Øving 2

ECN 122: Øvingsoppgavesett 2
Oppgave 1: Tilstandsform, tilvekstform (differanseform) og multiplikatorer
Liknining (6.9)
1
1
( z c −c1 z T + z i + g )= ( z c−c 1 z T + z i + g ) er på tilstandsform (beskriver økonomien
(1−c1 (1−t)−b 1)
d
slik den ser ut på et bestemt tidspunkt, dvs. et sbilde av økonomien) . Merk at d =1−c (1−t)−b .
y=
1
1
(a) Finn mulitplikatorene for forbruk, skatt, investering og offentlig forbruk.
(b) Sett følgende forutsetninger for koeffisientene i (6.9): 0<c 1 <1,−c1 <t <1,0<b<(1−c 1 (1−t)) .
Hvorfor er disse forutsetningene så viktige?
(c) Anta at (6.9) hadde et konstantledd i tillegg, dvs. y=α+ 1 ( z c −c z T + zi + g ) , noe som fortsatt
1
d
gir den samme likninga på tilvektsform (differanseform): Δ y= 1 ( Δ z c −c Δ z T + Δ z i +Δ g ) .
1
d
Hvorfor er det så viktig at vi jobber på differanseform med denne endringa i likninga (6.9)?
(d) Vis at tilvekstforma av (6.9) med konstantledd (c) er Δ y= 1 ( Δ z c −c Δ z T + Δ z i +Δ g ) .
1
d
Oppgave 2: Tolkning av mulitplikatorer
Den enkle Keynesmodellen fra kap. 5 har blitt utvida to ganger: (i) med endogene virkninger av
sparing og skatt (likning 6.9) og (ii) med handel (likning 6.31). Løsninga av de tre likningene på
tilvektsform er:
1
(Δ z c−c1 Δ T +Δ i+Δ g)
(5.6) Δ y=
(1−c 1 )
1
c
T
i
(6.13) Δ y=
( Δ z −c1 Δ z + Δ z +Δ g ) (med endogen sparing og skatt)
(1−c 1 (1−t )−b1 )
1
(6.32) Δ y=
(Δ z c−c 1 Δ z T +Δ z i +Δ g+Δ X ) (6.13 + handel)
(1−c1 (1−t )−b1 +a)
(a) I (6.32) er koeffisienten a et uttrykk for importandelen i økonomien. Hvordan påvirker høgere
importandel virkninga på BNP av endringer i noen av de eksogene variablene (parentesen til
høgre for brøken)?
(b) I (6.13) har vi spareraten b1. Hvoran påvirker en auke i denne koeffisienten virkninga av
endringer i noen av de eksogene variablene (parentesen til høgre for brøken)?
(c) Se på brøkene fra de tre likningene og prøv å forstå hvordan brøkene endres etter hvert som nye
element legges til modellene.