Orienteringsgruppa - Tynset Idrettsforening

ÅRSMELDING
2016
Tynset idrettsforening -
Orienteringsgruppa
Årets forsidegutt: Magnar Often
ORGANISASJON
Styret
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Sportslig leder:
Trimansvarlig:
Sportslig utvalg
Leder:
Medlem:
Medlem:
Teknisk utvalg
Leder teknisk:
Leder kart:
Medlem:
Medlem:
Trimutvalg
Leder:
Medlem:
Medlem:
Valgkomite
Leder:
Medlem:
Mari Gullbrekken Schjølberg
Marit Eggen Nyaas
Anne Mette Normann
Britt Vangen Sandvold
Sigrid Kalbækken
Britt Vangen Sandvold
Marte Kvittum Tangen
Ingunn Vangen Lunåsmo
Knut Harald Smevold
Per Melander Often
Knut Olav Torkildsen
Per Christian Berg
Sigrid Kalbækken
Per Olav Bækken
Johan Arnt Johansen
Trond Bækken
Helene Rusten
Det er dette året avholdt 3 styremøter, og ellers møter i de ulike utvalgene. I tillegg er enkelte
saker drøftet mer uformelt pr. e-post, telefon eller i forbindelse med andre møter/arrangementer.
Leder eller annen representant fra styret har møtt på hovedlagets samordningsmøter,
regionmøter i Nord-Østerdal o-region, og kretstinget for Hedmark.
EGNE ARRANGEMENTER









OCAD-kurs våren 2016, med fokus på karttegning for enkle endringer, kartmanipulering og
bruk til treninger. Ekstern kursholder i Ida Vår Kierulf Dirdal. Vi hadde 8 deltakere fra egen
klubb.
Felles løypeleggingskveld for alle kveldsløpsarrangører (hjelp til bruk av OCAD).
Vi har også i år hatt et godt samarbeid med barne- og ungdomskolen på o-opplæring av barn.
Vi deltok i år på Verdens orienteringsdag 11.mai. Alle elevene på 3.-7.trinn løp flere små
sløyfer med start bak gml Holmen vg. 8.-10.trinn hadde på høsten en ½-dags opplegg fra
travbanen med mal etter Råtassen (sløyfeorientering).
9 kveldsløp er gjennomført. 6 før sommerferien og 3 på høsten. Det er til sammen registrert
111 navn som har deltatt på ett eller flere kveldsløp. 64 av disse er under 12 år, 17 i spennet
13-20 år, og 30 voksne som stiller til start. I tillegg kommer en stor gruppe voksne som følger
sine små håpefulle.
Klubbene i Nord-Østerdal (NOOREG) har også i 2016 hatt et samarbeid om o-tekniske
treninger. Jon Aukrust Osmoen hadde lagd opplegg som vi gjennomførte fra Ripan sør
24.08.16.
Vi hadde i månedsskiftet mai/juni 4 tirsdagskvelder med idrettsskole. Opplegg fra Nytrømoen
med mal etter Råtassen (sløyfeorientering).
Klubbmesterskapet ble arrangert på Nytrømoen 07.09.16.
Av arrangementer utenom kveldsløpene, hadde vi i 2016 ansvaret for det første løpet i NØKsprint-cup, 13.04.16. 27.-28.mai huset vi 45 barn og unge på Tron Ungdomssenter. Der var
det o-troll (10-12 år)- og o-monsterleir (13-16 år). Denne ble avsluttet med O-stafesten for
hele regionen. En original klubbstafett.
Avslutningskveld med premieutdeling for sesongen, den 30. oktober på klubbhuset på
Nytrømoen.
TRIMAKTIVITETER
I februar ble det satt ut 15 skiorienteringsposter i Tronløypa, løypa til Langsetra, og
Bratthørunden på Savalen. Det ble solgt 17 skiorienteringskonvolutter a kr. 100 og 7 ekstra
klippekort a kr. 25.
