Serviceprotokoll for EcoHeater fraluftsvarmepumpe

Serviceprotokoll for EcoHeater fraluftsvarmepumpe
Aggregat og anlegg
Ordrenummer
Merking
Objekt / prosjektets navn
Aggregat - type - størrelse
Installasjonsadresse
Kundens navn
Kundens kontaktperson
Kundens telefon
Varmepumpeseksjon (kompressordel), service og kontroll
Varmepumpeseksjonen må kontrolleres av kjølesertifisert person minst en gang i året med anbefalte
aktiviteter som vist under. (EU-krav for størrelse 150 og 190, anbefaling for størrelse 060 og 100).
Rengjøring
Aktivitet Komponent / funksjon
OK
Notering / verdi
Fordamper (fraluftsbatteri)
Drens-skål
Silfilter for vann (hvis slik er i bruk)
Hovedmeny > Aggregat >
Varmepumpe
Hovedmeny > Aggregat >
Driftsinformasjon
Avlesning i display
Kontroll
Lekkasjesøking kjølemediumsystem utført
Lyd og vibrasjoner vurderes som normale
Drenering, kondensvannrør fra drensskål koblet til
avløp
Ingen aktive alarmer
(alarmindikator/alarmsymbol blinker ikke)
Overoppheting (bør være ca. 7 °C) *
°C
Utsignal frekvensomformer
%
Fordampingstemperatur
°C
Kondenseringstemperatur
(bør være rett over utgående vanntemperatur)
°C
Utetemperatur
°C
m3/s
Luftmengde
Vannmengde
l/s
Vanntemp: Ut (til radiatorkrets) og Inn (retur)
Ut: (Hovedmeny > Aggregat > Driftsinformasjon
Driftstid kompressor
Dokumentasjon
(Hovedmeny > Aggregat > Varmepumpe > VP kompressor C1)
°C Inn:°C
h
Apparatskapdokumentasjon tilgjengelig og
komplett
Myndinghetsrapportering utført
* Avlesning av overoppheting gjøres for å bedømme kjølekretsens funksjon. Varmepumpen må være i drift i minst 10 minutter før
avlesning. Hvis verdien for overoppheting er ca. 7 °C, betyr det at kjølemediummengden og ekspansjonsventileringen er OK.
Løpende produktutvikling kan medføre endringer uten forhåndsvarsel. SEHP151008.01.NO
Vifteseksjon, service og kontroll
Det anbefales generelt at vifteseksjonen kontrolleres hver 6. måned med anbefalte aktiviteter som
vist under. Både miljø og driftsmåte er avgjørende for eventuelt kortere/lengre intervall.
Vifteenhet
Filter
Komponent
Aktivitet
OK
Notering
Kontroll av trykkfall
Ev. bytte av filter
Visuell kontroll (måleslanger, lager)
Rengjøring (skovler, motor)
Funksjonskontroll (rotasjonsretning,
vibrasjoner)
Lyddemper
Spjeld
Visuell kontroll av tetningslister
Rengjøring av spjeld
Funksjonskontroll (aktuatorer,
tetning)
Visuell kontroll av baffelelement
Rengjøring av alle overflater
Se separat Bruks- og vedlikeholdsanvisning for grundigere beskrivelse.
EcoHeater, funksjonskontroll
Det anbefales å utføre funksjonskontroll ved for eksempel igangkjøring etter eventuelt inngrep/bytte.
Aktivitet
OK
Notering
Kjør gjennom alle styrings- og regulerings­
funksjoner i henhold til aggregatets funksjons­
beskrivelse/driftskort
Øvrige kontroller, kommentarer eller anmerkninger
Kvittering
Dato
Navn
Utført av firma / region
Navn med blokkbokstaver / signatur
Løpende produktutvikling kan medføre endringer uten forhåndsvarsel. SEHP151008.01.NO