Referat fra KFU-møte

Referat fra KFU-møte
DATO:
31.01.2017 (endret møtedato)
KLOKKA:
17.00 – 19.00
STED:
Levanger rådhus rom 1119
Til stede: Referent Hilde H. Karlsen seniorrådgiver grunnskole, Leder i KFU Gudrun Veske
(Levanger u- skole) og Torunn Marie Solberg Schieflo. (Nesheim skole)
MERK! Kort møte med Tor Didrik Hagen og Bo Vidar Rotmo 1.02.17
Saksliste:
1. Vel møtt
2. Årsmøte i det kommunale foreldreutvalget avholdes 08.06.17 på Levanger rådhus klokka
18.00 – 20.00 ( 2.gangs opplysning)
3. Avstemming av vedtektsendring – utsatt til nytt møte, for lite stemmeberettigede.
4. Hilde, referent i dette møtet orienterte om oppdrag fra kommunestyret hvor
administrasjonen i kommunen har fått i oppgave å utrede muligheten for et skolemåltid som
en prøveordning på klasse/trinn/skole i kommunen. Det er satt ned en gruppe til dette
arbeidet og KFU orienteres om videre prosess i senere møter.
Gruppa består av følgende personer:
- Øystein Letnes, Levafro (kantinedrift u-skole)
- Kjøpmenn ved dagligvarebutikk i Åsen og Kiwi Levanger
- Representant fra landbrukslagene og saniteten i Levanger Liv Tunset
- Helsesøster – Eli Kristin Johansen
- representant fra kommunalt foreldreutvalg – Torunn Marie Solberg Schieflo
- Lærer mat og Helse Levanger u: Grete Modell Grande
- folkehelsekoordinator: Dina Von Heimburg
- seniorrådgiver grunnskole Hilde H. Karlsen
- Camilla Støre – Støre gård
Gruppa skal ha sitt første møte 14. februar
5. planlegge storforeldre møte i regi av Levanger KFU og Levanger kommune 7.februar.
Avtaler var gjort med foredragsholder kommunepsykolog Kjerstin Øye, og leie av lokale ved
Levanger ungdomsskole.
Hilde ordnet nødvendige innkjøp til kvelden, Gudrun «regisserte» kvelden. Torunn ordnet
med servering og tilrettelegging.
Referatet skrives etter gjennomføring – og til det er det å si at det var en svært vellykket
kveld. Godt over 300 foreldre møtte til dette foredraget om barns psykiske helse – hvordan
foreldre best kan støtte og ivareta sine barns behov i den ordinære hverdag og når hverdagen
«blir for mye»
6. Nytt KFU møte blir 09.03.17. saker som er meldt er følgende:
- Evaluering av 07.02.17
- Hvordan setter skolene sammen sine FAU – sikres kontinuitet?
- Kan Levanger KFU lage et forslag til etterfølgelse av alle kommunale skoler?
- Bekledning i skolehverdagen – hva sier ordensreglementet?
- Levanger KFU ønsker en orientering om kriseteamets arbeid i kommunen samt hva gjør
foreldre når de er bekymret for eksempelvis læringsmiljøet til eget, eller andres barn, evt om
noen er bekymret for om et barns nødvendige omsorg blir ivaretatt.
Referent:
Hilde H. Karlsen
Seniorrådgiver
Levanger kommune