Kulturens plass i et samlet Trøndelag

Kulturens plass i et samlet
Trøndelag
Karen Espelund
Påtroppende fylkesdirektør for Kultur i Trøndelag fylkeskommune
Stjørdal 9.3.17
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
Grunnleggende utgangspunkt:
• Livet leves lokalt!
• Gode opplevelser/vaner i barne/ungdomsårene = viktig
• Den kulturelle grunnmuren lokalt:
• Idrett
• Korps/kor ++
• Kulturskolen
• Ung Kultur Møtes (UKM)
• Den kulturelle skolesekken (DKS)
• Biblioteket
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
Tegning:
Arne Nøst
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
Et lokalt løft –
styrk den kulturelle
grunnmuren
• Erkjennelse:
• Livet leves lokalt!
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
Trøndelag FKs rolle på kulturområdet?
• Tiltak (drift og utvikling) i egen regi – bl.a.
•
•
•
•
DKS
UKM
Vrimmel
Bokbuss - lesesettutlån
• Understøtte kommunene – hvordan kan vi gjøre det på best måte?
• Bistå fritidskulturlivet/idrett/friluftsliv (deltagelse) –
tilskudd/veiledning/kompetanse/arenaer/kobling
• (Del)eierskap/finansiering av de profesjonelle kunst- og
kulturinstitusjonene  gi alle mulighet til å oppleve profesjonell kultur
• Annet?
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
25 000
Befolkningen i Trøndelag, utenom Trondheim
Kommunevis. 1 januar 2016.
200 000
Befolkningen i Trøndelag
Kommunevis. 01.01.2016
150 000
20 000
100 000
15 000
50 000
10 000
0
5 000
0
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
Frivillige organisasjoner = mange!
 Sang/musikk:
10
 Idrett/friluftsliv:
19
 Barn/ungdom:
12
 Humanitære/sosiale:
14
 Menighet:
5
 Partipolitikk:
5
 Forsamlingshus:
7
 Andre:
27
 Teater
1
 Velforeninger:
= SUM:
• ALLE har kontaktnavn
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
12
112
Fosen = 540
organisasjoner
Stjørdal 400
organisasjoner
Dette er fritidskulturen/
frivilligheten
Samspill kommune/fylkeskommune
– frivillig sektor
• Forstå frivilligheten
• Respektere uavhengighet
• Involvering må skje på «frivillighetens arena»
• Stimulere og motivere frivillighet
• Søke å gi forutsigbarhet gjennom driftstilskudd
• Skape møteplasser – debatt/samspill
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
• Finne samarbeidsformer som bygger på at frivilligheten bidrar med
den kan
• Stol på frivilligheten!
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
Hovedutfordring: Innenfor eller utenfor?
Kulturens rolle?
• Frafall videregående skole
• Deltagelse frivillige aktiviteter – idrett/kultur/frivillighet
• Egenaktivitet
• Sosial tilhørighet?
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
TFK som Institusjons(del)eier og
tilskuddsgiver
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
KULTURINSTITUSJONER –
TRØNDELAG FK (DEL)EIERSKAP
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
MiST:
SNK:
Museet Midt:
Museene i Sør-Trøndelag AS
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
Museet Midt IKS
Tegnforklaring:
MUSEER
A: MiST Ringve museum
MiST Trondheim kunstmuseum
MiST Sverresborg – Trøndelag Folkemuseum
MiST Nordenfjelske Kunstindustrimuseum
MiST Rockheim
F
MiST Museet Kystenes Arv
MiST Kystmuseet i Sør-Trøndelag
MiST Orkla Industrimuseum
MiST Rørosmuseet
L: - Museet Midt Bygdesamlingser
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
L
L
L
B
E
D
H:
I:
J:
K:
L
L
B: SNK Egge museum
C: SNK Stjørdal museum Værnes
C: SNK Bergkunstmuseet
D: SNK Levanger Fotomuseum
D2: SNK Nils Aas Kunstnerverksted
E: SNK Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
F: Museet Midt Namdalsmuseet
Museet Midt Norsk sagbruksmuseum
Museet Midt Kunstmuseet Nord-Trøndelag
G: Museet Midt Kystmuseet Norveg
L
G
I
H
A
c
J
K
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
Bolyst og
livskvalitet
Sosial og kulturell bærekraft
Økonomisk bærekraft
Økologiskbærekraft
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
Verdiskaping og
naturressurser
Senterstruktur og
kommunikasjoner –
å knytte fylket
sammen
Hva fremmer bolyst?
Bolig, Sosialt liv, Fritid/idrett/friluftsliv
(deltagelse) - Kultur - deltagelse og
opplevelse, Jobb –næringsutvikling,
Kommunikasjon/(digital) infrastruktur,
Gode kommunale basistjenester,
Service/handelstilbud , Trygghet, Tidsbruk
(pendling/fritid/unger), Identitet,
Estetiske og fysiske omgivelser, Vgs.
skoletilbud
HVOR KAN TFK GJØRE EN FORSKJELL?
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
Bilde: Frode Pettersen
Kulturhus i Trøndelag
Hvilke kulturarenaer
trenger vi framover?
- Og hvor?
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
Muligheter!
• Kommunenes tilretteleggerrolle overfor frivilligheten lokalt
• Kulturell grunnmur – hvordan utvikle?
• Lokale kulturarenaer – regionale kulturhus
• Hvordan kan Trøndelag Fylkeskommune på best mulig måte bidra i
tilrettelegging av en aktiv frivillig sektor?
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
Noen problemstillinger
• Fylkeskommunen som tilrettelegger og/eller gjennomfører?
• Hvordan understøtter vi best lokal kultur?
• Regionale kulturhus – betydning for kulturtilbudet? Samspill med
profesjonelle institusjoner muliggjøres bedre
• Eierstrategier for institusjonene – viktig!
• Krav om regional aktivitet – hvordan definere?
• Profesjonelle institusjoner med krav fra stat om regional andel –
kommunikasjon stat - fylke
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
Forvent av oss
•
•
•
•
Ryddig saksbehandling
At vi er gode rådgivere
Ser muligheter
Gode og planlagte prosesser
• Kunnskapsbasert tilnærming
• God forståelse av roller – integritet – eierrolle – tilskuddsgiver - rådgiver
• Bygger vårt arbeid på tillit til hverandre
• Årshjul for vårt arbeid – bedre planlegging – for alle
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
Bibliotekenes rolle!
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
MUSEENES ROLLE - INKLUDERING
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
Mange muligheter i ett felles
Trøndelag!
www.trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke