Kart og beskrivelse

Frivillig skogvern - melding om oppstart av verneplanarbeid for skogområder
Vedlegg: Kart og kort beskrivelse av områdene.
Siden dette er en oppstartmelding, så er det en kort oppsummering av naturkvaliteter som
presenteres. Områder vil omtales mer utfyllende i en høringsrapport.
Skavdalen.
Bekkedaler med rik granskog som går fra Trondheimsfjorden og opp mot skoggrensa.
Rik lavlandsskog på delvis kalkholdig berggrunn, innslag av boreal regnskog, høgstaudeskog,
kalkskog og storbregneskog,
Regional verneverdi (**).
Areal: 1007 da.
Røsheia.
Ganske stort område med oseanisk furuskog, mye areal med tydelig naturskog, herunder
partier med urskogpreget furuskog og svært gamle trær, kvaliteter som er sjeldne nasjonalt.
Verneverdi: Regional ( - nasjonal) : ** - ***.
Areal: 11283 da.
Kammen-Kaldal.
Lavlandsskog (sørboreal) i den svært bratte nordvesthellingen ned mot Trondheimsfjorden.
Høy treslagsvariasjon i kjerneområdet med gran, furu, einer, hengebjørk, osp, selje, hegg,
rogn, hassel og litt alm. Totalt dominerer fattige skogtyper. Gammel skog 80 - 150 år i
Kammen, med enkelttrær opp til 200/250 år, mens det både er gammel skog og innslag av
yngre skog i Kaldalen. Noe kalkfuruskog i alder opp til 300 år øst i Kaldalen.
Verneverdi: Lokal/regional *-**. (For visse typer lavlandsskog kan en gå under ** som
vernekriterium).
Areal: 723 da.
Alteskardet:
Skogli med boreal regnskog, herunder gullprikklav og trønderflekklav. Som naturtype er
boreal regnskog sterkt truet (EN) ifølge Artsdatabankens Rødliste for naturtyper. Området er
preget av mange vannsig, og det finnes mindre partier med sumpskog. De fleste grantrær er
rundt 100 år, men trær på 150 – 200 år finnes spredt.
Regional verneverdi: **.
Areal: 291 da.
Olsengelva.
Hovedsakelig bekkedal i løsmasser langs Olsengelva. Namdalstypen av boreal regnskog med
gullprikklav og granfiltlav. Mest fattige skogtyper, men en del ganske rike typer med turt,
enghumleblom og teiebær. Dominerende aldersklasse i elvekløfta er 60 – 150 år, men bra
stort innslag av gran på inntil 200 år.
Verdi, som naturtype: Svært viktig.
Areal: 279 da.
Lødding.
Utvidelse av det store Lødding naturreservat til sin «naturlige vestgrense» mot sjøen. Gammel
skog under naturlig dynamikk, samt noe edellauvskog i Skakkanovdalen, som har
elvekløftkarakter. Mye gran på over 150 år, delvis trolig også eldre.
Areal: Nytt areal 2454 da, totalareal 33614 da.
Ekorn.
Utvidelse av Almdalen – Ekorndalen naturreservat med områdene langs Ekorndalseva og ned
mot sjøen. To fossefall (10 og 25 meter), store fosserøyksoner ved god vannføring. Noe
boreal regnskog. Blanding av gammel skog og yngre skog. Søknad om kraftutbygging er
avslått av NVE i 2015. Dette binder også sammen Almdalen - Ekorndalen naturreservat og
Lødding naturreservat. I øvre del tas også et mellomliggende område mellom de to
naturreservat med. Dette øvre området eies av Staten v/Miljødirektoratet. Sammenbindingen
gir et samlet naturreservat på over 67000 da, noe som kvalifiserer til storområde
Naturtypeverdier Ekorn: Svært viktig og viktig.
Verdi Almdalen – Ekorndalen naturreservat: Nasjonalt svært viktig område (****).
Areal: Nytt areal 4447 da, totalareal 35222 da.
Fergeli:
Gammelskog under naturlig dynamikk, som en del av det svært store, relativt urørte
skogområdet på Nord-Fosen. Dette utgjør en del av den tidligere beskrevne lokaliteten
Langvatnet - Torsvatnet, hvor den eldste skogen er ved Langvatnet i Fergeli.
Verneverdi: ** (verneverdi for hele storområdet: ***).
Areal: 6575 da.
Storengvatna.
Helhetlig landskap omkring Storengvatna, med lavtliggende skoger (ca 100 m.o.h), hvor elver
og bekker meandrerer på store løsmasseavsetninger. Gammel skog under naturlig dynamikk,
noe boreal regnskog, innslag av flommarkpreget skog på elveører og noe sumpskog. Små
innslag av rike skogtyper. Jevngammel skog på 100 – 150 år og en del trær opp mot 250 år.
Verdi: Regional (**).
Areal:15996 da.
Mjøsund utvidelse.
Utvidelse av Mjøsund naturreservat med rike skogtyper i enden av Storvatnet, herunder
edellauvskog og høgstaudegranskog, rik sumpskog, litt kalkskog. Langt framskreden
naturskogtilstand, med enkelte grantrær opp mot 250/300 år.
Verdi: Regional ** for utvidelsesområdet, nasjonal (***) for hele Mjøsund naturreservat.
Nytt areal: 2369 da, totalareal 37692 da.
