Les hele som pdf - Folkehelseinstituttet

2017
Effekter av psykologisk terapi sammenlignet med antidepressive medikamenter
alene eller i kombinasjon med psykologisk
terapi for barn og unge med depresjon eller
depresjonssymptomer
En systematisk oversikt
Utgittav Folkehelseinstituttet,avdelingforkunnskapsoppsummering
Tittel Effekteravpsykologiskterapisammenlignetmedantidepressivemedikamenteralene
ellerikombinasjonmedpsykologiskterapiforbarnogungemeddepresjoneller
depresjonssymptomer:ensystematiskoversikt
Englishtitle Effectsofpsychologicaltherapiescomparedtoantidepressantmedicationalone,orin
combinationwithpsychologicaltherapiesfordepressioninchildrenandadolescents:a
systematicreview
Ansvarlig CamillaStoltenberg,direktør
Forfattere ThereseKristineDalsbø,Seniorrådgiver
JohanSiqveland,Seniorforsker
KristinThuveDahm,Seniorrådgiver
LivMereteReinar,Seksjonsleder
ISBN 978‐82‐8082‐814‐9
Publikasjonstype Systematiskoversikt
Antallsider 29(38inklusivvedlegg)
Oppdragsgiver Helsedirektoratet
Emneord(MeSH) child,youth,adolescents,psychologicaltherapy,antidepressant
Sitering DalsbøTK,SiqvelandJ,DahmKT,ReinarLM.Effekteravpsykologiskterapi
sammenlignetmedantidepressivemedikamenteraleneellerikombinasjonmed
psykologiskterapiforbarnogungemeddepresjonellerdepresjonssymptomer:en
systematiskoversikt[Effectsofpsychologicaltherapiescomparedtoantidepressant
medicationalone,orincombinationwithpsychologicaltherapiesfordepressionin
childrenandadolescents:asystematicreview]Rapport−2017.Oslo:
Folkehelseinstituttet,2017.
Forsidebilde Colourbox.com
1 Hovedbudskap
INNHOLD
HOVEDBUDSKAP
4
SAMMENDRAG
Innledning
5
5
Metode
5
Resultat
6
Diskusjon
7
Konklusjon
7
KEY MESSAGES
8
EXECUTIVE SUMMARY (ENGLISH)
Background
9
9
FORORD
12
INNLEDNING
Problemstilling
13
14
METODE
Inklusjonskriterier
Litteratursøking
Artikkelutvelging
Datauthenting
Bedømmelse av risiko for systematiske skjevheter i enkeltstudier
Vurdering tillit til dokumentasjonen
15
15
15
15
15
16
16
RESULTATER
Resultater av litteratursøket
17
17
Beskrivelse av inkluderte enkeltstudier
Mer om studiene
18
18
Deltagerne
19
Tiltakene
19
Risiko for systematiske skjevheter (risk of bias)
19
Analyser
19
Effekter
20
Effekt av psykologisk terapi sammenlignet med antidepressive medikamenter
Effekt av psykologisk terapi sammenlignet med antidepressive medikamenter i
kombinasjon med psykologisk terapi
20
DISKUSJON
Hovedfunn
Behov for videre forskning
24
24
24
KONKLUSJON
26
2 Hovedbudskap
22
REFERANSER
27
VEDLEGG
29
Vedlegg 1. Søkestrategi
29
Vedlegg 2. Ekskluderte referanser
32
Vedlegg 3. Vurdering av risiko for systematiske skjevheter
33
Vedlegg 4. Forest plot
35
Vedlegg 5. GRADEProfil: Psykoterapi sammenlignet med antidepressiva
36
Vedlegg 6. GRADEProfil: Psykoterapi kombinert med antidepressiva sammenlignet
med psykoterapi
37
3 Hovedbudskap
Hovedbudskap
Énav20norskebarnogungeharsåalvorlige
depressivesymptomeratdekanfådiagnosende‐
presjon.Psykologiskterapiharværtførstevalget,
menogsåantidepressivemedikamenterbrukesi
behandlingavbarnogunge.
HelsedirektoratetbaKunnskapssenteretiFolke‐
helseinstituttetomenoppdateringaven
Cochrane‐oversiktpubliserti2014.Vierbedtom
åoppdateretoanalyser:Forbarnogungemed
depresjonssymptomerellerdepresjon,hvaeref‐
fektenavpsykologiskterapisammenlignetmed:
 antidepressivemedikamenteralene,
 antidepressivemedikamenterikombinasjon
medpsykologiskterapi?
Viinkludertetrerandomisertekontrollertestu‐
diermedtilsammen481barnogungemedde‐
presjonellerdepresjonssymptomer.Deteren
studiemerennCochrane‐oversiktenhadde.
Vifantingensikreforskjellerisymptomerpåde‐
presjonellerpåandreutfallsmålnårvisammen‐
lignereffektenavpsykologiskterapimedanti‐
depressivemedikamenteraleneellerantidepres‐
sivemedikamenterikombinasjonmedpsykolo‐
giskterapi.
Viharsværtlitentillittildokumentasjonen,og
kanikkesinoesikkertomhvasomerdenmest
effektivebehandlingsformen.
4 Hovedbudskap
Tittel:
Effekter av psykologisk terapi
sammenlignet med antidepressive
medikamenter alene eller i kombinasjon
med psykologisk terapi for barn og unge
med depresjon eller
depresjonssymptomer: en systematisk
oversikt
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Publikasjonstype:
Systematisk oversikt
En systematisk oversikt er resultatet av å
- innhente
- kritisk vurdere og
- sammenfatte
relevante forskningsresultater ved hjelp
av forhåndsdefinerte og eksplisitte metoder.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Svarer ikke på alt:
Vi har ikke sett på etikk eller
helseøkonomi i denne rapporten
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Hvem står bak denne publikasjonen?
Folkehelseinstituttet har gjennomført
oppdraget etter forespørsel fra
Helsedirektoratet, avdeling psykisk
helsevern og rus
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Når ble litteratursøket utført?
Søk etter studier ble avsluttet
september 2016.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Eksterne fagfeller:
Jin Marthe Øvereide, seniorrådgiver/psykologspesialist, Helsedirektoratet
Sammendrag
Innledning
IfølgeFolkehelseinstituttethartilenhvertidénav20norskebarnogungesåalvorlige
depressivesymptomeratdekandiagnostiseresmeddepresjon.Depresjonkangiøkt
risikoforrusmisbrukogselvskading.Symptomenepådepresjonvarierer,menkan
værevedvarendefølelseavnedstemthet,verdiløshet,selvmordstanker,manglende
livsgledeellermanglendeenergi.
Psykologiskterapiergjerneførstevalgetibehandlingenavbarnogungemeddepre‐
sjonssymptomerellerdepresjon.Iennyligpublisertsystematiskoversiktbledetikke
funnetklardokumentasjonforatpsykologiskterapi,blantannetkognitivatferdsterapi
haddeeffektforbarnunder12årmeddepresjon.Dettilbysflereterapiformersomfor
eksempelkognitivatferdsterapi,mentaliseringsbasertterapi,adferdsterapi,interper‐
sonligterapi,løsningsfokusertterapiogpsykoedukativterapi.Antidepressivemedika‐
mentertilbysogsåtilbarnogunge.Idesenereåreneharselektiveserotoninreopptaks‐
hemmere(SSRI)ogandrenyereantidepressivemedikamenterblittbruktibehandling
avdepresjonhosnoenbarnogunge.Totaltbrukeromtrenttoav100barnogunge
(opptil19år)antidepressiva.Iennyligpublisertnettverksmetaanalyseomeffektav
flereulikeantidepressivemedikamenterforbarnmeddepresjonkonkluderesdetmed
atfluoxetintroligharbesteffekt.
VierbedtomåoppdatereanalyserfortospørsmålfraenCochrane‐oversiktpubliserti
2014omeffektenavpsykologiskterapisammenlignetmedantidepressivemedikamen‐
teraleneellerikombinasjonmedpsykologiskterapiforbarnogungemeddepresjon.
Cochrane‐oversiktenhaddeinkluderttostudieromdissetoanalysene.
Metode
VibruktesøkestrategienfraCochrane‐forfatterneogsøkteiseptember2016iCEN‐
TRAL.Visøkteetterrandomisertekontrollertestudierpublisertfraogmed2013.Vi
haddefølgendeinklusjonskriterier:
Populasjon:Barnmeddepresjon
Tiltak:Psykologiskterapi
Sammenligning:Antidepressivemedikamenteralene,ellerantidepressivemedikamen‐
terkombinertmedpsykologiskterapi
Utfall:Depresjon,remisjon,frafall,selvmordstankerogfungering.
5
Sammendrag
Toforfatteregikk,uavhengigavhverandre,gjennomtitlerogsammendrag.Desamme
topersonenevurderteartikleneifulltekstmedtankepåinklusjonellereksklusjon.En
prosjektmedarbeidertrakkutdatafradeinkluderteartikleneogenannensjekkettal‐
lene.Derdatakunneslåssammenmedeksisterendemetaanalysergjordevidetmed
sammemetodesomCochrane‐forfatterne.VibaserteosspåCochrane‐oversiktennår
detgjaldtåvurdererisikoenforsystematiskefeilforalleredeinkludertestudierog
gjordenyvurderingavnyestudier.ViharbruktGradingofRecommendationsAssess‐
ment,DevelopmentandEvaluation(GRADE)foråvurderetillitentildokumentasjonen
forutfallene.
Resultat
Vigikkgjennom866referanserettersøk.Vilestetiartiklerifulltekst.Niavdisseble
ekskludertfordideentenvarprotokolltilpågåendestudier,ellerdestudertevoksne,
ellerdetvarikkerandomisertekontrollertestudier.Vårefunnbaserersegpåtrestu‐
dierfraRomania,USAogAustraliamedtotalt481barnmellom11og18år.Studiene
varpubliserti2004,2006og2015.DetoeldstestudienevarmeriCochrane‐oversik‐
ten,mensstudienfra2015erny.
Barnsomvarsuicidalebleekskludert,ogdeallerflestedeltagernehaddeogsåandre
psykiatriskediagnosersomangstlidelser.Detreinkludertestudieneundersøkteeffek‐
tenavkognitivatferdsterapi.BarnaiRomaniaogAustraliafikksertralin,mensiUSA
fikkdefluoxetin.Denrumenskestudienharbaremåltutfallvedbehandlingsslutt.De
andrehaddeoppfølgingsdataforopptilettåretterbehandlingen.