50 turorienteringsposter stod ute fra midt i juni til 20. september. 20 poster var plassert mellom
Haversmyra og Tylldalskjølen på Havernkartet. 20 poster var satt ut fra Tylldalskjølen opp mot
Tronsvangan på kartet Ripan Sør. I tillegg var 10 fjellorienteringsposter ute ved
Kleberstensbruddet på Kvikneskogen.
Det ble solgt 75 turorienteringskonvolutter a kr. 200 og 47 ekstra klippekort a kr. 25.
Barneturorienteringspostene stod ute nord og vest for lysløypa, med poster lett tilgjengelig på
begge sider av Tylldalsveien. Det ble solgt 24 konvolutter a kr. 50 og 31 ekstra klippekort (gratis).
Sykkelorientering foregikk i området Haversmyra – Tronsjø – Tronsvangan – Ripan. Det ble solgt
48 konvolutter a kr. 100 og 37 ekstra klippekort a kr. 25.
Vi åpnet turorienteringsesongen i samarbeid med Barnas Turlag ved brua over Auma på veien til
Tronsvangan. Vi tente bål, grillet pølser, hadde med saft, kaffe og kake og spanderte på de som
møtte opp - 47 deltakere. Barnas turlag hadde laget en liten natursti, noen tok sykkel- o og andre
tok tur- o- poster i området. Det ble en trivelig dag med sol og godt vær ved en flott leirplass. 30.
oktober var det sesongavslutning med premiering og salg av tur-o-merker i klubbhuset på
Nytrømoen.
Det har vært oppgang i antall deltakere på turorientering og sykkel orientering, mens det var
nedgang på barneturorientering og skiorientering.
Tur- o
Antall Konvol
solgte utter
2016
2015
75
72
Klippekort
47
37
Sykkel -o
Konvol Klippeutter
kort
48
36
37
28
Barne tur -o
Konvol Klippeutter
kort
24
34
31
29
Ski-o
Konvo
lutter
17
15
Klippekort
7
24
KART/ANLEGG/UTSTYR
Sommeren 2016 har Stig Bjergaard synfart Havernkartet i området fra Haverslia og rundt
skistadioen. Ettersom det ble store endringer der i løpet av høsten, må dette arbeidet videreføres
til 2017. Vegard Ruttenborg har startet jobben med å oppgradere Tynset sentrum til
sprintkartnorm. Han fortsetter også på dette arbeidet våren 2017. Kartgruppa vår, som består av
Magnar Often, Torger Høsøien og Roger Olsson, har lagt en treårsplan for kartarbeidet fram mot
2019. Våren 2017 vil det være kurvebilde tilgjengelig etter laserflyging over regionen, og vi satser
da på å starte arbeidet med et oppdatert kart rundt Svarttjønna.
INFORMASJON
Hjemmeside og e-post, og til dels facebook, har blitt benyttet for å formidle informasjon innad i
gruppa og i korrespondanse med hovedstyret, orienteringskretsen, NOF og øvrige lag i regionen.
Sesongprogrammet ble laget på samme mal som tidligere år, over fire A5-sider. Programmet ble
distribuert i postkassene til gamle og nye ”potensielle” o-løpere, delt ut til klassene på Tynset
barneskole og i tillegg delt ut på de første treningsløpene. Hjemmesiden ble kontinuerlig oppdatert
med informasjon, resultater fra kveldsløp og andre løp som var listet opp i sesongprogrammet.
SPORTSLIGE AKTIVITET UTENFOR KOMMUNEGRENSEN
Vi har fra 30 opp til 90 løpere som deltar på lokale klubbløp. Ut på karusell-løp i fjellregionen, og
andre større løp i landet, er det opp mot 25 deltagere fra Tynset. Også i år har de 3-4 mest ivrige
startet o-sesongen i Østfold i april, og avsluttet den samme sted med Blodslitet i oktober. I tillegg
har vi hatt mange yngre løpere som har deltatt på vår egen o-troll-leir i mai, Ane Ingeborg og
Jørgen deltok på Unionsmatchen i Oslo, og vi hadde 6 deltagere fra Tynset på Hovedløpet (14-16
år) og O-landsleiren på Konnerud i august; Ane Ingeborg, Gaute, Asgeir, Anna, Inga, Jørgen. Britt
og Mari var der ledere for alle Hedmarksungdommene.
