Sykehuskonferansen 2017

Sykehuskonferansen 2017
Balanse i nasjonal og lokal styring?
Fellesskapets sykehus befinner seg i skjæringspunktet mellom sentralisert og desentralisert styring.
Hvem skal styre og hvor skal kontrollen ligge? Samtidig ser vi en ønsket politikk med økende
konkurranseutsetting. Er en slik politikk ensbetydende med effektivisering og innsparing?
Torsdag 9. mars
11:00
Tromsø kulturskole
11:10 Balanse i nasjonal og lokal styring
Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet
Fredag 10. mars
09:00
Tromsø kulturskole
09:10
ett person på rett plass – oppgaveglidning
R
fra ledere til helsesekretærer
Lederstøtte i Helse Nord-Trøndelag
Siw Storø, HR-rådgiver og HMS-koordinator
Sissel Laila Nyberg, administrasjonssekretær
medisinsk klinikk ved sykehuset Levanger
09:40
S amarbeid om kvalitet i helsesekretærenes
utdanning
Monique Renèe Bennett, spesialrådgiver
direktørens stab OUS
Marit Buøy, avdelingsleder helse- og
oppvekstfag Hersleb videregående skole.
10:10
Pause og utsjekk
10:30
enhold i egen regi ved sykehusene i Molde
R
og Kristiansund
Mona Aagaard-Nilsen, klinikksjef
Anita Høgstøyl, hovedverneombud Helse
Møre- og Romsdal
11:00
Styring og eiendomsforvaltning i sykehusene
Bjarne Jensen, professor i forvaltningsøkonomi
11:45
Pause
12:00
Hva kan vi lære av de beste?
Ingebrikt Steen Jensen
12:45
vslutning
A
Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet
13:00
Lunsj og avreise
11:45 Styring av sykehusene våre
Lars Vorland, administrerende direktør i
Helse Nord
12:15
Pause
12:30
tfordringer framover – hva kan partene
U
gjøre sammen?
Anne Kari Bratten, administrerende direktør i
Spekter
13:00
Lunsj
14:00
S pesialisthelsetjenesten – hvordan styres
den best?
Sylvia Brustad, medlem av Kvinnslandutvalget
14:45
Pause og innsjekk
15:15
S tortingsvalget 2017 – Helse er politikk
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Senterpartiet
16:15
Pause
16:30
olitisk debatt mellom Arbeiderpartiet,
P
Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet
17:00
Årets arbeidsgiverpris i sykehus
20:00
Festmiddag
9.–10. mars 2017
Clarion Hotel The Edge, Tromsø