Forspørsmåletomeffektenavpsykologiskterapisammenlignetmedantidepressive
medikamenterpådepresjonvargjennomsnittligdepresjonssymptomer0,5høyerei
gruppensomfikkpsykologiskterapi(fra2,74laveretil3,74høyeremåltpåReynolds
AdolescentDepressionScalesomgårfra30til120)målt12månederetterbehandling
og0,16standardavvikhøyeremåltrettetterbehandling(fra0,35laveretil0,68høy‐
ere).Forfrafallfrabehandlingvaroddsratio0,83(fra0,38til1,79)måltvedbehand‐
lingssluttog1,17(0,63‐2,19)6‐9månederetterbehandling.Selvmordstankervarmålt
medsuicidalideationquestionnaireJuniorHighSchoolversion.Gjennomsnittligselv‐
mordstanker(suicidalideation)var2,5lavere(fra5,09laveretil0,09høyere)etter12
månederigruppensomfikkpsykologiskterapi.
Forspørsmåletomeffektenavpsykologiskterapisammenlignetmedantidepressive
medikamenterikombinasjonmedpsykologiskterapivargjennomsnittligdepresjons‐
symptomer3,1laveremåltpåReynoldsAdolescentDepressionScalesomgårfra30til
120(fra6,38laveretil0,18høyere)forgruppensomfikkkombinasjonenpsykologisk
terapiogantidepressivaog0,16standardavviklaveremåltrettetterbehandling(fra
0,97laveretil0,64høyere).Forfrafallfrabehandlingvaroddsratio0,96(95%konfi‐
densintervall0,27til3,41)måltvedbehandlingssluttog0,75(0,40‐1,42)6‐9måneder
etterbehandling.Nårdetgjaldtsuicidaletankervargjennomsnittligselvmordstanker
6
Sammendrag
0,9høyere(fra1,37laveretil3,17høyere)etter12månederigruppensomfikkpsyko‐
logiskterapikombinertmedantidepressiva.
Allestudienehaddehøyrisikoforsystematiskefeil,hovedsakeligpågrunnavmang‐
lendeblindingavdeltagere,helsepersonellogutfallsmåler.Allestudienehaddeforfå
deltageremedforåsåsikreresultater.Viharogsåsværtlitentillittilresultateneblant
annetfordialleeffektestimateneerusikremedbredekonfidensintervaller.
Diskusjon
Vifanttrestudiersomhaddevurderteffektenavpsykologiskterapisammenlignetmed
antidepressivaaleneellerkombinertmedpsykologiskterapi.Studieneharsammenlig‐
netaktivebehandlingsformer.Vifantingenforskjellmellomdeulikeformerfortera‐
pierogdetervanskeligåsihvasomermestvirksomtavdeuliketerapierellerkombi‐
nasjoneravdisse.Enbegrensningeratvifantfåstudiermedfådeltagereogselvnårvi
harslåttstudienesammenimetaanalyserharvistorusikkerhetrundteffektestimatet.
Forskningenmåhalangnokoppfølgingstidforåkunneavdekkeomdeltagerneblir
bedrepålangsikt.Detvarkuntoavdetrestudienesomhaddemåltforskjellieffekter
overtid.Detvilværevanskeligåavdekkeforbedringnårstudienkunmålereffekten
rettetteret16ukersbehandlingsopplegg.
ForåoppdateretospørsmålfraCochrane‐oversiktensøktevietternyererandomiserte
studier.Denstudienvifantvarpubliserti2015,meninkludertebarni2007.Deterfor
tidenpågåendestudier,sådetermuligatviiframtidenkantrekkesikrerekonklusjo‐
ner.
Konklusjon
Medutgangspunktitrerandomisertekontrollertestudierhvortotalt481barnmellom
11og18årdeltok,kanviikkesinoesikkertomeffektenavpsykologiskterapisam‐
menlignetmedantidepressivemedikamenteraleneellerantidepressivemedikamenter
ikombinasjonmedpsykologiskterapiforbarnogungemeddepresjonellerdepre‐
sjonssymptomer.
7
Sammendrag
Keymessages
Onein20Norwegianchildrenmayhavesuchseveredepressive
symptomsthattheycanbediagnosedwithdepression.Psycho‐
logicaltherapyhasbeenthefirstchoiceoftreatment,butre‐
centlyantidepressantmedicationsaremorefrequentlyusedin
thetreatmentofdepressioninchildren.
TheNorwegianDirectorateofHealthaskedtheKnowledgeCen‐
treintheNorwegianInstituteofPublicHealth,KnowledgeCen‐
treforanupdateofaCochranereviewpublishedin2014.We
wereaskedtoupdatetwoquestions:Forchildrenandadoles‐
centswithdepressivesymptomsordepressionwhatistheeffect
ofpsychologicaltherapycomparedwith:
•antidepressantsalone,
•antidepressantsincombinationwithpsychologicaltherapy?
Weincludedthreerandomizedcontrolledtrialswithatotalof
481childrenandadolescentswithdepressionordepression
symptoms.
Wefoundnodifferencesinsymptomsofdepressionorotherout‐
comeswhencomparingtheeffectivenessofpsychologicalther‐
apywithantidepressantsaloneorantidepressantmedicationsin
combinationwithpsychologicaltherapy.
Wehaveverylittleconfidenceinthedocumentationandcannot
sayforcertainwhichthemosteffectiveformoftreatmentis.
Title:
Effects of psychological therapies
compared to antidepressant medication alone, or in combination with psychological therapies for depression in
children and adolescents: a systematic
review
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Type of publication:
Systematic review
A review of a clearly formulated question that uses systematic and explicit
methods to identify, select, and critically appraise relevant research, and
to collect and analyse data from the
studies that are included in the review.
Statistical methods (meta-analysis)
may or may not be used to analyse
and summarise the results of the included studies.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Doesn’t answer everything:
This report does not include an ethical
or health economical appraisal
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Publisher:
Norwegian Institute of Public Health
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Updated:
Last search for studies:
September, 2016.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Peer review:
Jin Marthe Øvereide, senior adviser /
psychologist, Directorate for Health
8
Keymessages
Executivesummary(English)
Background
AccordingtotheNorwegianInstituteofPublicHealth,atanygiventime,onein20Nor‐
wegianchildrenhavesoseveredepressivesymptomsthattheycouldbediagnosed
withdepression.Depressionmayincreasetheriskofsubstanceabuseandself‐harm.
Thesymptomsofdepressionvary,butcanbeapersistentfeelingofsadness,worthless‐
ness,suicidalthoughts,lackofjoyorlackofenergy.
Psychologicaltherapyisusuallythefirstchoiceinthetreatmentofchildrenandadoles‐
centswithdepressivesymptomsordepression.Arecentlypublishedsystematicreview
foundnoclearevidencethatpsychologicaltherapies,includingcognitivebehavioral
therapy,waseffectiveforchildrenunder12yearswithdepression.Thereareseveral
therapiessuchascognitivebehavioraltherapy,mentalizationbasedtherapy,behavior
therapy,interpersonaltherapy,solution‐focusedtherapyandpsychoeducationalther‐
apy.Antidepressantdrugsarealsoofferedtochildrenandyouth.Inrecentyears,selec‐
tiveserotoninreuptakeinhibitors(SSRIs)andothernewerantidepressantshavebeen
usedinthetreatmentofdepressioninsomechildrenandadolescents.Twoof100chil‐
drenandadolescents(under19years)useantidepressants.Arecentlypublishednet‐
workmeta‐analysisontheeffectsofseveraldifferentantidepressantsconcludedthat
fluoxetineprobablyhasthebesteffect.
WewereaskedtoupdatetheanalysesfortwoquestionsfromapreviouslyCochrane‐
reviewpublishedin2014abouttheeffectivenessofpsychologicaltherapycompared
withantidepressantsaloneorincombinationwithpsychologicaltherapyforchildren
andadolescentswithdepression.
Method
WeusedthesearchstrategyoftheCochraneauthorsandsearchedtheCENTRALdata‐
baseinSeptember2016.Wesearchedforrandomizedcontrolledtrialsfrom2013to
2016.Wehadthefollowinginclusioncriteria:
Population:Childrenwithdepression
Action:Psychologicaltherapy
Comparison:Antidepressantdrugsalone,orantidepressantmedicationscombined
withpsychologicaltherapy
Outcome:Depression,remission,dropout,suicidalthoughtsandfunctioning.
9 Executive summary (English)
Result
Wewentthrough866titlesandabstractsfromthedatabasesearch.Wereadtenarti‐
clesinfulltext.Nineofthesewereexcludedbecausetheywereeitherprotocoltoan
ongoingstudy,ortheystudiedadults,oritwasnotarandomizedcontrolledtrial.
OurfindingsarebasedonthreestudiesfromRomania,USAandAustraliawithatotalof
481childrenwithdepressionbetween11and18years.Thestudieswerepublishedin
2004,2006and2015.Childrenwhoweresuicidalwereexcluded,howevermostchil‐
drenalsohadotherpsychiatricdiagnosessuchasanxietydisorders.Thethreeincluded
studiesexaminedtheeffectsofcognitivebehavioraltherapy.ThechildreninRomania
andAustraliareceivedsertraline,whereasintheUStheyreceivedfluoxetine.TheRo‐
manianstudyonlymeasuredtheoutcomesatendoftreatmentwithnolong‐termfol‐
low‐up.Theothertrialshadfollow‐updataforuptooneyearaftertreatment.
Regardingtheeffectofpsychologicaltherapycomparedwithantidepressantmedica‐
tionsfordepression,theaveragedepressionsymptomswas0.5higherinthegroupre‐
ceivingpsychologicaltherapy(from2.74lowerto3.74highermeasuredatReynolds
AdolescentDepressionScalethatgoesfrom30to120)measured12monthsafter
treatmentand0.16standarddeviationshighermeasuredimmediatelyaftertreatment
(from0.35lowerto0.68higher).Fordropoutfromtreatment,theoddsratiowas0.83
(from0.38to1.79)measuredatendoftreatmentand1.17(0.63to2.19)6‐9months
aftertreatment.Regardingsuicidalideation(measuredwithsuicidalideationquestion‐
naireJuniorHighSchoolversion)theaveragesuicidalideationwas2.5lower(from
5.09lowerto0.09higher)after12monthsinthegroupreceivingpsychologicalther‐
apy.
