Søknad om å bygge innenfor byggegrense mot kommunal vei

Farsund kommune
Postboks 100
4552 Farsund
Telefon: 38 38 20 00
Telefaks: 38 38 20 01
E-post: [email protected]
Søknad om å bygge innenfor
byggegrense mot kommunal vei
Undertegnede _______________________________________________________________________
søker herved om tillatelse til å bygge i en avstand av ________________________________ m målt fra
midten av kjørebanen _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
til eiendommen ______________________________________ gnr. ______________ bnr. ___________
i Farsund kommune.
Søknaden gjelder bygging av ____________________________________________________________
Grunneiers navn ______________________________________________________________________
Ytterlige opplysninger _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Sted:
Dato:
Søker: _______________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
_________________________________________
Underskrift
Opplysninger til søker:
Kart i målestokk 1:1000, eventuelt oversiktskart i målestokk 1:5000 og skisse i målestokk 1:500, 1 eksemplar må
vedlegges.