Råbesdalen, utvidelse.
Utvidelse av Råbesdalen naturreservat med boreal regnskog, gammel skog under naturlig
dynamikk og svært gammel furuskog (furutrær over 300 år). Råbesdalen er en markant, dyp
og lang bekkedal. Utvidelse øker til verdi til ***.
Nytt areal: 3562 da, totalareal 7836 da.
Kolåsen.
Bratte bekkedaler og lisider med kalkskog, svært frodig vegetasjon med til dels svært grov
granskog, og bra med innslag av lauvtrær, stedvis med glennedynamikk. Sørgrensa går langs
en bekkedal og kalkåre, med kalkskogforekomster og kalkarter (bl.a blåveis). De østlige
bekkedaler i planområdet er overveiende registrert som MIS-områder, med rikbarkstrær.
Verdi: Regional – nasjonal: ** - ***.
Areal: 3346 da.
Folldalen.
Opp mot 100 meter dyp og trang elvekløft, med rike skogtyper, noe edellauvskog, kalkskog
og noe boreal regnskog. Går over i en markant fjelldal med gammel skog under naturlig
dynamikk, herunder urskogpreget furuskog, med mange trær over 400 år. Verdifullt
våtmarksområde inngår (Stormyra).
Verdi: Regional- nasjonal (**-***).
Areal: 12709 d.
Finnsåsmarka.
Utvidelse av eksisterende kalkskogreservat med en til dels svært bratt og overveiende smal
kalkskogrygg langs Snåsavatnet, i en lengde av ca 3,6 km. Området inneholder voksested for
orkideene marisko og den særegne huldreblom, og inneholder både furukalkskog og
grankalkskog. Finnsåsmarka er et av Norges mest profilerte kalkbarskoger, med svært store
antall marisko. Forslagsområde er ikke sammenhengende med eksisterende Finnsåsmarka
naturreservat.
Verdi på Finnsåsmarka: Nasjonal.
Areal: 537 da, totalareal 1326 da.
±
Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS
Skavdalen
Inderøy kommune
Planområde
Kartgrunnlag TopografiskNorgeskart
Tillatelse Norge Digitalt
Målestokk 1:15000
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2017
±
Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS
Røsheia
Inderøy kommune
Planområde
Kartgrunnlag TopografiskNorgeskart
Tillatelse Norge Digitalt
Målestokk 1:50000
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2017
±
Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS
Kammen-Kaldal
Inderøy og Leksvik kommune
Planområde
Kartgrunnlag TopografiskNorgeskart
Tillatelse Norge Digitalt
Målestokk 1:15000
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2017
±
Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS
Alteskardet
Namdalseid kommune
Planområde
Kartgrunnlag TopografiskNorgeskart
Tillatelse Norge Digitalt
Målestokk 1: 5000
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2017
±
Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS
Olsengelva
Namsos kommune
Planområde
Kartgrunnlag TopografiskNorgeskart
Tillatelse Norge Digitalt
Målestokk 1: 7500
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2017
Storengvatna
Almdalen-Ekorndalen NR
Utvidelse Lødding
Utvidelse Alm dalen-Ekorndalen
Lødding NR
Utvidelse Lødding
0
1
2
4 km
Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS
Oversiktskart Utvidelse av Lødding naturreservat og Almdalen-Ekorndalen naturreservat
Namsos kommune
Planområde
Planområde
Eksisterende NR
Kartgrunnlag TopografiskNorgeskart
Tillatelse Norge Digitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2017
±
±
Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS
Fergeli
Verran kommune
Planområde
Kartgrunnlag TopografiskNorgeskart
Tillatelse Norge Digitalt
Målestokk 1:25000
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2017
±
Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS
Storengvatna
Fosnes kommune
Planområde
Kartgrunnlag TopografiskNorgeskart
Tillatelse Norge Digitalt
Målestokk 1:40000
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2017
Utvidelse Mjøsund
Mjøsund NR
±
Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS
Utvidelse Mjøsund NR
Nærøy kommune
Planområde
Planområde
Eksisterende NR
Kartgrunnlag TopografiskNorgeskart
Tillatelse Norge Digitalt
Målestokk 1:60000
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2017
Utvidelse Råbesadalen
Råbesdalen NR
Utvidelse Råbesadalen
±
Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS
Utvidelse Råbesdalen NR
Høylandet kommune
Planområde
Planområde
Eksisterende NR
Kartgrunnlag TopografiskNorgeskart
Tillatelse Norge Digitalt
Målestokk 1:40000
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2017
±
Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS
Kolåsen
Snåsa kommune
Planområde
Kartgrunnlag TopografiskNorgeskart
Tillatelse Norge Digitalt
Målestokk 1:20000
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2017
±
Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS
Folldalen
Høylandet kommune
Planområde
Kartgrunnlag TopografiskNorgeskart
Tillatelse Norge Digitalt
Målestokk 1:35000
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2017
Utvidelse Finsåsmarka
Utvidelse Finsåsmarka
Finsåsmarka NR
±
Kartverket, Geovekst, Kommuner, Corine og OSM - Geodata AS
Utvidelse Finsåsmarka NR
Snåsa kommune
Planområde
Planområde
Eksisterende NR
Kartgrunnlag TopografiskNorgeskart
Tillatelse Norge Digitalt
Målestokk 1:25000
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2017