Regardingtheeffectofpsychologicaltherapycomparedwithantidepressantmedica‐
tionsincombinationwithpsychologicaltherapy,themeandepressionsymptomwas
3.1lowermeasuredatReynoldsAdolescentDepressionScalethatgoesfrom30to120
(from6.38lowerto0.18higher)forthegroupreceivingthecombinationofpsychologi‐
caltherapyandantidepressants,and0.16standarddeviationslowermeasuredimme‐
diatelyaftertreatment(from0.97lowerto0.64higher).Fordropoutfromtreatment,
theoddsratiowas0.96(95%confidenceinterval0.27to3.41)measuredatendof
treatmentand0.75(0.40to1.42)6‐9monthsaftertreatment.Regardingthesuicidal
thoughtstheaveragesuicidalideationwas0.9higher(from1.37lowerto3.17higher)
(measuredwithsuicidalideationquestionnaireJuniorHighSchoolversion)after12
monthsinthegroupreceivingpsychologicaltherapycombinedwithantidepressants.
Alltrialshadhighriskofbias,mainlyduetolackofblindingofparticipants,healthcare
providersandthoseassessingtheoutcomes.Allthestudiesincludedtoofewchildren
toestablishcertaintyintheeffectestimates.Wealsohaveverylittleconfidenceinthe
results,partlybecausealleffectestimatesareuncertainwithwideconfidenceintervals.
Discussion
Wefoundthreestudiesthathadassessedtheimpactofpsychologicaltherapycom‐
paredwithantidepressantsaloneorincombinationwithpsychologicaltherapy.The
10 Executive summary (English)
studieshavecomparedactivetreatments.Wefoundnodifferencesbetweenthevarious
formsoftherapiesanditisdifficulttosaywhatisthemosteffectiveofthevariousther‐
apiesorcombinationsthereof.Onelimitationisthatwefoundfewstudieswithfew
participantsandevenwhenwemergedthestudiestogetherinmeta‐analyseswehave
uncertaintyabouttheoveralleffectestimates.
Researchmusthavelongenoughfollow‐uptimetodeterminewhetherparticipantswill
bebetterinthelongterm.Onlytwoofthethreestudieshadmeasureddifferencesin
effectsovertime.Itwillbedifficulttodetectimprovementwhenonestudyonly
measurestheeffectrightafter16weeksoftreatment.
InourupdateofthetwoquestionsfromtheCochranereview,wesearchedfornewran‐
domizedcontrolledtrials.TheavailableCochrane‐reviewhadtwoincludedtrials.The
studywefoundwaspublishedin2015,butincludedchildrenin2007.Thereareongo‐
ingstudiessoitispossiblethatinfuturereviews,wecandrawmorecertainconclu‐
sions.
Conclusion
Withdatafromthreerandomizedcontrolledtrialsinwhichatotalof481childrenbe‐
tween11and18yearsparticipated,wecannotsayanythingdefinitelyabouttheeffect
ofpsychologicaltherapycomparedwithantidepressantsaloneorantidepressantmedi‐
cationsincombinationwithpsychologicaltherapyforchildrenandadolescentswith
depressionordepressionsymptoms.
11 Executive summary (English)
Forord
AvdelingpsykiskhelsevernogrusiHelsedirektoratetharbedtomenoppdateringavto
analyserfraenCochrane‐oversiktavCoxogmedarbeiderepubliserti2014omeffekten
avpsykologiskterapisammenlignetmedantidepressivemedikamenteraleneelleri
kombinasjonmedpsykologiskterapiforbarnogungemeddepresjon(1).Dennesyste‐
matiskeoversiktenskalførstogfremstbenyttesiHelsedirektoratetsviderearbeidmed
åeventueltgirådelleranbefalinger.Formuleringavproblemstillingbleutarbeideti
samarbeidmellomHelsedirektoratetogKunnskapssenteretiFolkehelseinstituttet23.
september2016.VivildelevårefunnmedCoxogmedarbeidere.
Helsedirektoratetharisittarbeidmedåeffektivisereproduksjonavretningslinjer
igangsattenprosessforprioriteringavretningslinjersombådeinkluderermerspis‐
sedespørsmålogenprioriteringavhvilkeanbefalingersomskalinkluderes.
IsamarbeidmedKunnskapssentereterdetitilleggigangsattenegenprosessforå
kunnefåraskeretilgangpårelevanteogoppdatertesystematiskeoversikter.Deter
enighetomatspørsmåleneskalværespissedeogspesifikke.Viskriverikkeomfattende
innledningskapittel,diskusjonskapitteloglagerikkeomfattendedefinisjonslister.Ar‐
beidetmedågiimplikasjonerforpraksisoverlatestilHelsedirektoratetogarbeids‐
gruppenforretningslinjen.Deterogsåavtaltatretningslinjenesfageksperterbenyttes
someksternefagfellerfordesystematiskeoversiktene.
TakktilJinMartheØvereideiHelsedirektoratetforkommentarer.TakktilKnutForr
BørtnesogRebeccaBruuCarverforspråkligeinnspillpåsammendragogdenengelske
oversettelsen.
Alleforfattereogfagfellerharsignertskjemaforhabilitetogalleerklæreratdeikke
harinteressekonflikteridetteprosjektet.
LivMereteReinar
ThereseKristineDalsbø
SigneFlottorp
seksjonsleder
prosjektleder
avdelingsdirektør
12 Forord
Innledning
IfølgeFolkehelseinstituttethartilenhvertidénav20norskebarnogungesåalvorlige
depressivesymptomeratdekandiagnostiseresmeddepresjon.Barnogungemed
symptomerpådepresjonkanfåproblemerirelasjontilfamilieogvenner,ogmedhvor‐
dandefungerersosialtibarnehagenellerpåskolen.Dethevdesatdepresjonkangiøkt
risikoforrusmisbruk,selvskadingogselvmord.Symptomenepådepresjonvarierer,
menkaninkludereenvedvarendefølelseavnedstemthet,verdiløshet,selvmordstan‐
ker,manglendelivsgledeellermanglendeenergi(2).
Psykologiskterapiharværtførstevalgetibehandlingavdepresjon.Ensystematisk
oversiktfra2007konkludertemedatforbarnogungeialdersgruppen12til18årvar
korttidseffektenavpsykoterapistorsammenlignetmedåståpåventeliste(3).Ienny‐
ligpublisertsystematiskoversiktbledetikkefunnetklardokumentasjonforatpsyko‐
logiskterapi,blantannetkognitivatferdsterapi,psykodynamiskterapiellerfamiliete‐
rapisammenlignetmedingenbehandlinghaddeeffektforbarnunder13årmeddepre‐
sjon(4).Detfinnesflerepsykologisketerapiformeribruk,sliksommentaliseringsba‐
sertterapi,adferdsterapi,interpersonligterapi,løsningsfokusertterapi,psykoedukativ
terapi.Psykologisketiltak,somkognitivatferdsterapioginterpersonligterapi,forebyg‐
gertroligdepresjonhosbarnogunge,ogdenforebyggendeeffektenertroligstørsthos
barnogungemedøktrisikoforåfådepresjon(5).
Antidepressivemedikamenterbleintrodusertpå1960‐talletogharsidenværtendel
avbehandlingstilbudettilnoenbarnogungemeddepresjon.Trisykliskeantidepres‐
siva,somimipraminogamitriptyline,komførstogomtalesogsåsomførstegenerasjons
antidepressivemedikamenter.Utover1990‐talletkomannengenerasjonsantidepres‐
siva,kaltselektiveserotonin‐reopptakshemmere(SSRI).Deretterhartredjegenera‐
sjonsantidepressivemedikamenterblittutviklet.Disseerkjentsomselektivenorepi‐
nefrin‐reopptakshemmere,(SNRI),ellerbarenorepinefrin‐reopptakshemmere,(NRI),
norepinefrindopamin‐reopptakshemmere,(NDRI),norepinefrindopamindisinhibi‐
tors(NDDI)ogtetracykliskeantidepressiva(TeCA).
IdesenereåreneharSSRIogandrenyereantidepressivemedikamenterblittbrukti
behandlingavdepresjonhosnoenbarnogunge.Reseptregisteretviseratbrukenav
antidepressivemedikamenterhosbarnogunge(0‐19år)harøktfra4600brukerei
2004til6300brukerei2012iNorge.Totaltbrukeromtrenttoav100barnogunge
(opptil19år)antidepressiva.Deterescitalopram,sertralinogfluoxetinsomerde
mestbruktelegemidleneidennegruppen.Detfinnesmyeoppsummertforskningog
flereretningslinjerpådettefagfeltet(3).Iennyligpublisertnettverksmetaanalyseom
13 Innledning
effektavalleulikeantidepressivemedikamenterkonkluderesdetmedatfluoxetintro‐
ligharbesteffekthosbarnogunge(6).Felleskatalogen(http://felleskatalogen.no/me‐
disin)haroppdatertinformasjonomallelegemidlersombrukesiNorgeogbeskriver
bådesertralinogfluoxetin.SertralinerogsåkjentundermarkedsføringsnavnetZoloft
brukesforflereindikasjonersomdepressiveepisoder,forebyggingavtilbakefallavnye
depressiveepisoder,panikklidelse,tvangslidelse,sosialangstlidelseogposttraumatisk
stresslidelsehosvoksnesamthosbarnogungdomialderen6‐17år.Fluoxetinermest
kjentsomProzac,ellerFontex,ogbrukesforflereindikasjonersomdepresjon,kort‐
tidsbehandlingavbulimianervosa,tvangslidelserforvoksneogbarnogungdom≥8år.
EnCochrane‐oversiktfra2014medtoinkludertestudier,konkludertmedatdetvar
sværtbegrensetdokumentasjonomdenrelativeeffektenmellompsykologiskterapi,
antidepressivemedikamenterogkombinasjonenavdisse.Flererandomisertekontrol‐
lertestudiervarnødvendigforåtrekkesikrekonklusjoner(1).
Problemstilling
ViskaloppdateretoavsammenligningenehentetfraenCochrane‐oversikt(1).Denne
kunnskapsoversiktenharanalyserteffekteneavpsykologiskterapisammenlignetmed
 antidepressivemedikamenteralene,eller
 antidepressivemedikamenterikombinasjonmedpsykologiskterapi
forbarnogungemeddepresjonellerdepresjonssymptomer.