Det er fire arrangementer som løpere fra vår klubb velger å reise på år etter år:
Pinseløpene på Hedmarken, Elverum, 3 løp, 13 deltakere.
O-festivalen Sarpsborg 3 løp, 16 deltakere.
Sommerløpene i NØ (Røros-Ålen), 25 deltakere.
MNM på Os/Dalsbygda, 27 deltakere.
ØKONOMI
Årsregnskapet for 2016 viser et overskudd på kr. 5999. Tilsvarende resultat i 2015 var kr.
108805,- i overskudd. Samlede inntekter utgjorde kr.243986. (mot kr. 294 876 i 2015). Den store
forskjellen på overskudd skyldes at i år er mye av inntektene tilskudd til varer og tjenester vi har
hatt utgifter på. I 2015 skyldtes overskuddet inntekter på arrangement som var basert på dugnad.
En stor takk til årets sponsorer for støtten på til sammen kr.36.660, og spesielt vår egen sponsor
Cubus som har bidratt med kr. 15.000,-.
Driftskostnadene utgjorde kr.240 823 (mot kr.189177 i 2015). Det økende beløpet i år skyldes
utgifter til OCAD-kurs, stolpejakten, synfaring og dyrere regnskapshonorarer.
Eiendeler: Eiendelene utgjør kr. 352 283.
Treningsavgiften for voksne til kveldsløpene har vært 50 kroner. Barn og ungdom opp til 20 år
løper gratis.
Konklusjon økonomimelding for 2016: Som forventet ble dette et år på det jevne.
TIL SLUTT
Gruppa kan også i år se tilbake på et aktivt og positivt år. Med over 100 deltagere på kveldsløp,
og 122 solgte klippekort på vanlig tur-orientering, har det også i år mest sannsynlig vært godt over
200 som har benyttet ett eller flere av våre tilbud. Det er også mange som benytter seg av barnetur-o og sykkel-o som ikke går tur-orientering. Våren 2016 var vi med å sette i gang Stolpejakten
på Tynset. Vi brukte økonomiske midler og mange dugnadstimer, og gjorde her et viktig bidrag for
å legge til rette for lavterskeltilbud og fysisk aktivitet. Stolpejakten ble kjempepopulær. Over 800
har tatt en eller flere stolper. Britt Vangen Sandvold går sammen med gode hjelpere i gang med å
tilrettelegge dette også sommeren 2017.
Klubben har en god bredde gjennom tur-orienteringstilbudene og kveldsløpene. Breddeidretten
står sterkt i gruppa, som består av en god blanding løpere som spenner seg fra unge ferske
rekrutter, til satsende ungdom og erfarne voksne. I tillegg til bredden har vi løpere som hevder seg
nasjonalt.
Utfordringer i det kommende året blir som de forrige; å opprettholde trykket på bred deltagelse, i
tillegg til at vi må lande et større prosjekt med kartoppdatering. Vi har fortsatt en jobb foran oss
med å lage en «database» for de nyest gjeldende kartene. I august 2019 står vi som arrangører
av Hovedløpet og O-landsleir for 14-16 år. Da må alle kartene som skal i bruk være oppdaterte
ned til minste detalj.
Takk til alle som har støttet opp om orienteringsgruppa i året som har gått, både med deltakelse i
aktivitet, hjelp på arrangementer og sponsormidler. En spesiell takk til Cubus for det økonomiske
tilskuddet som bidrar til å opprettholde aktivitetsnivået. Også en stor takk til REMA som har
sponset oss med gratis frukt til alle kveldsløp.
Tynset 08.03.2017
For styret i TIF Orienteringsgruppa,
Mari Gullbrekken Schjølberg