Erfaringer fra arbeidet i Aust-Agder for en bedret

Bedre gjennomføring i Aust-Agder
Nasjonal erfaringskonferanse om områderettet arbeid i
levekårsutsatte områder
v/ utdanningssjef Bernt Skutlaberg
Status for 8-10 år siden
- Store levekårsutfordringer i Agder og særlig i AustAgder
- Lave grunnskoleresultater sammenlignet med landet
forøvrig
- Lav gjennomføring
2
Regionplan Agder - scenario 2020
I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater.
Gjennom målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og
forvaltningsnivåer har Agder lyktes med å heve kvaliteten på alle
utdanningsnivåer…
- grunnskole-resultatene er over landsgjennomsnittet
- frafallet i videregående skole er vesentlig redusert
Gjennomføringstall – Aust-Agder
Målsetning i
2020
75 %
4
Betydning av grunnskolekarakterer
Gode
grunnskolekarakterer
God gjennomføring i
videregående oppl.
5
Grunnskolepoeng – Aust-Agder
Aust-Agder
Nasjonalt
2011-12
2012-13
2013-14 2014-15 2015-16
38,9
39,4
39,8
40,6
40,6
40
40,1
40,4
40,8
41,2
6
Program for bedre gjennomføring (PBG)
7
Hva er gjort for å øke gjennomføringen?
Politisk forankring. Ambisiøse politikere
Oversiktlig skolestruktur
• fra 18 til 7 videregående skoler
Rådgiverressursen ved de videregående skolene er doblet
– fylkeskommunen holder tak i rådgivernettverket
Satsning på skoleledelse og skolekultur
8
Hva er gjort for å øke gjennomføringen?
Kvalitetsarbeid
•
•
•
•
•
hovedfokus på gjennomføring
analyse av resultater – mye tallfokus
skoleeier- og virksomhetsbaserte målsetninger
styringsdialog
helhetlig plan for økt gjennomføring og kvalitet
Kommunesamarbeid
9
Grunnskolepoeng – Aust-Agder
10
Gjennomføringstall – kommunevis
11
Hva er gjort for å øke gjennomføringen?
Kommunesamarbeid (forts.)
- Besøker alle 15 kommuner én gang i året – følger et kull
fra de forlater grunnskolene og fem år fram
12
TEMA FOR KOMMUNERUNDEN
For de som startet første gang på Vg1 – hva er status etter fem år?
10-11
-
11-12
12-13
13-14
14-15
Har de fullført og bestått, enten på normert tid eller innen fem år?
Er de fortsatt i videregående opplæring?
Har de fullført men strøket?
Har de sluttet underveis?
13
Tema for kommunerunden
Forutsetninger
•
•
•
•
Utdanningsvalg
• Inntak Vg1, skole og program
• Andel studieforberedende versus yrkesforberedende
• Topp 5 utd.programmer
Gjennomføring
•
•
•
•
•
•
Fagopplæring
Læringsresultater skole
Folkehelsebarometer
Utdanningsnivå
Grunnskolepoeng (totalt og kjønnsfordelt)
Kompetanseprofil – inntak Vg1
Andel fullført og bestått, 10-kullet, SSB. Totalt og kjønnsfordelt
Andel fullført og bestått, kull 10, 11, 12, 13, 14 og 15
Grunnkompetanse
Fravær siste skoleår
Sluttårsaker – sum fem siste skoleår
Diverse OT-indikatorer
• Ant løpende kontrakter kommunal virksomhet, også fordelt på fag
• Løpende lærekontrakter totalt, også fordelt på fag
• Resultater fag- og svenneprøver, også fordelt på fag
• Karakterutvikling for de tre siste elevkulla
• Gjennomgang av utvalgte standpunkt- og eksamenskarakterer
14
Hva er gjort for å øke gjennomføringen?
Kommunesamarbeid (forts.)
- Kommuneavtaler – flere læreplasser i kommunene og
økt ressurs til skolehelsetjenesten
- Regionsvise samarbeid mellom ungdomsskoler og vgs. –
rektor- og faglærernivå
Samarbeid mellom Oppfølgingstjenesten (OT) og NAV
Omorganisering av OT – økt OT-ressursen med 40 %
Psykisk helse
15
16
Hva er gjort for å øke gjennomføringen?
Fagopplæring:
• Høg prosent på yrkesfag – mangel på læreplasser er en kritisk
faktor
• Godt samarbeid mellom fagopplæring, opplæringskontor og
partene i arbeidslivet, bl.a. gjennom fagfora
• Tidlig avklaring og godt samarbeid med PPT i innsøkningsfasen
for elever med tilretteleggingsbehov
17
Hva er gjort for å øke gjennomføringen?
Fagopplæring:
• Regional samfunnskontrakt for flere læreplasser (Aust- og
Vest-Agder)
18
Hva er gjort for å øke gjennomføringen?
Fagopplæring:
• Bransjevise avtaler – El, RM, S&S, TIP, HO. BAT under
utarbeiding
• Vg3 fagopplæring i skole - modell over to år – mulighet til
overgang til læreplass
• Alle rettighetssøkere får tilbud om læreplass (bedrift
eller skole) innen midten av september
19
Planer framover
• Konsolidering
• IKO-prosjektet – forskningsprosjekt sammen med NordTrøndelag, Hedmark, Oppland, Akershus og Aust-Agder
• Profesjonelle læringsfellesskap
• Utvikle piloter for etter- og videreutdanningstilbud for
for yrkesfaglærere
• Videreutvikle samarbeidet omkring regional samfunnskontrakt og bransjevise avtaler
• Starter to nye OT-prosjekt i løpet av 2017
• Nytt fylke eller region i 2020
20