Effekterskalværemåltpåetellerflereavfølgendeutfall:
 remisjon(andelsomoppnåråblifrisk),
 frafallfrabehandling,
 suicidalitet(selvmordstanker(suicidalideation)ellerhandlinger),
 depresjon(måltsomsymptomerogdiagnose)og
 fungering(idagliglivet)
14 Innledning
Metode
ViharoppdaterttoavsammenligningeneienCochrane‐oversiktavCoxogmedarbei‐
derefra2014(1).DenneCochrane‐oversiktenvaridentifisertavHelsedirektoratet.
Inklusjonskriterier
Populasjon:
Tiltak:
Sammenligning:
Utfall:
Studiedesign:
Barnmeddepresjon
Psykologiskterapi
Antidepressivemedikamenteralene,ellerantidepressive
medikamenterkombinertmedpsykologiskterapi
Depresjon,remisjon,frafall,suicidaletankerogfungering
Randomisertekontrollertestudier
Litteratursøking
Databasesøk:VibenyttetsøkestrategienfraCochrane‐forfatterne(1)ogsøktei
Cochrane‐databasenCENTRALetterstudierpublisertidatabasenfra2013.
Artikkelutvelging
Toforfattergikk,uavhengigavhverandre,gjennomtitlerogsammendrag.Dersom
minsténmenteatreferansenkunneværeaktuell,gikkdenvideretilfulltekstvurdering.
Desammetopersonenevurderteartikleneifulltekstuavhengigavhverandremed
tankepåinklusjonellereksklusjon.Dersomdetvaruenighetbaviprosjektansvarligom
åavgjøre.Detbleikkenødvendigidetteprosjektet.
Datauthenting
Enprosjektmedarbeiderhentetdatautfradeinkluderteartikleneogenannensjekket
informasjonenforåseatallerelevantdatavarhentetutogpresentertkorrekt.Der
datakunneslåssammenmedeksisterendemetaanalysergjordevidetmedsammeme‐
todesomCochrane‐forfatterne.VibrukteReviewManager5(RevMan2011)ogkalku‐
lerteoddsratios(ORs)med95%konfidensinterval(KI)fordikotomeutfallsomforek‐
sempelremisjonogfrafall.Kontinuerligeutfallmåltpåenrekkeulikeskalaerbleslått
15 Metode
sammenmedstandardisedmeandifference(SMD)med95%KI.Ienkeltetilfellerder
densammeskalaenblebruktmåltevieffektenmedmeandifference(MD).
Bedømmelseavrisikoforsystematiskeskjevheterienkeltstudier
Viharikkevurdertrisikoforsystematiskeskjevheterienkeltstudiersomvarinkludert
iCochrane‐oversikten,mengjengirvurderingenesomblegjortioversikten.Viharvur‐
dertenkeltstudiersomikkevarmediCochrane‐oversiktenpåsammemåtesom
Cochrane‐forfatterne(1).
Vurderingtillittildokumentasjonen
ViharbruktGradingofRecommendationsAssessment,DevelopmentandEvaluation
(GRADE)(7)foråvurderetillitentildokumentasjonenforutfallene.
Tabell 1. Kategorier av tillit til dokumentasjonen etter GRADE Høy
Viharstortillittilateffektestimatetliggernærdensanneeffek‐
ten.
Middels
⊕⊕⊕⊝
Viharmiddelstillittileffektestimatet:Detliggersannsynligvis
nærdensanneeffekten,mendeterogsåenmulighetforatden
kanværeforskjellig.
Liten
⊕⊕⊝⊝
Viharlitentillittileffektestimatet:Densanneeffektenkanvære
vesentligulikeffektestimatet.
Sværtliten
⊕⊝⊝⊝
Viharsværtlitentillittilateffektestimatetliggernærden
sanneeffekten.
⊕⊕⊕⊕
Vilagetresultat‐tabeller«SummaryofFindings»tabeller,ogoppsummertefunnenei
tekst.
16 Metode
Resultater
VisøkteiCochrane‐databasenCENTRALiseptember2016.Søketerenkopiavdetsø‐
ketsomCochrane‐forfatternehaddegjortijuni2014,sedetførstevedlegget.
Resultateravlitteratursøket
Vigikkgjennom866referanser,sefigur1.Detvarenighetomåekskludere856av
dissebasertpåtittelogsammendrag,Detiresterendelesteviifulltekst.Niavdisseble
ekskludertfordideikkemøttevåreinklusjonskriterierfordideentenvarprotokolltil
pågåendeforskning,ellerdestudertevoksne,ellerdetvarikkerandomisertekontrol‐
lertestudier(8‐16).Viinkluderteennyrandomisertkontrollertstudiesomhaddetre
armer(17).Engruppefikkkognitivatferdsterapi,engruppefikkantidepressivemedi‐
kamenterogengruppefikkbeggedeler.
Referanser etter at dubletter er fjernet (n = 866) Titler/sammendrag screenet (n = 866) Referanser ekskludert (n = 856) Fulltekst‐artikler vurdert (n = 10) Fulltekst‐artikler ekskludert, med begrunnelse (n = 9) Inkluderte artikler (n = 1) Figur1.Flytdiagramforutvelgelsesprosessen
17 Resultater
Beskrivelseavinkluderteenkeltstudier
Viharanalysertdatafratilsammentrerandomisertekontrollertestudier.Vifantenny‐
ererandomisertkontrollertstudiepubliserti2015,altsåetteratCochrane‐forfatterne
haddeavsluttetsittlitteratursøk(17).FraCochrane‐oversikteninkludertevitorando‐
misertekontrollertestudier.
Tabell 2. Oversikt over inkluderte studier Land, studie Antall barna, alder, diagnose Varighet på tiltakene Psykologiske terapi Australia, N=73 12‐18 år Melvin DSM‐IV: major depressive 2006 disorder, dysthymic disorder, depressive disorder not otherwise specified 69 % hadde samsykelighet med hovedsaklig angst 12 uker Kognitiv atferdsterapi Sertralin USA, TADS 2004 12 uker for akuttbehandling, 6 uker videre behandling og 18 uker oppfølgingsbehandling Kognitiv atferdsterapi Fluoxetin Kognitiv atferdsterapi Sertralin Antidepressiva Studier fra Cochrane‐oversikten N=320 12‐17 år DSM‐IV: major depressive disorder 58 % hadde samsykelighet med hovedsaklig angst Studier publisert etter Cochrane‐oversikten Romania, N=88 11‐17 år Iftene 50 % hadde samsykelighet 2015 med hovedsaklig angst 16 uker Meromstudiene
StudienevarutførtiRomania,USAogAustralia.StudienfraRomaniavardennyeste,
derstartetrekrutteringenavbarni2007.Deterikkeoppfølgingsdatatilgjengeligfor
dennestudien.StudienefraUSAogAustraliahaddeoppfølgingsdataopptilettåretter
behandling.Allestudienemålteeffekterrettetterbehandlingsslutt.Viharbruktdata
frastudieneutførtiUSAogAustraliaslikdeerrapportertiCochrane‐oversikten.
IstudienfraUSAkunneikkeutfallsmålenepåremisjonogfungeringbrukesimetaana‐
lysergrunnetufullstendigrapportering.IstudienfraRomaniaharvihentetinndata
selv.DebruktemåleverktøyetChildDepressionInventory(CDI)foråmåledepresjon.
Formålingavsuicidaletankervardetbruktetegetspørsmål(item9)fraCDI.Remisjon
ogfungeringvarikkemåltidennestudien.
Selvomflerestudierbleinkludert,erdetflereavutfallenesombareerrapportienav
studiene.Detbetyratdeterfådeltagereogdermedoftefåobservasjonerforhversam‐
menligning.
18 Resultater
Deltagerne
Barnasomdeltokistudienevarialderen11‐18år.Tilsammenidetrestudienevardet
481barn.Barnsomvarsuicidalebleekskludert.Deallerflestebarnahaddeogsåandre
psykiatriskediagnoser,mestvanligenformforangstlidelser.Studienebruktefjerde
versjonavTheDiagnosticandStatisticalManualofMentalDisorders(DSMIV)somdia‐
gnostiskverktøy.
Tiltakene
Detreinkludertestudieneundersøkteeffektenavkognitivatferdsterapi(forkortet
CBT)ogtoulikeSSRI‐legemidler.BarnaiRomaniaogAustraliafikksertralinogiUSA
fikkdefluoxetin.StudienfraUSAhaddefirearmer.Denekstrasammenligningenvar
placebo(narrepille),mendissefunneneharikkevibrukt.Detoandrestudienehadde
trearmerogallederesfunnerbenyttetianalysene.Tiltaketsvarighetistudienevar12
ukeriUSAogAustralia,og16ukeriRomania.DoseringenavsertralinistudienfraRo‐
maniaoppgistilåvære25‐50milligram.
Risikoforsystematiskeskjevheter(riskofbias)
BeggestudienesomvarinkludertiCochrane‐oversiktenvarrapporterttilåhahøyri‐
sikoforsystematiskeskjevheterpågrunnavmanglendeblindingavdeltagere,behand‐
lereogforskere.Detvarenkelteuklarheteristudienesrapporteringeravfrafallavdel‐
tagerneogiforholdtilomdetvarselektivrapporteringavutfall.Itillegghaddestudien
fraUSAenhøyereandelavbarnmedsuicidaletankerikombinasjonsbehandlingsgrup‐
pen.StudienfraRomania(17)harvivurderttilåhahøyrisikoforsystematiskeskjev‐
heterhovedsakeligpågrunnavmanglendeblinding(sehelevurderingenivedlegg3).
Analyser
DetostudienefraCochrane‐oversiktensomhaddelengstoppfølgingstidbrukteviire‐
sultattabellen.Utfallenevarmåltseks,niog12månederetterbehandlingen.Resulta‐
tenefrastudienfraRomaniakunneikkeslåssammenidisseanalysenesidendehadde
bruktandremåleverktøyogutfallenevarmåltrettetteravbehandlingenvaravsluttet
(17).
DetvarmuligåslåsammendatafrastudienfraRomaniamedresultatenefraUSAog
Australiapåtoutfallomdepresjonogfrafall.Studiensresultaterogmetaanalyseneer
nærmerebeskrevetivedlegg4.MålingeneistudienfraRomaniamedCDIrettetterbe‐
handlingenharvislåttsammenmedmetaanalysenefraCochrane‐oversiktentilstan‐
dardisertgjennomsnittsforskjellogvihargradertfunneneiresultattabell3og4.Frafall
istudienfraRomaniaharvislåttsammenmedmetaanalysenefraCochrane‐oversikten
ogvihargradertfunneneiresultattabell3og4.
Bivirkninger(adverseevents)varselvrapportert,hovedsakeligsomhodepine,mendet
varogsårapporteringeromsøvnløshet,trøtthet,manglendeappetitt,vektøkning,ut‐
mattelse,svimmelhetogsvette.Detvarikkeregistrertnoenselvmordsforsøkidenne
19 Resultater
studien.Detvarrapportertatdetvaringenforskjellmellomgruppeneisuicidaletan‐
kermåltmedsuicidalideation,item9iCDI.Funnetvarikkerapportertpåenmåtesom
gjordeatvikunneslådetsammenmeddeandrestudiene.
Effekter
Forspørsmåletomeffektenavpsykologiskterapisammenlignetmedantidepressive
medikamenterpådepresjonvargjennomsnittligdepresjonssymptomer0,5høyerei
gruppensomfikkpsykologiskterapi(fra2,74laveretil3,74høyeremåltpåReynolds
AdolescentDepressionScalesomgårfra30til120)målt12månederetterbehandling
og0,16standardavvikhøyeremåltrettetterbehandling(fra0,35laveretil0,68høy‐
ere).Etstandardavvikpå0,16kanfortolkessomlitenelleringenforskjell.Behandlers
vurderingavremisjonavdepresjonmåltpåTheScheduleforAffectiveDisordersand
SchizophreniaforSchool‐AgeChildren‐LifetimeVersionvisteenoddsratiopå0,67(fra
0,18til2,49).Forfrafallfrabehandlingvaroddsratio0,83(fra0,38til1,79)måltved
behandlingssluttog1,17(0,63‐2,19)6‐9månederetterbehandling.Nårdetgjaldtselv‐
mordstanker(suicidalideation)(måltmedsuicidalideationquestionnaireJuniorHigh
Schoolversion)vargjennomsnittligselvmordstanker2,5lavere(fra5,09laveretil0,09
høyere)etter12månederigruppensomfikkpsykologiskterapi.Gjennomsnittligfung‐
ering(Globalassessmentfunctioningscalesomgårfra0til100)var0.39lavere(fra
6.66laveretil5.88høyere)igruppensomfikkpsykologiskterapi.Alleresultateneer
presentertitabell3.
Forspørsmåletomeffektenavpsykologiskterapisammenlignetmedantidepressive
medikamenterikombinasjonmedpsykologiskterapivargjennomsnittligdepresjons‐
symptom3,1laveremåltpåReynoldsAdolescentDepressionScale(fra6,38laveretil
0,18høyeresomgårfra30til120)forgruppensomfikkkombinasjonenpsykologisk
terapiogantidepressivaog0,16standardavviklaveremåltrettetterbehandling(fra
0,97laveretil0,64høyere).Etstandardavvikpå0,16kanfortolkessomlitenelleringen
forskjell.BehandlersvurderingavingennyetilfelleravdepresjonmåltpåTheSchedule
forAffectiveDisordersandSchizophreniaforSchool‐AgeChildren‐LifetimeVersion
visteenoddsratiopå3,40(fra0,81til14,24).Forfrafallfrabehandlingvaroddsratio
0,96(95%konfidensintervall0,27til3,41)måltvedbehandlingssluttog0,75(0,40‐
1,42)6‐9månederetterbehandling.Nårdetgjaldtsuicidaletankervargjennomsnittlig
selvmordstanker(suicidalideation)0,9høyere(fra1,37laveretil3,17høyere)(målt
medsuicidalideationquestionnaireJuniorHighSchoolversion)etter12månederi
gruppensomfikkpsykologiskterapikombinertmedantidepressiva.Gjennomsnittlig
fungering(Globalassessmentfunctioningscalesomgårfra0til100)var0.39lavere
(fra6.66laveretil5.88høyere)igruppensomfikkkombinasjonsbehandling.Allere‐
sultateneerpresentertitabell4.
Effektavpsykologiskterapisammenlignetmedantidepressivemedika‐
menter
Viharsværtlitentillittildokumentasjonenfordideterhøyrisikoforsystematiske
skjevheterideinkludertestudieneogbredekonfidensintervaller(sevedlegg5).
20 Resultater
Tabell 3 Resultattabell om psykologisk terapi sammenlignet med antidepressive medikamenter Populasjon: barn (11‐18 år) med symptomer på depresjon Setting: Romania, USA og Australia Intervensjon: Psykologisk terapi (kognitiv atferdsterapi) Sammenligning: Behandling med antidepressiva (fluoxetin og sertralin) Analyse 1 i Cochrane‐
oversikten Utfall Sammenligning av risiko i de to Effekt gruppene (95 % KI) (95 % KI) Antatt risiko Tilsvarende risiko Antidepressiva Psykologisk terapi MD 0,5 Depresjon Gjennomsni Gjennomsnittlig ttlig depresjonssymptom (‐2,74‐3,74) Selvrapporterte depresjonss var 0,5 høyere (fra symptomer Reynolds Adolescent ymptom var 2,74 lavere til 3,74 55,7 høyere) Depression Scale (12 måneder etter behandling) Depresjon Gjennomsnittlig SMD 0,16 depresjonssymptom [‐0,35‐0,68] Selvrapporterte var 0,16 symptomer standardavvik høyere (rett etter [fra 0,35 lavere til behandling) 0,68 høyere] Remisjon 650 per 554 per 1000 OR 0,67 (fra 251 til 822 per (0,18‐2,49) Behandlers vurdering 1000 1000) av remisjon av depresjon målt på The Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School‐Age Children‐
Lifetime Version (6‐9 måneder etter behandling) Frafall 220 per 248 per 1000 OR 1,17 1000 (fra 151 til 382 per (0,63‐2,19) Fra behandling 1000) (6‐9 måneder etter behandling) Frafall 286 per 249 per 1000 OR 0,83 1000 (fra 132 til 417 per (0,38‐1,79) Fra behandling 1000) (rett etter behandling) Suicidale tanker Gjennomsni Gjennomsnittlig MD ‐2,5 ttlig suicidal suicidal ideation var (‐5,09‐ 0,09) Målt med ideation var 2,5 lavere (fra 5,09 selvmordstanker 11,5 (suicidal ideation) 21 Resultater
Antall Tillit til deltagere dokumentasjon
(studier) en (GRADE) 220 ⊕⊝⊝⊝ Svært liten 1,2 (1) 306 (3) ⊕⊝⊝⊝ Svært liten 1,2 38 (1) ⊕⊝⊝⊝ Svært liten 1,2 223 (2) ⊕⊝⊝⊝ Svært liten 1,2 340 (3) ⊕⊝⊝⊝ Svært liten 1,2 220 (1) ⊕⊝⊝⊝ Svært liten 1,2 questionnaire, Junior High School version (12 måneder etter behandling) Fungering Global assessment functioning scale (6‐9 måneder etter behandling) lavere til 0,09 høyere) Gjennomsni
ttlig fungering var 68,15 Gjennomsnittlig fungering var 0,39 lavere (fra 6,66 lavere til 5,88 høyere) MD ‐0,39 (‐6,66‐5,88) 38 (1) ⊕⊝
⊝⊝ Svært liten 1,2 1 Det er høy risiko for systematiske skjevheter på grunn av manglende blinding i de to inkluderte studiene og vi trekker ned to nivåer for det. 2 Bredt konfidensintervall, og kan trolig forklares ut fra at det er få deltagere og vi trekker ned to nivåer for det. KI: konfidensintervallet OR: Odds ratio MD: mean difference SMD: Standard Mean Difference kan forstås som 0,2 er en ”liten” effekt, 0,5 er en ”moderat” effekt og 0,8 er en ”stor” effekt Reynolds Adolescent Depression Scale Scores regnes ut av svarene på 30 deler som besvares fra 1 til 4 (1= almost never, 2= hardly ever, 3 = sometimes, 4= most of the time), Total score går fra 30 til 120, Cut‐off er satt på 77 eller høyere som depresjonsdiagnose, Suicidal Ideation Questionnaire‐JR består av 15 deler som besvares på en syvpoengsskala fra 0 (I never had this thought) til 6 (almost every day, Cut‐off er satt på 31.Global assessment functioning scale går fra 100 (extremely high functioning) til 1 (severely impaired) Skåringer under 60 indikerer moderate symptomer eller problemer Hvasierdokumentasjonen?

Deterusikkertompsykologiskterapisammenlignetmedantidepressive
medikamenterhareffektpåutfallenedepresjon,remisjon,frafall,suicidale
tankerogfungering.Viharsværtlitentillittildokumentasjonen.
Effektavpsykologiskterapisammenlignetmedantidepressivemedika‐
menterikombinasjonmedpsykologiskterapi
Viharsværtlitentillittildokumentasjonenfordideterhøyrisikoforsystematiske
skjevheterideinkludertestudieneogbredekonfidensintervaller(sevedlegg6).
Tabell 4 Resultattabell om psykologisk terapi sammenlignet med antidepressive medikamenter i kombinasjon med psykologisk terapi Populasjon: barn (11‐18 år) med symptomer på depresjon Setting: Romania, USA og Australia Intervensjon: Psykologisk terapi (kognitiv atferdsterapi) Sammenligning: Behandling med antidepressiva (fluoxetin og sertralin) og psykologisk terapi (kognitiv atferdsterapi) Analyse 3 i Cochrane‐oversikten Utfall Depresjon Reynolds Adolescent Depression Scale 22 Resultater
Sammenligning av risiko i de to Effekt gruppene (95 % KI) (95 % KI) Antatt risiko Tilsvarende risiko Psykologisk Antidepressiva terapi og psykologisk terapi Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig MD ‐3,1 depresjonssymp depresjonssympt (‐6,38‐
tom var 56,2 om var 3,1 lavere 0,18) Antall Tillit til deltagere dokumentasjonen (studier) (GRADE) 218 (1) ⊕⊝⊝⊝ Svært liten 1,2
(12 måneder etter (fra 6,38 lavere til 0,18 høyere) behandling) Depresjon Gjennomsnittlig SMD ‐0,16 311 ⊕⊝⊝⊝ Svært liten 1,2
depresjonssympt (‐0,97‐
Selvrapporterte (3) om var 0,16 0,64) symptomer standardavvik Reynolds lavere [fra 0,97 Adolescent lavere til 0,64 Depression Scale (rett etter
høyere] behandling) Remisjon 556 per 1000 810 per 1000 OR 3,40 39 ⊕⊝⊝⊝ Svært liten 1,2
(fra 503 til 947 per (0,81‐
Behandlers (1) 1000) vurdering av 14,24) remisjon av depresjon (6‐9 måneder etter behandling)
Frafall 252 per 1000 202 per 1000 OR 0,75 231 ⊕⊝⊝⊝ Svært liten 1,2
(fra 119 til 324 per (0,40‐1,42) (2) Fra behandling 1000) (6‐9 måneder etter behandling)
Frafall 283 per 1000 275 per 1000 OR 0,96 317 ⊕⊝⊝⊝ Svært liten 1,2
(fra 96 til 574 per (0,27‐3,41) (3) Fra behandling (rett etter
1000) behandling)
Suicidale tanker Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig MD 0,9 218
⊕⊝⊝⊝ Svært liten 1,2
selvmordstanker suicidal ideation suicidal ideation (‐1,37‐
(1) var 0,9 høyere 3,17) (suicidal ideation) var 9 (fra 1,37 lavere Questionnaire til 3,17 høyere) (12 måneder etter behandling)
Fungering Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig MD 0,43 38
⊕⊝⊝⊝ Svært liten 1,2
Global assessment fungering var fungering var (‐7,04‐7,9) (1) 0,43 høyere (fra functioning scale 67,76 7,04 lavere til 7,9 (6‐9 måneder høyere) etter behandling)
1
Det er høy risiko for systematiske skjevheter på grunn av manglende blinding i de to inkluderte studiene og vi trekker ned to nivåer for det.
2 Bredt konfidensintervall, og kan trolig forklares ut fra at det er få deltagere og vi trekker ned to nivåer for det. KI: konfidensintervallet OR: Odds ratio MD: mean difference SMD: Standard Mean Difference kan forstås som 0,2 er en ”liten” effekt, 0,5 er en ”moderat” effekt og 0,8 er en ”stor” effekt Hvasierdokumentasjonen?

Deterusikkertompsykologiskterapisammenlignetmedantidepressive
medikamenterogpsykologiskterapihareffektpåutfallenedepresjon,
remisjon,frafall,suicidaletankerogfungering.Viharsværtlitentillittil
dokumentasjonen.
23 Resultater
Diskusjon
Hovedfunn
Viharsværtlitentillittildokumentasjonenogkanderforikkesinoesikkertomeffek‐
tenavpsykologiskterapisammenlignetmedantidepressivemedikamenteraleneeller
antidepressivemedikamenterikombinasjonmedpsykologiskterapiforbarnogunge
meddepresjonellerdepresjonssymptomer.Densanneeffektenkanværevesentligulik
deoppsummerteeffektestimatene.
Behovforvidereforskning
Ihovedsakharvisværtlitentillittileffektestimateneideneksisterendedokumentasjo‐
nen.Spesieltfordideterenrisikoforateffektestimatetersystematiskskjevtnårde
somdeltaristudieneikkeerblindet.Deterfådeltagereihveravdeinkludertestudi‐
ene.Nårdetersåfåbarnmedistudieneoppnåsikkeoptimalinformasjonsstørrelseog
dablireffektestimatetusikkert.Nårforskningskaligangsettesmåmanværesikkerpå
atdetblirnokdeltageremedistudientilåfinnekliniskerelevanteforskjellerieffekt.I
enstudiemedtoarmerdeltoktotalt452voksneogartikkelforfatterneoppgaatde
trengtesåmangeutfraenstyrkeberegningenforåoppdageenforskjellpå15prosent
ellerstørre(10).
Forskningenmåhalangnokoppfølgingstidforåkunneavdekkeomdeltagerneblir
bedrepålangsikt.Detvarkuntoavstudienesomhaddemåltdepresjonoverethalvt
årstid.Bedringfradepresjon,remisjoneller«recovery»erdefinertsomfraværaval‐
vorligesymptomerpådepresjonethalvtåretterdepresjonoppsto(10).Detvilderfor
værevanskeligåavdekkeforbedringnårenstudiekunmålereffektenrettetteret16
ukersbehandlingsopplegg.Ienstudieomeffektavpsykologiskterapiforvoksneplan‐
leggesdettreårsoppfølgingstid(10).Cut‐offpåReynoldsAdolescentDepressionScale
ersatttil77foråkunnesetteendepresjonsdiagnose.GjennomsnittligskåringpåRey‐
noldsAdolescentDepressionScaleettåretterbehandlingvarunder60forallegrup‐
pene.Dentotaleskåringengårfra30til120sånårgjennomsnittsforskjellmellom
gruppeneer3,1idenenesammenligningenog0,5idenandresammenligningensåer
detmuligensikkekliniskviktig.
Korttidseffektenavpsykoterapiforbarnogungeharvistsegåværepositivnården
sammenlignesmedpassivkontrollgruppesomåståpåventeliste(3).Idenneoppsum‐
24 Diskusjon
meringenfikkallebarnaaktivetiltak,bådeiintervensjons‐ogikontrollgruppaogder‐
mederdetkanskjeikkeoverraskendeatviikkefinnerforskjellerieffektenepåde
flesteutfall.Vårtfunnsammenfallermedkonklusjonomingenforskjellerieffekterien
oversiktsartikkelompsykologiskterapisammenlignetmedantidepressivemedika‐
menterforvoksne(18).OgienCochrane‐oversiktsomsammenligneteffektenavulike
formerforpsykoterapifantforfatterneatatferdsterapivarlikeeffektivesomandrefor‐
merforpsykologiskterapi(19).
Deterpåståttatpsykologiskterapikanværemindreeffektivtellerhamindreaksept
hosdeminstebarna(20).Vifantingenstudiersomundersøkteeffekteravpsykologisk
terapisammenlignetmedantidepressivemedikamenteraleneellerikombinasjonmed
psykologiskterapiforbarnunder11år.Detbetyratviikkekansinoesikkertomeffek‐
tenfordeminstebarna.Selvomkunnskapsgrunnlagetomdeminstebarnaermang‐
lende,erdetikkenødvendigvisslikattiltaketeruteneffekt.Ennyereoversiktsartikkel
harvistateffekteneavpsykologiskterapisammenlignetmedingenbehandlingellerå
ståpåventelistekanværelitentilmoderat(4),menogsåforfatternemeneratfunneter
usikkertpågrunnavfåstudiermedsværtfådeltagere.Fordelenemedresultaterfra
metaanalysereratdaslåsfunnenefraflerestudiersammenogmanfårettotaltsett
merrobustfunn.
25 Diskusjon
Konklusjon
Viharsværtlitentillittildokumentasjonenogkanderforikkesinoesikkertomeffek‐
tenavpsykologiskterapisammenlignetmedantidepressivemedikamenteraleneeller
antidepressivemedikamenterikombinasjonmedpsykologiskterapiforbarnogunge
meddepresjonellerdepresjonssymptomer.
26 Konklusjon
Referanser
1.
CoxGR,CallahanP,ChurchillR,HunotV,MerrySN,ParkerAG,etal.Psychological
therapiesversusantidepressantmedication,aloneandincombinationfor
depressioninchildrenandadolescents.CochraneDatabaseofSystematic
Reviews2014;(11).
2. Nasjonaltfolkehelseinstitutt.Folkehelserapporten(nettutgaven)‐Helsetilstanden
iNorge‐Psykiskhelsehosbarnogunge.folkehelseinstituttN;2015.
Tilgjengeligfra:https://www.fhi.no/nettpub/hin/helse‐og‐sykdom/psykisk‐
helse‐hos‐barn‐og‐unge‐‐‐fo/
3. WatanabeN,HunotV,OmoriIM,ChurchillR,FurukawaTA.Psychotherapyfor
depressionamongchildrenandadolescents:asystematicreview.Acta
PsychiatrScand2007;116(2):84‐95.
4. Forti‐BurattiMA,SaikiaR,WilkinsonEL,RamchandaniPG.Psychological
treatmentsfordepressioninpre‐adolescentchildren(12yearsandyounger):
systematicreviewandmeta‐analysisofrandomisedcontrolledtrials.EurChild
AdolescPsychiatry2016;25(10):1045‐54.
5. HetrickSE,CoxGR,WittKG,BirJJ,MerrySN.Cognitivebehaviouraltherapy(CBT),
third‐waveCBTandinterpersonaltherapy(IPT)basedinterventionsfor
preventingdepressioninchildrenandadolescents.CochraneDatabaseof
SystematicReviews2016;(8).
6. CiprianiA,ZhouX,DelGiovaneC,HetrickSE,QinB,WhittingtonC,etal.
Comparativeefficacyandtolerabilityofantidepressantsformajordepressive
disorderinchildrenandadolescents:anetworkmeta‐analysis.Lancet
2016;388(10047):881‐90.
7. GuyattG,OxmanAD,AklEA,KunzR,VistG,BrozekJ,etal.GRADEguidelines:1.
Introduction‐GRADEevidenceprofilesandsummaryoffindingstables.Journal
ofclinicalepidemiology2011;64(4):383‐94.
8. HashemianP,SadjadiSA.Evaluationofneurofeedbacktherapyinadolescents
withmajordepressivedisorderwhotakefluoxetine.AfricanJPsychiatry
2015;18(1)(nopagination).
9. GoldsteinTR,Fersch‐PodratRK,RiveraM,AxelsonDA,MerrankoJ,YuH,etal.
Dialecticalbehaviortherapyforadolescentswithbipolardisorder:resultsfrom
apilotrandomizedtrial.Jchildadolescpsychopharmacol2015;25(2):140‐9.
10. HollonSD,DeRubeisRJ,FawcettJ,AmsterdamJD,SheltonRC,ZajeckaJ,etal.
Effectofcognitivetherapywithantidepressantmedicationsvsantidepressants
aloneontherateofrecoveryinmajordepressivedisorder:arandomized
clinicaltrial.JAMApsychiatry2014;71(10):1157‐64.
11. DaveyCG,ChanenAM,CottonSM,HetrickSE,KerrMJ,BerkM,etal.Theaddition
offluoxetinetocognitivebehaviouraltherapyforyouthdepression(YoDA‐C):
studyprotocolforarandomisedcontroltrial.Trials2014;15:425.
