ÅrsmøteInnkalling-2017.doc-1

Årsmøte
2017
Oslo 06. mars 2017
INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2017
Eierstyret kaller herved inn til ordinært årsmøte mandag den 20. mars 2017 kl. 19.00 i Gårdstunet
Barnehage.
Saksliste:
1. Åpning ved styrets leder
2. Valg av møteleder, referent og to andelshavere til å signere møteprotokollen
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Godkjenning av antall stemmeberettigede
5. Eierstyrets årsberetning for 2016
a. Det vil her bl.a. bli informert om:
i. Gjennomgang av utført vedlikehold av barnehagen
ii. Gjennomgang av planlagt vedlikehold/oppgraderinger av barnehagen. Eierstyret
tar gjerne imot innspill.
6. Godkjenning av regnskapet for 2016
7. Godkjenning av budsjett for 2017
8. Valg av 3 styremedlemmer (to gjenvalg) og 2 varamedlemmer til eierstyre
9. Andre saker som blir meldt styret før årsmøte / eventuelt
Hilde vil være tilstede under hele årsmøtet og det legges opp til en åpen prat om generell drift og
hverdag i barnehagen etter årsmøtet.
Velkommen!
På vegne av eierstyret,
Jon Ivar Østensen
Styreleder
Gårdstunet barnehage
Plogveien 31B
0679 Oslo
[email protected]
tlf. 22 27 87 20