høringsutkastet - Tilsatt

Strategi 2024
Høringsutkast
Høringsfrist: 7. april 2017 – kl 12.00
Høring Strategi 2024
1.
Visjon ............................................................................................................................................... 3
2.
Verdier ............................................................................................................................................. 4
3.
Formål og profil ............................................................................................................................... 5
4.
Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet .................................................................. 6
5.
Dimensjon 2 - Tverrfaglig tilnærming til utvikling av profesjonene ................................................ 7
6.
Dimensjon 3 - Nye løsninger, ny teknologi og nye arbeidsformer .................................................. 8
7.
Dimensjon 4 - Tett på storbyen, med blikket rettet mot verden .................................................... 9
8.
Dimensjon 5 – ansatte som muliggjør strategien.......................................................................... 10
Høring Strategi 2024
1.
Visjon
Visjon:
I tett samspill med samfunns- og arbeidsliv skal vi skape ny viten og neste praksis.
Slagord:
Ny viten, neste praksis
Høring Strategi 2024
2.
Verdier
Mangfold
HiOA er en storbyinstitusjon og ligger i en region der befolkningssammensetningen er mer variert
enn i andre deler av Norge. Mangfoldet gir oss fortrinn til å forstå og høste fordelene av
forskjellighet. Vi skal stimulere likeverd og kreve toleranse på tvers av livssyn, kultur og kjønn.
Læring
Å være tett på arbeidslivet, med forankring i forskning og utviklingsarbeid, bringer verdifull innsikt
inn i dannelsen av ny kunnskap. Vår kunnskap og våre erfaringer skal bidra til læring og fornyelse
både i våre utdanninger og til videreutvikling av institusjonen og den enkelte medarbeider og
student.
Nyskaping
Profesjonsnære utdanninger og profesjons- relevant forskning og utviklingsarbeid i samspill med
samfunnet gir ny og kunnskap og erfaring. Vi skal være nysgjerrige og åpne i møtene med samfunnsog næringsliv og utvikle ny kunnskap som gir løsninger på morgendagens utfordringer
Høring Strategi 2024
3.
Formål og profil
Formål:
HiOA skal forberede studenter, arbeidsliv og velferdssamfunnet på fremtiden langs fem dimensjoner
Vi skal:
1.
2.
3.
4.
5.
levere kunnskap om og for velferdssamfunnet
ha en tverrfaglig tilnærming til utvikling av profesjonene
skape nye løsninger ved hjelp av ny teknologi og nye arbeidsformer
være tett på storbyen, med blikket rettet mot verden
utvikle ansatte som muliggjør strategien
Profil:
I HiOA skal preges av et klart anvendt og relevant perspektiv, med sterk kobling til arbeidslivets
behov. Utvikling av profesjonene står sentralt. Samtidig skal forskningen få større plass, kvaliteten
på det vi gjør skal opp, ny teknologi og digitale løsninger skal gjennomsyre organisasjonen og
ressursbruken skal vris slik at vi bruker knappe ressurser til det vi skal drive med.
Høring Strategi 2024
4.
Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet
Hovedmål:
Innen 2024 skal HiOA være den mest sentrale leverandøren av relevant og anvendt kunnskap for
videreutvikling av Norge som velferdssamfunn.
Vi skal:
-
levere landets beste utdanning innen skole og helse
levere høy internasjonal kvalitet på øvrige fagområder
ha landets mest fornøyde studenter på våre viktigste fagområder
legge til rette for at alle våre bachelor- og masterstudenter får relevant praksis
utvikle våre utdanninger i samspill med arbeidslivet, samtidig som den er basert på den
internasjonale forskningsfronten
ha et klart anvendt perspektiv på vår forskning om velferdssamfunnet
utvikle landets beste formidlere av kunnskap om velferdssamfunnet
Høring Strategi 2024
5.
Dimensjon 2 - Tverrfaglig tilnærming til utvikling av profesjonene
Hovedmål:
Innen 2024 skal HiOA være landets fremste kunnskapsmiljø for tverrfaglig utvikling av profesjonsfag.
Vi skal:
-
utvikle universitet og våre fag i tett samspill med våre omgivelser
utfordre eksisterende profesjoner gjennom å koble kunnskap fra de ulike fagmiljøene
premiere tverrfaglige initiativ – både når det gjelder utdanning, forskning og innovasjon
sørge for at digital og teknologisk kompetanse er en integrert del av alle studier
utvikle relevante arenaer for samspill mellom studenter, ansatte, arbeidsliv og norske og
internasjonale kunnskapsmiljøer
utvikle og teste ut ytterligere tverrfaglige matrisemodeller (schools) på utvalgte områder
legge til rett for at studenter involveres aktivt i forskning og i utvikling av utdanningene
Høring Strategi 2024
6.
Dimensjon 3 - Nye løsninger, ny teknologi og nye arbeidsformer
Hovedmål:
Innen 2024 skal HiOA gjennom utvikling og formidling av kunnskap om anvendelse av ny teknologi og
nye arbeidsformer, ha bidratt avgjørende for bærekraften til det norske velferdssamfunnet.
Vi skal:
-
prioritere de av våre teknologiske utdanninger som fremmer bærekraft til det norske
velferdssamfunnet
satse særskilt på utvikling av velferdsteknologi for anvendelse i helse- og omsorgssektoren
videreutvikle forpliktende allianser med forskningsmiljøer og kunnskapsintensivt næringsliv i
regionen for utvikling av ny teknologi og nye arbeidsformer
rette våre utdanningsprogrammer på ledelse og organisasjonsutvikling særskilt inn mot
sentrale utfordringer i velferdssamfunnet
prioritere og forankre innovasjon og entreprenørskap i utdanning og forskning
Høring Strategi 2024
7.
Dimensjon 4 - Tett på storbyen, med blikket rettet mot verden
Hovedmål:
Innen 2024 skal HiOA ha etablert seg som et anvendt storbyuniversitet, med et tydelig internasjonalt
preg.
Vi skal:
-
utvikle vår kunnskap om storbyens utfordringer og anvendte løsninger
være en synlig aktør i samfunnsdebatten om storbyens muligheter og utfordringer
styrke samarbeidet med regionale myndigheter i Osloregionen
styrke vårt internasjonale samarbeid også på institusjonsnivå
fordoble antallet utenlandsstudenter
bidra til at samtlige gradsstudenter får et internasjonalt semester i løpet av studiet
inngå samarbeidsavtaler med ledende universiteter som tilbyr delemner som kan inngå i våre
utdanninger
Høring Strategi 2024
8.
Dimensjon 5 – ansatte som muliggjør strategien
Hovedmål:
Innen 2024 skal HiOA ha ansatte med høy kompetanse og en velfungerende organisasjon.
Vi skal:
-
utvikle og rekruttere vitenskapelig ansatte som holder høyt internasjonalt nivå på forskning
og utdanning
utvikle og rekruttere sektorens beste faglige og administrative ledere
ha landets mest profesjonelle administrative støttetjenester
ha en andel administrative ansatte tilpasset aktiviteten ved universitetet
være i front i sektoren når det gjelder digitale undervisningsformer og -tjenester for
studenter
anvende digitalisering og ny teknologi for å understøtte vår rolle, oppgave og funksjon
bygge en felles identitet, i respekt for universitetets mangfold
ha en medarbeidertilfredshet som ligger over gjennomsnittet i sektoren
Høring Strategi 2024