Breidablikk skole - Trondheim kommune

Breidablikk skole
Breidablikk skole er en barneskole på Heimdal. Elevene går over til Åsheim ungdomsskole og
Stabbursmoen skole på ungdomstrinnet. Skolen vil ha ca 280 elever og ca 50 ansatte høsten 2017.
Elevtallet er stigende i årene framover, og det etableres ny paviljong med personalrom og
lærerarbeidsplasser samt elevarealer for inntil 78 elever. Bygget tas i bruk ved skolestart 2017. Skolen har
en egen byovergripende spesialgruppe, Smia, med plass til 6 elever med særskilte behov. Skoleåret 20162017 har ca 120 elever plass i SFO. Breidablikk er Respekt-skole og har satsingsområder innen
grunnleggende ferdigheter med særlig vekt på regning.
Skolens lederteam vil fra 01.08.2017 omfatte 3 årsverk med rektor, avdelingsleder for skole 1-7 og
avdelingsleder for SFO. Arbeidsoppgaver og ansvarsområder fordeles innen lederteamet.
REKTOR
AVDELINGSLEDER
SKOLE 1-7
AVDELINGSLEDER
SFO
Årsverk
100% stilling
100% stilling=
 70% ledelse
 30% brukernære
oppgaver/undervisning
100% stilling
 Inngår delvis i
grunnbemanning SFO
ved behov
Hovedområder
for stillingens
ansvar
Overordnet ledelse
Økonomi
Personal
Ped. utviklingsarbeid
Bygg
Rektors stedfortreder
Økonomi
Personal
Ped. utviklingsarbeid
Vikarordning
Brukernære
oppgaver/undervisning
Økonomi
Personal
Ped.utviklingsarbeid
Vikarordning
Brukernære oppgaver/grunnbemanning
Særskilte
ansvarsområder
for Breidablikk
skole
Overordnet ansvar for
Smia
Daglig leder for Smia
Tilrettelegging av SFO-tilbud
for elever på Smia
Kompetansekrav
og ønsket
erfaring for
avdelingsledere





Krav: kompetanse for,
og erfaring fra
grunnskolen 1.-7.trinn
Lederkompetanse
Ledererfaring fra skole
Interesse for og
erfaring med
pedagogisk
utviklingsarbeid
Ønskelig med
kompetanse i spes.ped.
og/eller kompetanse
innen økonomistyring




Krav: Relevant
kompetanse og
erfaring med
fritidspedagogikk for
barn
Lederkompetanse
Ønskelig med erfaring
fra skole
Ønskelig med
kompetanse/erfaring
med
spes.ped/tilrettelegging for barn med
særskilte behov