningsområde som er i vekst: barnefamilier.
4. Av ressurser fra tidligere lønnsutgifter til sokneprest i Randaberg menighet,
ønsker Randaberg menighetsråd å opprettholde tidligere innspilte forslag, (MR
sak 79/2016), til økt driftsbudsjett for 2017 og de kommende år (2018-2020):
4. Ansettelse av kirkemusiker i 20% stilling finansiert av Randaberg kirkelige fellesråd,
med Randaberg soul teens og Bandskolen som arbeidsområde. Disse tiltakene er felles
satsningsområder i menighetene.
5. Ungdoms- og trosopplæringsprest stillingen økes til 100 %.
MØTEPROTOKOLL 07.02.2017
Side 4
Randaberg menighetsråd
6. Randaberg kirkelige fellesråd finansierer 30 % av ungdomsarbeiderstilling og Randaberg
menighet finansierer de resterende 10 % av stillingen.
Randaberg menighet har i mange år dekket stillingshjemmelen til en 50 %
sokneprest-stilling, noe som skulle vært finansiert av bispedømmet. Dette
tilsier at de ledige ressursene fra denne stillingen bør tilfalle Randaberg
menighet.
MR sak 18/2017 Menighetsweekend 2017
Forslag til vedtak:
Intet forslag til vedtak.
Behandling:
Saksdokumenter:
Saksfremlegg fra daglig leder.
Vedtak:
MR vedtar at weekenden heretter bytter navn fra menighetsweekend til
familieweekend, da programmet er lagt opp til familier. MR vedtar at Jarle Waldemar
kan leies inn til å holde foredrag under årets weekend, lørdag 16.september. Cecilie
Kolnes blir med i komitéen. Cecilie og daglig leder prøver å få med 2-3 personer til i
komitéen.
MR sak 19/2017 Strategisamling 14.01.17 - evaluering.
Forslag til vedtak:
MR hadde en evaluering av Strategisamlingen 14.01.17. MR vedtar forelagte justerte
Virksomhetsplan.
Behandling:
Saksdokumenter:
Saksfremlegg fra daglig leder.
Vedtak:
MR hadde en evaluering av Strategisamlingen 14.01.17. MR vedtar forelagte justerte
Virksomhetsplan med følgende korrigering på noen satsningsområder:
MØTEPROTOKOLL 07.02.2017
Side 5
Randaberg menighetsråd
 25% av konfirmantene skal ta lederkurs og bli ungdomsledere året etter
konfirmasjonen.
 Det skal opprettes 5 nye husfellesskap i perioden 2016.-2019. 2 husfellesskap
nye husfellesskap er allerede opprettet i perioden.
Vedlegg:
Virksomhetsplan for Randaberg menighet pr.07.02.2017
MR sak 20/2017 Høring-Ny ordning for utpeking av biskoper
Forslag til vedtak:
Intet forslag til vedtak.
Behandling:
Saksdokumenter:
Saksfremlegg fra sokneprest.
Vedtak:
MR ønsker å gi sin høringsuttalelse om ordning for utpeking av biskoper, og har høringen oppe
som sak på MR møtet 07.03.17.
MR sak 21/2017 Årsstatistikk for Randaberg menighet 2016
Forslag til vedtak:
MR tar informasjonen til etterretning.
Behandling:
Saksdokumenter:
Saksfremlegg fra daglig leder.
Vedtak:
MR tar informasjonen til etterretning.
MØTEPROTOKOLL 07.02.2017
Side 6
Randaberg menighetsråd
MR sak 22/2017 Infosaker
Forslag til vedtak:
MR tar orienteringen til etterretning.
Fra Daglig leder:
a) Etter givertjenesteaksjonen 02.-09.10.16 har det komme 9 nye faste givere, og
en giver som vil øke sitt faste givertjenestebeløp. Til sammen utgjør dette kr.
66 000 i året.
b) Kirkemøtet vedtok 30. januar en ny vigselsliturgi for vigsel av likekjønnede
par og forbønn for inngått likekjønnet ekteskap. Den nye liturgien kan benyttes
fra 1. februar og kommer i tillegg til den vigselsliturgien som ble vedtatt i
2003. Menighetens og fellesrådets nettsider er oppdatert i forhold til vedtatt
liturgi. Menigheten fortsetter praksisen med å ta imot bestillinger også av
slike vigsler via vår nettside (som vi alt har gjort siden forrige kirkemøte i
2016). Les mer om den nye vigselsliturgien på www.kirken.no
c) Dan Frode Bø har meldt seg ut av Den norske kirke, og trer dermed ut som
medlem av menighetsrådet, jfr. Kirkelovens § 7. Trond Østerhus trer da inn
som fast medlem i menighetsrådet. Stine Solhaug Staalensen blir
1.vararepresentat i menighetsrådet, og stiller fast på menighetsrådsmøtene.
Bjørg Johnsen blir 2.vararepresentant, og stiller på menighetsrådsmøter
våren 2017 da Rita Helen Røgenes Eidhamar har permisjon.
Fra AU:
a) AU har vedtatt å dekke deltakeravgifter for søndagsskoleleder som ønsker å
delta på barnelederkurset Input:output i Sandnes 24.-25.mars 2017, opp til
6000 kr. Kurset koster kr. 800,- pr.person.
MØTEPROTOKOLL 07.02.2017
Side 7