12. RengasamyM,MansoorBM,HiltonR,PortaG,HeJ,EmslieGJ,etal.Thebi‐
directionalrelationshipbetweenparent‐childconflictandtreatmentoutcome
intreatment‐resistantadolescentdepression.JAmAcadChildAdolesc
Psychiatry2013;52(4):370‐7.
27
13. ManglickM,RajaratnamSM,TaffeJ,TongeB,MelvinG.Persistentsleep
disturbanceisassociatedwithtreatmentresponseinadolescentswith
depression.AustNZJPsychiatry2013;47(6):556‐63.
14. HiltonRC,RengasamyM,MansoorB,HeJ,MayesT,EmslieGJ,etal.Impactof
treatmentsfordepressiononcomorbidanxiety,attentional,andbehavioral
symptomsinadolescentswithselectiveserotoninreuptakeinhibitor‐resistant
depression.JAmAcadChildAdolescPsychiatry2013;52(5):482‐92.
15. GoodyerI.Thetreatmentofunipolardepressionsinadolescents.Eurchild
adolescpsychiatry2013;22(2suppl.1):S87.
16. EmslieG.PediatricMDD:Sequentialtreatmentwithfluoxetineandrelapse
preventionCBT.Eurchildadolescpsychiatry2013;22(2suppl.1):S112‐s3.
17. IfteneF,PredescuE,StefanS,DavidD.Rational‐emotiveandcognitive‐behavior
therapy(REBT/CBT)versuspharmacotherapyversusREBT/CBTplus
pharmacotherapyinthetreatmentofmajordepressivedisorderinyouth;a
randomizedclinicaltrial.Psychiatryres2015;225(3):687‐94.
18. BortolottiB,MenchettiM,BelliniF,MontagutiMB,BerardiD.Psychological
interventionsformajordepressioninprimarycare:ameta‐analyticreviewof
randomizedcontrolledtrials.GenHospPsychiatry2008;30(4):293‐302.
19. ShinoharaK,HonyashikiM,ImaiH,HunotV,CaldwellDM,DaviesP,etal.
Behaviouraltherapiesversusotherpsychologicaltherapiesfordepression.
CochraneDatabaseofSystematicReviews2013;(10).
20. WeersingVR,JeffreysM,DoMT,SchwartzKT,BolanoC.EvidenceBaseUpdateof
PsychosocialTreatmentsforChildandAdolescentDepression.JClinChild
AdolescPsychol2016:1‐33.
28
Vedlegg
Vedlegg1.Søkestrategi
Søkestrategi
SøketbleutførtiCochraneCENTRALavIngvildKirkehei.Søkestrategienblekopiertfra
søketsomblegjortiCCDAN'sSpecialisedRegister(CCDANCTR)iCochrane‐oversikten
fra2014.SøketbletilpassetCENTRALogavgrensettilpublikasjonsdatof.o.m.2013.
FordiCochraneCENTRALinneholderallerandomisertestudierfraCCDANssøkiMED‐
LINE,EmbaseogPsycINFO,ogregisteretoppdateresukentlig,søkteviikkedissedata‐
basene.
Søkestrategi
Søketreffetterdublettkontroll:866
Allesøkeordblesøkti«alltext»,sominkludererbl.a.tittel,sammendrag,MeSH,Emtree
ogkeywords.
#1 depress*ordysthymi*oradjustment‐disorder*ormood‐disorder*oraffective‐
symptom*
#2 ((child*orboy*orgirl*orjuvenil*orminorsorpaediatric*orpediatric*or
school*oradolesc*orpreadolesc*orpre‐adolesc*orpubert*orpubescen*or
prepube*or"prepube*"or"highschool"orteen*oryoungoryouth*orstu‐
dent*orundergrad*orcollegeorcampusorclassroomorcurriculum)not
"youngmaniaratingscale")
#3 antidepress*oranti‐depress*or"antidepress*"orMAOI*orRIMA*or"monoam‐
ineoxidaseinhibit*"or((serotoninornorepinephrineornoradrenalineorneu‐
rotransmitter*ordopamin*)near(uptakeorreuptakeorre‐uptakeor"reup‐
take"))orSSRI*orSNRI*orNARI*orSARI*orNDRI*orTCA*ortricyclic*or
tetracyclic*
#4 AgomelatineorAlaproclateorAmoxapineorAmineptineorAmitriptylin*orAmi‐
triptylinoxideorAtomoxetineorBefloxatoneorBenactyzineorBinospironeor
Brofaromineor(BuproprionorAmfebutamone)orButriptylineorCaroxazone
orCianopramineorCilobamineorCimoxatoneorCitalopramor(Chlorimi‐
pramin*orClomipramin*orChlomipramin*orClomipramine)orClorgylineor
Clovoxamineor(CX157orTyrima)orDemexiptilineorDeprenylor(Desipra‐
mine*orPertofrane)orDesvenlafaxineorDibenzepinorDiclofensineorDimet‐
acrin*orDosulepinorDothiepinorDoxepinorDuloxetineorDesvenlafaxineor
DVS‐233
29
#5 EscitalopramorEtoperidoneorFemoxetineorFluotracenorFluoxetineorFlu‐
voxamineor(HyperforinorHypericumor"StJohn*")orImipramin*orIprin‐
doleorIproniazid*orIpsapironeorIsocarboxazid*orLevomilnacipranorLo‐
fepramine*or("LuAA21004"orVortioxetine)or"LuAA24530"or(LY2216684
orEdivoxetine)orMaprotilineorMelitracenorMetapramineorMianserinor
MilnacipranorMinaprineorMirtazapineorMoclobemideorNefazodoneor
NialamideorNitroxazepineorNomifensineorNorfenfluramineorNortriptylin*
orNoxiptilin*
#6 OpipramolorOxaflozaneorParoxetineorPhenelzineorPheniprazineor
PipofezineorPirlindoleorPivagabineorPizotylineorPropizepineorProtripty‐
lin*orQuinupramineorReboxetineorRolipramorScopolamineorSelegiline
orSertralineorSetiptilineorTeciptilineorThozalinoneorTianeptin*orTolox‐
atoneorTranylcypromin*orTrazodoneorTrimipramineorVenlafaxineorVi‐
loxazineorVilazodoneorViqualineorZalospirone
#7 AmisulprideorQuetiapineorRisperidoneorBuspironeorGepironeorIp‐
sapironeorTandospironeorZalospironeorLithiumorBenactyzineorHarma‐
lineorIdazoxanorLesopitronorRitanserinorTryptophanorTedatioxetineor
Viqualine
#8 #3or#4or#5or#6or#7
#9 therapyortherapiesortherapist*orpsychotherap*
#10 (("acceptance*andcommitment*")or"activityscheduling"oradlerianorartor
aversionor"clientcent*"orcolororcolouror"compassion*focus*"orcompas‐
sionateorconjointorconversionorconversationalordanceordialectic*ordif‐
fusionordistractionoreclecticor(emotionnearfocus*)orexistentialorexpe‐
rientialorexpressiveor"focusoriented"orfreudianorgestaltorhumanisticor
implosiveor"insightoriented"orintegrativeorinterpersonalorjungianor
kleinianorlogoormetacognitiveor"metacognitive"ormilieuormoritaor
multimodalor"multimodal"ormusicornarrativeornondirectiveor"nondi‐
rective"ornonspecificor"nonspecific"or"objectrelations"or"personalcon‐
struct"or"personcent*"orpersuasionorplayor((pleasantorpleasing)near
event*)orprimalor"problemfocused"or"problemsolving"or"processexpe‐
riential"orpsychodynamicor"rationalemotive"orrealityor"reciprocalinhibi‐
tion"orrelationship*orreminiscenceorrestructuringorrogerianorschema*
or"selfcontrol*"or("shortterm"nearpsychotherap*)or"socialeffectiveness"
or"socialskill*"or"socioenvironment*"or"solutionfocused"or"stressman‐
agement"or"supportive*therap*"or"timelimited"or"thirdwave"ortransfer‐
enceortranstheoreticalor"validationtherap"orpsychol*)
#11 ((behavior*orbehaviour*)near(activationor*therap*ortreatmentorcontract‐
ingormodification))orbiofeedbackorcatharsisor"brief*therap*"or"mind
training"or(*cognitive*near/2*therap*)orCBT*orcounsel*or"contingency
management"orcountertransferenceor"covertsensitization"or"eyemove‐
mentdesensiti*"or"crisisintervention"or"dreamanalysis"or"emotionalfree‐
dom"or"exposure*therap*"or"family*therap*"or"freeassociation"or"func‐
tionalanalys*"orgriefworkor"group*therap*"or"guidedimagery"orhypno‐
sisorimageryormeditation*or"mentalhealing"ormindfulness*orpsycho‐
30
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
31
analy*orpsychodramaorpsychoeducat*or"psychoeducat*"or"psycho*sup‐
port*"orpsychotherap*orrelaxationor"roleplay*"or"selfanalysis"or"self
esteem"or"sensitivitytraining"or"support*group*"ortherapistor"therapeu‐
tictechnique*"or"transactionalanalysis"
("selfhelp*"orpeerorpeersor"beatingtheblues"or"bluesbegone"orbtstep*
or"btstep*"orCaCCBTorCALMorCAVEormoodgymor"moodgym"or
netcopeor"netcope"ornettffor"nettff"orstresspac)
(audio*orbibliotherap*orbook*or"chatroom*"orcomputer*orCD‐ROMor
distance*orDVDorhomeworkor"homework"orinformationorinstruct*or
"instantmessaging"oriCBTorcCBTorInternet*orweb*orWWWorphoneor
mobileore‐mail*oremail*orleaflet*ormaterial*ormanualormanualsor
"multimedia"ormultimediaoronline*or"online"orpamphletorpamphlets
orprogramorprogrammeorremoteortele*ortapeortapedorvideo*orvir‐
tual*orworkbook*or"workbook*")
(#9and#10)or#11or#12or#13
#1and#2and#8and#14
((childrenoradolescent*)anddepress*):tiandpsych*:kw
((childrenoradolescent*)and(pharma*orantidepress*)):tiandpsych*
((childrenoradolescent*)and(psych*orcogni*orbehav*)):tiand("drugther‐
apy"orpharmacotherap*orantidepress*)
#15or#16or#17or#18PublicationYearfrom2013to2016
Vedlegg2.Ekskludertereferanser
Viekskluderteniavstudienevilesteifulltekst,hovedsakeligfordideikkehadderele‐
vantstudiedesignellerdeltagernevarikkebarn(8‐16).Visjekketreferansenetil
Cochrane‐oversiktenompågåendestudierogfantingenrelevantestudier.
