Program for visitas i Sortland 2017

Program for visitas i Sortland
Det vises til tidligere melding om visitas i Sortland sokn 21.-25. mars, 2017. En lokal komite
har i samarbeid med prosten utarbeidet forslag til program. På bakgrunn av dette fastsetter
biskopen følgende program for visitasen:
Tirsdag 21. mars:
Kl. 14.30: Formøte for biskop med følge, prost, sokneprest, kirkeverge på kirkekontoret.
Kl. 18.00: Kveldsbønn med nattverd i Sortland kirke.Biskop med følge møter menighetsrådet.
Kveldsmat.
Onsdag 22. mars
Kl. 09.00: Morgenbønn. Sortland kirkekontor.
Kl. 09.15: Møte med staben på Sortland kirkekontor.
Kl. 11.00: Formiddagstreff på Sortland menighetshus. Andakt ved biskopen. Lunsj.
Kl. 13.30: Møte med prestene i Vesterålen prosti.
Kl. 16.30: Møte med menighetsrådet på Sortland kirkekontor.
Kl. 18.30: Onsdagskonsert i Sortland kirke.
Torsdag 23. mars:
Kl. 09.00: Morgenbønn. Sortland kirkekontor.
Kl. 10.00: Skolegudstjeneste Indre Eidsfjord kirke.
Kl. 11.30: Møte på Kystvakta i Sortland. Lunsj.
Kl. 14.00: Møte med skolesjef, rektorer og inspektører.
Tema: skole-kirke samarbeid i Sortland.
Kl. 17.00: Årets konfirmanter møter biskopen i Sortland kirke
Kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste/Samtalegudstjeneste i Sigerfjord kirke. Årets konfirmanter i
Sigerfjord deltar. Kirkekaffe i møterommet på Troneshaugen.
Fredag 24. mars:
Kl. 09.00: Morgenbønn. Sortland kirkekontor.
Kl. 09.30: Møte med Sortland kommune v/ordfører og rådmann.
Kl. 11.00: Besøk med omvisning på Kulturfabrikken. Lunsj.
Kl. 13.30: Besøk i Blåfjell barnehage.
Kl. 15.00: Besøk på Lihallen i Sigerfjord hos kunstner Tove Hov Jacobsen.
Kl. 17.00: Andakt i Parken bofellesskap.Møte med pensjonærene. Konfirmantgruppe deltar.
Søndag 26. mars:
Kl. 11.00: Visitasgudstjeneste i Sortland kirke. Preken ved biskopen.
Holand blandakor deltar.
Etter gudstjenesten: Biskopens visitasforedrag.
Kirkekaffe.
Biskopen ser med glede frem til visitasen i Sortland menighet!
Med vennlig hilsen
Ann-Helen Fjeldstad Jusnes
biskop
Bjørg Kjersti Myren
rådgiver teologi og kirke