Søknadskjema for SFO – Overhalla barne- og

Søknadskjema for SFO – Overhalla barne- og ungdomsskole
Skoleåret 2017/2018
Søknadsskjemaet skal sendes til Overhalla kommune, Svalivegen 2, 7863 Overhalla
innen 15. mars 2017.
(Skjemaet vil inneholde personnummer og bør ikke sendes som vedlegg i e-postmelding)
Navn på elev:
Klassetrinn 2017/2018:
Bostedsadr:
Hvis det søkes for flere elever, må det
fylles ut skjema for hver elev!
Postadr:
Postnr:
Dato / underskrift foresatt 1:
Personnr.
Mobil:
Dato/ underskrift foresatt 2:
Personnr.
Mobil:
Angi hvem faktura skal sendes til
Foresatt 1
Eventuell alternativ postadresse for faktura:
Foresatt 2
SFO
Kryss av for ønsket alternativ.
Alt. 1
Inntil 10 timer per uke
Fra 11-19 timer per uke
20 timer eller mer per uke
Alt. 2
Alt. 3
Poststed:
Pris kr 1522- pr. mnd.
Pris kr 2065,- pr. mnd.
Pris kr 2610,- pr. mnd.
Skriv ønsket tidspunkt hver dag:
Åpningstider: Morgen mandag – fredag: 06.30 – 09.00
Mandag, tirsdag og torsdag: 14:35 – 16:30, onsdag og fredag: 12:35 – 16:30.
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Sum
timer pr. uke
Morgen
Ettermiddag
SUM timer
P g a bemanning I SFO må turnusarbeid/ andre faktorer som påvirker opphold i SFO beskrives nøye og må
følge en fast regel. Dette må opplyses her!
Skal eleven benytte skoleskyss noen dager? (Gjelder elever med rett til skoleskyss).
Kryss av hvis ordinær skoleskyss skal benyttes (se følgeskriv om reglene for skoleskyss).
Mandag
Tirsdag
14:35
14:35
Onsdag
Torsdag
Fredag
Morgen til skolen 
Ettermiddag fra skolen 
12:45
14:35
14:35
12:45
14:35