Referencestoongoingstudies
Craighead2012•CraigheadE.RandomizedTrialofBehavioralActivationandAnti‐
depressantMedicationintheTreatmentofAdolescentsWithMajorDepression[Com‐
parisonofBehavioralActivationandAntidepressantMedicationintheTreatmentof
AdolescentsWithDepression].https://clinicaltri‐
als.gov/ct2/show/study/NCT017407262012(accessed20June2014).
Deterfølgendekommentarpånettsiden:Thisstudyhasbeenterminated.(Lackofsuc‐
cesswithrecruitment)
Davey2012•DaveyC.YouthDepressionAlleviation:ARandomisedControlled
TrialofCognitiveBehaviouralTherapywithFluoxetineorPlacebo(YoDA‐C).
http://www.anzctr.org.au/ACTRN12612001281886.aspx2012(accessed4September
2014).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25370185
DetteerikkeenrelevantsammenligningforHdir:Participantswillreceiveeither(1)
cognitivebehaviouraltherapy(CBT)andfluoxetineor(2)CBTandplacebo.
Gunlicks‐Stoessel2013a•Gunlicks‐StoesselM.AnAdaptiveTreatmentStrategy
forAdolescentDepression(PTAD).http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01802437
2013(Accessed20June2014).
DetteerikkeenrelevantsammenligningforHdir:Alledeltagernefårpsykologiskte‐
rapi,dersomdeikkeoppnårbedringvildefåforeskrevetantidepressiva:Adolescents
willattend12–16therapysessions.Iftheydonotshowsufficientimprovementwith
thetherapy,theymaybeprescribedFluoxetine(Prozac).Ref
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4575229/
Gunlicks‐Stoessel2013b•Gunlicks‐StoesselM.APersonalizedApproachtoAchiev‐
ingaSustainedResponsetoTreatmentforAdolescentDepression[AnAdaptiveTreat‐
mentStrategyforAdolescentDepression‐Continuation(PTADGIA)].http://clinicaltri‐
als.gov/ct2/show/NCT020175352013(Accessed20June2014).
Sammestudiesomovenforhttps://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02017535
32
Vedlegg3.Vurderingavrisikoforsystematiskeskjevheter
Iftene F, Predescu E, Stefan S, David D. Rational-emotive and cognitive-behavior
therapy (REBT/CBT) versus pharmacotherapy versus REBT/CBT plus pharmacotherapy in the treatment of major depressive disorder in youth; a randomized clinical trial. Psychiatry research 2015;225(3):687-694.
 Ethical approval was obtained from the institutions.
 Study was approved by the National Agency for Medication.
Bias
judgement
Support for
judgement
Random sequence generation (selection bias)
Unclear risk
Insufficient information to
permit judgement of ‘Low
risk’ or ‘High
risk’.
Allocation concealment (selection bias)
Unclear risk
Insufficient information to
permit judgement of ‘Low
risk’ or ‘High
risk’.
Blinding of participants and personnel (performance bias)
High risk
Personnel and
participants
were probably
not blinded.
Blinding of outcome assessment (detection bias)
High risk
Self-reported
and personell
assessed the
outcomes and
were not
blinded.
Incomplete outcome data (attrition bias)
Low risk
Missing outcome data balanced in numbers across intervention
groups, with
similar reasons
for missing
33
data across
groups.
Selective reporting (reporting bias)
Low risk
Suicidality, adverse events,
and self reported depression are expected outcomes and are
presented.
Selective reporting (reporting bias)
High risk
KID-SCID was
only measured
pre treatment.
High risk
The trial was
underpowered.
Researcher allegiance.
Other bias
34
Vedlegg4.Forestplot
Psykoterapisammenlignetmedantidepressiva
Analysis 1.5 - dropouts
Analysis 1.18 – depression symptoms
Psykoterapikombinertmedantidepressivasammenlignetmedpsykoterapi
Analysis 3.5 - dropouts
Analysis 3.18 – depression symptoms
35
Vedlegg5.GRADEProfil:Psykoterapisammenlignetmedantidepressiva
Author(s): Dalsbø 2017
Question: PSY compared to MEDS for children with depression
Bibliography: Cox 2014. Cochrane Database of Systematic Reviews
№ of patients
Quality assessment
№ of
studies
Study
design
Risk of
bias
Inconsistency
Indirectness
Imprecision
serious b
not serious
very serious c
Other considerations
PSY
MEDS
45/162
(27.8%)
48/168
(28.6%)
Effect
Relative
(95% CI)
Absolute
(95%
CI)
Quality
Dropouts (post-intervention)
3
randomised
trials
very serious a
none
OR 0.83
(0.38 to
1.79)
36
fewer
per
1 000
(from
132
more
to 154
fewer)
⨁◯◯
SMD
0.16
higher
(0.35
lower
to 0.68
higher)
⨁◯◯
96
fewer
per
1 000
(from
172
more
to 399
fewer)
⨁◯◯
28
more
per
1 000
(from
69
fewer
to 162
more)
⨁◯◯
MD
2.5
lower
(5.09
lower
to 0.09
higher)
⨁◯◯
MD
0.5
higher
(2.74
lower
to 3.74
higher)
⨁◯◯
◯
VERY LOW
Depression symptoms self rated (post-intervention)
3
randomised
trials
very serious a
serious b
not serious
very serious c
none
156
150
-
◯
VERY LOW
Remission by clinical interview (follow up: range 6 months to 9 months)
1
randomised
trials
very serious a
serious b
not serious
very serious c
none
10/18
(55.6%)
13/20
(65.0%)
OR 0.67
(0.18 to
2.49)
◯
VERY LOW
Dropouts (follow up: range 6 months to 9 months)
2
randomised
trials
very serious a
not serious b
not serious
very serious c
none
28/114
(24.6%)
24/109
(22.0%)
OR 1.17
(0.63 to
2.19)
◯
VERY LOW
Suicidal ideation (follow up: mean 12 months)
1
randomised
trials
very serious a
not serious
not serious
very serious c
none
111
109
-
◯
VERY LOW
Depression symptoms self rated (follow up: mean 12 months)
1
36
randomised
trials
very serious a
not serious
not serious
d
very serious c
none
111
109
-
◯
VERY LOW
Importance
№ of patients
Quality assessment
№ of
studies
Study
design
Risk of
bias
Inconsistency
Indirectness
Imprecision
Other considerations
Effect
PSY
MEDS
Relative
(95% CI)
17
20
-
Absolute
(95%
CI)
Quality
Importance
Functioning (GAF) (follow up: range 6 months to 9 months)
1
randomised
trials
very serious a
not serious
not serious
very serious c
none
MD
0.39
lower
(6.66
lower
to 5.88
higher)
⨁◯◯
◯
VERY LOW
CI: Confidence interval; OR: Odds ratio; SMD: Standardised mean difference; MD: Mean difference
a. see Risk of bias section
b. see forest plot
c. wide confidence intervals and not optimal information size
d. No explanation was provided
References
Vedlegg6.GRADEProfil:Psykoterapikombinertmedantidepressivasam‐
menlignetmedpsykoterapi
Author(s): Dalsbø 2017
Question: CoMB compared to PSY for children with depression
Bibliography: Cox 2014. Cochrane Database of Systematic Reviews
№ of patients
Quality assessment
№ of
studies
Study
design
Risk of
bias
Inconsistency
Indirectness
Imprecision
serious b
not serious
very serious c
Other considerations
CoMB
PSY
31/158
(19.6%)
45/159
(28.3%)
Effect
Relative
(95% CI)
Absolute
(95%
CI)
Quality
Dropouts (post-intervention)
3
randomised
trials
very serious a
none
OR 0.96
(0.27 to
3.41)
8
fewer
per
1 000
(from
187
fewer
to 291
more)
⨁◯◯
SMD
0.16
lower
(0.97
lower
to 0.64
higher)
⨁◯◯
254
more
per
1 000
(from
52
fewer
to 391
more)
⨁◯◯
◯
VERY LOW
Depression symptoms self rated (post-intervention)
3
randomised
trials
very serious a
serious b
not serious
very serious c
none
155
156
-
◯
VERY LOW
Remission by clinical interview (follow up: range 6 months to 9 months)
1
37
randomised
trials
very serious a
not serious
not serious
very serious c
none
17/21
(81.0%)
10/18
(55.6%)
OR 3.40
(0.81 to
14.24)
◯
VERY LOW
Importance
№ of patients
Quality assessment
№ of
studies
Study
design
Risk of
bias
Inconsistency
Indirectness
Imprecision
Other considerations
CoMB
PSY
24/120
(20.0%)
28/111
(25.2%)
Effect
Relative
(95% CI)
Absolute
(95%
CI)
Quality
Dropputs (follow up: range 6 months to 9 months)
2
randomised
trials
very serious a
not serious
not serious
very serious c
none
OR 0.75
(0.40 to
1.42)
50
fewer
per
1 000
(from
72
more
to 133
fewer)
⨁◯◯
MD
0.9
higher
(1.37
lower
to 3.17
higher)
⨁◯◯
MD
3.1
lower
(6.38
lower
to 0.18
higher)
⨁◯◯
MD
0.43
higher
(7.04
lower
to 7.9
higher)
⨁◯◯
◯
VERY LOW
Suicidal ideation (follow up: mean 12 months)
1
randomised
trials
very serious a
not serious
not serious
very serious c
none
107
111
-
◯
VERY LOW
Depression symptoms self rated (follow up: mean 12 months)
1
randomised
trials
very serious a
not serious
not serious
very serious c
none
107
111
-
◯
VERY LOW
Funtioning (GAF) (follow up: range 6 months to 9 months)
1
randomised
trials
very serious a
not serious
not serious
very serious c
none
107
111
CI: Confidence interval; OR: Odds ratio; SMD: Standardised mean difference; MD: Mean difference
a. see Risk of bias section
b. see forest plot
c. wide confidence intervals and not optimal information size
References
38
-
◯
VERY LOW
Importance
www.fhi.no
Utgitt av Folkehelseinstituttet
Mars 2017
Postboks 4404 Nydalen
NO-0403 Oslo
Telefon: 21 07 70 00
Rapporten lastes ned gratis fra
Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no